loading...

سوالات آزمون استخدامی و مصاحبه | دانلود تست

توانمندی های عمومی ذهنی (هوش),سوالات استخدامی توانمندی های عمومی ذهنی (هوش),سوالات استخدامی آموزش و پرورش,

آزمون استخدامی آموزش و پرورش برای مشاغل دبیری و هنراموزی در مرداد 1402 برگزار گردید، سوالات درس توانمندی های عمومی ذهنی (هوش) به صورت رایگان در ادامه آمده است.

جهت دانلود دفترچه کامل آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1402 به همراه پاسخنامه و و سایر دفترچه سوالات استخدامی آموزش و پرورش به لینک زیر مراجعه کنید:

لینک دانلود: دانلود بسته کامل سوالات و کتاب های استخدامی آموزش و پرورش

سوالات درس توانمندی های عمومی ذهنی (هوش)

راهنمایی: در این بخش از آزمون، دو متن داده شده است. هرکدام از متن¬ها را به دقت بخوانید  و پاسخ سؤال¬هایی را که در زیر آن آمده است، با توجه به آنچه می¬توان از متن استنتاج یا استنباط کرد، انتخاب کنید و در پاسخنامه علامت بزنید. توجه داشته باشید برای پاسخگویی به سؤالات به دانش قبلی خود رجوع نکنید بلکه فقط با توجه به هر متن، به سؤالات مربوط به آن پاسخ دهید.
متن اول:
نکته دیگر در تئوری شاگرد محور، نقش فعال او در پروسه یادگیری است. این دیدگاه برای نخستین بار در تاریخ آموزش، انسان را یادگیرنده¬ای فعال می¬داند که به خلق معنا می¬پردازد. سابقاً کودک، موجودی منفعل تعریف می¬شد که برای یاد گرفتن باید ساکت و بی¬حرکت می¬نشست و به سخنان معلم گوش می¬سپرد اما در این دیدگاه دانش¬آموز به صورت فعال در آنچه می¬آموزد و آنچه می¬خواهد بیاموزدف نقش ایفا می¬کند، به طور فعال به تحقیق و پژوهش و پرسشگری می¬پردازد و معنا را در ذهن خود می¬سازد. بنابراین در این دیدگاه معنا، مفهومی فردی و منحصر به فرد پیدا می¬کند؛ چرا که هر مفهومی در ساختار ذهن هرکس، معنا و ساختی متفاوت دارد که با دیگران فرق دارد. همین نكته، وجه تمایز این نظریه با سایر نظریات ماقبل خود است که یادگیرنده در مرکز فرایند آموزش قرار می¬گیرد و برنامه آموزشی هر کس باید مبتنی بر خصوصیات منحصر به فرد او تعریف شود. آزادی، در این نظریه نقشی اساسی می¬کند. انسان آزاد، انسانی است که به خلق معنا می-پردازد و بدون دستور گرفتن از مراجع قدرت (در اینجا ایفا معلم یا کتاب درسی) به طور آزادانه به جست و جوی حقیقت و خلق معنا تشویق می¬شود و آموزش نباید ابزاری برای به اسارت گرفتن و محدود کردن آزادی انسان شود این میل و نیاز به آزادی از همان کودکی در آدمی وجود دارد و باید تا پایان عمر محترم شمرده شود. دانش در نظریه شاگرد محور، ماهیتی شخصی دارد. دانش چیزی نیست که وجودی مجرد داشته و از معلم به شاگرد انتقال پیدا کند. در این نظریه، دانش نه اکتسابی بلکه ساختنی است. این ذهن انسان است که با توجه به خصوصیات منحصر به فرد خود و داستان زندگی هر کس، معنایی به واقعیت می¬بخشد و حقیقت را بر اساس ساختارهای ذهنی خود به طور شخصی می¬سازد. بنابراین ممکن است درک و برداشت هر فرد از پدیده ای واحد متفاوت باشد و این مسئله تفاوت دیدگاه و تفاوت برداشت در انسان¬ها را از موضوعات واحد توضیح می¬دهد.
۸۱- کدام مورد، موضوع بحث پاراگراف قبلی متن حاضر بوده است؟ 
۱) روند پیدایش و شکل گیری نظریه¬ای خاص در باب آموزش 
۲) فرایندی از فرایندهای یادگیری
۳) بعدی از ابعاد یک تئوری خاص 
۴) یکی از اصول زیربنایی آموزش شاگرد محور
82- بر طبق متن، چرا ادراک¬های گوناگون از یک پدیده منطقی است؟ 
1) معلم¬ها دیگر خود را عنصری همه چیزدان نمی¬دانند و به شاگردها اجازه می¬دهند نظرات خود را آزادانه در
کلاس بیان دارند.
٢) درک هر پدیده بیرونی، حاصل تعامل آن پدیده با ذهنیت مختلف افراد است که این ذهنیت، برداشت آنها از آن پدیده را تحت تأثیر قرار می¬دهد.
3) امکان آزاداندیشی به شاگردان مجال می¬دهد که بی¬توجه یا بدون ترس از اختلاف نظرشان با معلم یا کتاب درسی، دیدگاه خود را بیان دارند.
۴) در کلاس¬های شاگرد محور، شاگردها به تحقیق و پژوهش و پرسشگری می¬پردازند و لذا دانش کلاسی آنها روز به روز بیشتر می¬شود
۸۳- کدام مورد زیر را می¬توان به درستی، از متن حاضر برداشت کرد؟
۱) یادگیری در سیستم¬های آموزشی قدیمی، فرایندی دشوار و بی¬حاصل بوده است.
۲) تطبيق معلمین با روند آموزش شاگرد محور، روندی سریع است و تنها نیازمند تغییر ساختار تئوریک آموزش و پرورش است.
3) وقتی شاگردی را منفعل تعریف کنیم، این امر منجر به تولید فراگیرانی می¬شود که وجه تمایزی با هم ندارند.
4) در شرایطی خاص، آموزش می¬تواند ابزار اعمال قدرت و محدود کردن آزادی شاگردان شود.
متن دوم:
برای تعیین انگیزه و شناسایی و معرفی عواملی که بر انگیزه تأثیر می¬گذارند، ابتدا نیاز به ارائه تعریفی جامع «انگیزه» داریم و همچنین معرفی یک «نظریه انگیزه»، که نقش عوامل مؤثر در انگیزه و روابط بین آنها را تشریح کند. تعاریف متعددی برای انگیزه ارائه شده است که کم و بیش با یکدیکر متفاوتند. به عنوان مثال بارون و هر تسبرگ، کانفر و رابرتسون که هریک به نوعی با یکدیگر را تحمیل کرده¬اند، یا از زاویه دیگری، به انگیزه پرداخته¬اند. ولی آنچه که در همه این تعاریف مشترک است، این است که انگیزه یک نیروی حرکت دهنده و پیشران است که انسان را به شیوه و کیفیتی مشخص به انجام فعالیت¬ها و کارها وامی دارد. به عبارت دیگر نیروی محرکه¬ای است که در پس فعالیت¬های بشری قرار دارد.
ارائه یک «نظریه انگیزه» می¬تواند برای درک رفتارهای انسان در مواقع متفاوت چارچوبی فراهم کند، یعنی اینکه چه عواملی انسان را به انجام رفتارهایشان ترغیب می¬کند. از نظر واینر، «نظریه انگیزه» نظریه¬ای است که به چنین پرسش¬هایی پاسخ دهد: چه عواملی باعث می¬شود که برخی افراد سرسختانه فعالیتی را ادامه دهند و برخی دیگر خیلی زود آن را رها کنند؟ چه عواملی باعث می¬شوند که افراد بین انتخاب¬های مختلف یکی را انتخاب کنند و دیگری را نه؟ و سؤالاتی از این قبیل یک نظریه خوب، نظریه¬ای است که در موقعیت-های مختلف به کار آید و بتواند رفتارها را توجیه کند. بنابراین، به عقیده واینر، یک نظریه انگیزه خوب، همیشه و همه جا به کار می¬آید. اما به دلیل پیچیدگی و گستردگی عوامل مؤثر در انگیزه، چنین نظریه جامع و کاملی وجود ندارد و به جای آن، ما به تعداد زیادی از نظریه¬هایی روبه رو هستیم که هر کدام، یک یا چند عامل از عواملی را که بر آن تاثیر می¬گذارند، بررسی کرده و پوشش می¬دهند، همان طور که هالیفورد و ویدت در کتاب " The Motivation Handbook" ، نوزده مورد از نظریه ها را برشمرده و معرفی می¬کنند، نیری و کوپمن اوما نیز تایید می¬کنند که یک نظریه کامل و جامع برای انگیزه وجود ندارد. این موضوع توسط هالیفورد و ویدت نیز تایید می¬شود. بنابراین، «نظریه¬های انگیزه» با پیشرفتی که تا امروز داشته¬اند، هنوز قادر به پاسخگویی به تمامی سؤالات درباره انگیزه نمی¬باشند. متغیرهای زیادی (به عنوان مثال پیش زمینه¬های فردی و ژنتیکی هر شخص، ویژگی¬های اخلاقی و فردی وضعیت اقتصادی و عوامل زیاد دیگر و همچنین تأثیرهای متقابل آنها بر یکدیگر) وجود دارند که منجر به بروز رفتارهای متفاوت از افراد متفاوت در موقعیت-های مشابه می¬شوند. بسیار سخت و حتی غیرممکن است که بتوان تعیین کرد که چگونه این متغیرها به تنهایی یا به همراه مجموعه ای از متغیرها و عوامل دیگر باعث بروز رفتارهای مشخص می¬شوند. 
۸۴- کدام مورد، موضوع اصلی متن را توصیف می¬کند؟
۱) انتقاد از محققان به خاطر عدم موفقیت در توافق برای تعریفی مبسوط از انگیزه
۲) مقایسه نظریه¬های مختلف در باب انگیزه
3) بررسی روند توسعه و تکامل نظریه¬ای در باب انگیزه
۴) نقش انگیزه در زندگی انسان و تلاش در تبیین ماهیت آن
۸۵- طبق متن، کدام مورد درباره نظریه¬های انگیزه صحیح است؟ 
۱) هرکدام در یکجا و در یک موقعیت، روایی و پایایی لازم را دارند.
۲) حتی از یک منظر، به تعاریف مختلفی می¬رسند.
3) این طور نیست که هیچ نقطه اشتراکی میان آنها نباشد. 
۴) تمامی آنها به تعامل عوامل انگیزشی انسان بی توجه بوده¬اند. 
۸۶- عبارت «این موضوع» در پاراگراف دوم، به کدام مورد دلالت دارد؟
۱) عدم وجود نظریه¬ای جامع از انگیزه        2) فقدان نظریه چند عاملی از انگیزه
3) وجود نظریه¬های نوزده گانه انگیزه         4) لزوم نگرشی مبسوط¬تر به متغیر انگیزه
راهنمایی: برای پاسخگویی به سوال¬های ۸۷ تا ۹۰، لازم است موقعیتی را که هر سؤال مطرح شده مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید. و سپس گزینه¬ای را که فکر می¬کنید پاسخ مناسب¬تری برای آن سوال است انتخاب کنید. هر سؤال را با دقت بخوانید و با توجه به واقعیت¬های مطرح شده در هر سؤال و نتایجی که بیان شده و بیان  نشده ولی قابل استنتاج است، پاسخی را که صحیح¬تر به نظر می¬رسد، انتخاب و در پاسخنامه علامت بزنید.
87- مفهوم تدریس، به آن قسمت از فعالیت¬های آموزشی که با حضور معلم در کلاس درس اتفاق می¬افتد. اطلاق آموزش می¬شود. تدریس بخش از آموزش است و همچون آموزش، یک سلسله فعالیت¬های منظم، هدفدار و از پیش تعیین شده را در بر می¬گیرد و هدفش ایجاد شرایط مطلوب یادگیری از سوی معلم است. به آن قسمت از فعالیت¬های آموزشی که به وسیله رسانه¬ها و بدون حضور و تعامل معلم با دانش¬آموزان صورت می¬گیرد به هیچ وجه تدریس گفته نمی¬شود. بنابراین، آموزش معنایی عام¬تر از تدریس دارد. به عبارت دیگر، می¬توان 
گفت هر تدریسی آموزش است ولی هر آموزشی ممکن است تدریس نباشد.
کدام مورد، رابطه دو قسمت از متن که زیر آنها خط کشیده شده است را به بهترین شکل توصیف می¬کند؟
1) اولی، فرضیه¬ای عمومی است و دومی، ادعای مندرج در آن را تعدیل می¬کند.
۲) اولی، توصیفی از نکته¬ای مناقشه برانگیز است و دومی دلیل مناقشه برانگیز بودن آن را بیان می¬دارد. 
3) اولی، یک طبقه¬بندی است و دومی، یکی از زیر مجموعه¬های آن طبقه¬بندی را بر می¬شمارد.
۴) اولی، تعریفی کلی است و دومی، جنبه¬ای خارج از آن حوزه تعریف را تبیین می¬کند.
۸۸- دانش آموزان دبیرستانی که احساس می¬کنند در مدرسه موفق نیستند، اغلب قبل از فارغ التحصیلی ترک تحصیل می¬کنند و سر کار می¬روند. این در حالی است که در سال جاری، میزان ترک تحصیل در دبیرستان شهر «الف» به میزان قابل توجهی کمتر از سال قبل بوده است. این نشانه دلگرم کننده¬ای است که نشان می¬دهد برنامه¬ای که از دو سال پیش برای بهبود روحیه دانش¬آموزان دبیرستانی راه اندازی شد برای کاهش ترک تحصیل مؤثر واقع شده است. 
کدام مورد، در صورتی که صحیح فرض شود، ادعای متن راجع به تأثیر برنامه دوساله برای بهبود روحیه را تضعیف می¬کند؟
1) درآمدی که دانش آموزان ترک تحصیلی بابت کار خود کسب می¬کنند، در مقایسه با درآمد افراد سن و سال دارتر که همان کار را می¬کنند، امسال هم مانند سال¬های پیش، پایین تر است.
۲) امسال به دلیل بحران اقتصادی، میزان بیکاری در کل کشور و از جمله شهر «الف»، بسیار بالا رفته است.
3) آمار پایین ترک تحصیلی¬های هر مدرسه به تمایل والدین به ثبت نام فرزند خود در آن مدرسه می¬افزاید. ۴) امسال تعداد دانش¬آموزانی که در مدارس دیگر هم ترک تحصیل کرده¬اند، تغییر چشمگیری نسبت به سال-های گذشته نداشته است
۸۹- آقای «الف» در خصوص مدارس توسعه پایدار گفت: بهبود محیط کسب و کار در گرو تحول نظام آموزشی است شعار ما در احداث مدارس توسعه پایدار این است که مدرسه، کانون توسعه روستایی است. مدرسه توسعه پایدار، جایی نیست که کودکان در آن تحصیل کنند و بعد رها شوند. مدرسه اگر بخواهد در توسعه نقش موثر ایفا کند، نباید فقط در خدمت کودکان باشد، بلکه باید تبدیل به محل رفت و آمد و گردهمایی اهل روستا شده و به کانونی برای آموزش مهارت¬های زندگی تبدیل شود. به عنوان مثال، ممکن است زنان روستایی از مسائل بهداشتی آگاهی کافی نداشته باشند، مدرسه توسعه پایدار می¬تواند مکان مناسبی ارائه آموزش¬های لازم به زنان روستایی باشد تا آنان، به سان کودکان خود به مسائل توسعه پایدار آگاه و سهم خود در ایجاد آن را اعمال کنند.
فرض لازم برای تحقق نتیجه مورد نظر نویسنده کدام است؟
1) برای کسب نتیجه بهتر، باید در همه مراکز فرهنگی، آموزش مهارت¬های زندگی مورد توجه قرار گیرد.
2) حضور مردان در این مدارس، به اندازه زنان مهم نیست.
3) افراد آنچه را که می¬آموزند در عمل به اجرا درخواهند آورد.
۴) احداث مدارس توسعه پایدار آن طور که باید، مورد توجه قرار نگرفته است.
90- مازلو که به خاطر نظریه انگیزشی خود معروف است، به عنوان یک انسان گرا؛ معتقد بود که جهان، میل ذاتی به خودشکوفایی دارند، به این معنا که دوست دارند تا به بهترین خود برسند. با این وجود برای دستیابی به این هدف؛ تعدادی نیاز اساسی مانند نیاز به غذا، ایمنی، عشق و عزت نفس باید در آنها برآورده شود. به همین خاطر، وی پنج سطح مختلف از سلسله مراتب نیازهای انسانی را مطرح نمود که حرکت به طرف شکوفایی، مستلزم آن است که نیازها در پایین¬ترین سطح هرم برآورد شود تا افراد بتوانند به سطح بالاتر بروند و این روند، به صورت پلکانی تا رسیدن به بالاترین سطح مصداق دارد. 
کدام مورد، درصورتی که صحیح فرض شود، فرضیه مازلو را به قوی¬ترین وجه، زیر سوال می¬برد؟ 
1) بعد از نظریه انگیزشی مازولو؛ نظریه¬های مربوطه دیگری نیز در علم روان¬شناسی مطرح ومورد بحث و بررسی قرار گرفته است. 
2) اولویت نیازهای انسانی، تحت تاثیر فرهنگ¬های مختلف متفاوت تعیین می¬شود. 
3) انگیزه متغیری است که تعریف آن از نظر بسیاری محققان، کاری بسیار دشوار است. 
۴) برخی مدیران می¬گویند که با کاربست نظر به مازلو نتوانسته¬اند انگیزش مورد نظرشان را در کارکنان خود ایجاد کنند.
راهنمایی: هر کدام از سؤال¬های ۹۱ تا ۹۵ را به دقت بخوانید و جواب هر سؤال را در پاسخنامه علامت بزنید.
91- در رشته اشکال زیر، از چپ به راست، ارتباطی برقرار است به جای علامت سؤال کدام شکل باید قرار بگیرد؟


1)          2)             3)             4) 
92- در دفترچه اختصاصی آزمون سراسری گروه امتحانی ریاضی و فنی که شامل ۳ درس ریاضی فیزیک و شیمی است، ۴۰% سوالات مربوط به درس ریاضی، 1/3 سوالات مربوط به فیزیک و سؤالات فیزیک از سؤالات شیمی، ۱۰ تا بیشتر است. مجموع سؤالات فیزیک و شیمی چه تعداد از سؤالات ریاضی در این دفترچه، بیشتر است؟
1) 15            2) 40            3) 30            4) 20
93- علی و حسن، هرکدام تعدادی کارت سبز و قرمز دارند. نسبت کارت¬های قرمز به سبز علی، ۷ به ۸ است. تعداد کارت¬های قرمز حسن، ۴ برابر تعداد کارت¬های سبز اوست. می¬دانیم علی و حسن، به تعداد برابری کارت دارند و کارت¬های قرمز علی، ۴ عدد بیشتر از کارت¬های سبز حسن است. تعداد کارت¬های قرمز حسن، چند برابر تعداد کارت¬های سبز علی است؟
1) 5/1            2) 3            3) 5/2            4) 2
94- فردی از هر کدام از اسکناس¬های 2، 5، 10 و 50 هزار تومانی دقیقاً سه عدد دارد. از او حداقل چه مبلغ باید طلب کنیم که وی مجبور باشد از هر نوع اسکناس حداقل یک اسکناس به شما بدهد؟
1) 79            2) 67            3) 69            4) 77
95- شکل زیر، از تعدادی مثلث کوچک هم اندازه تشکیل شده که روی آن، تعدادی دکمه قرار گرفته است. با حذف فقط دو دکمه دلخواه بزرگ¬ترین مثلثی که حاوی هیچ دکمه¬ای نباشد، دارای حداکثر چند مثلث کوچک است؟ 
1) 25                        2) 4
3) 9                        4) 16


راهنمایی: با توجه به اطلاعات جدول و نمودار زیر، به سؤال¬های ۹۶ و ۹۷ پاسخ دهید.
در شهر «الف»، تعدادی معلم در مناطق «A»، «B»، «C» و «D» در دو گروه به صورت «رسمی» و «حق-التدریس» مشغول فعالیت هستند. نمودار سمت راست تعداد معلمان هر منطقه را برحسب ۵ نفر و جدول سمت چپ ، تعداد معلمان مناطق را به تفکیک «رسمی» و «حق التدریس» نشان می¬دهد.
نمودار «تعداد معلمان هر منطقه بر حسب ۵ نفر»            جدول «تعداد معلمان مناطق به تفکیک نوع استخدام»
منطقه
نوع استخدام    Aو  B    Cو D
رسمی    60    28
حق التدریس    70    92

96- به ازای هر ۴ معلم رسمی در منطقه «A» چند معلم حق التدریس در منطقه «B» شاغل هستند؟ 
1) 1            2) 4            3) 3            4) 2
راهنمایی: اطلاعات زیر را بخوانید و با توجه به آن به سؤال¬های ۹۸ تا ۱۰۰ که در زیر آن آمده است پاسخ دهید و در پاسخنامه علامت بزنید.
چهار بازرس آموزش و پرورش به اسامی A، B، C و D برای بازرسی از طرف وزارتخانه به یکی از سه شهر اصفهان شیراز و مشهد اعزام می¬شوند به طوری که به هر شهر، حداقل یک بازرس فرستاده می¬شود. قرار است دو بازرس در نوبت صبح و دو بازرس در نوبت عصر برای بازرسی مدارس بروند. اطلاعات زیر در این خصوص، در دست است.
  Aو B هر دو در نوبت یکسان، به بازرسی مدارس شهری به جز اصفهان رفته¬اند.
 C در نوبت عصر، به بازرسی نمی¬رود.
 دو بازرسی که به یک شهر می¬روند در دو نوبت متفاوت برای بازرسی مدارس رفته¬اند.
 بازرسی مدارس در شهر مشهد، تنها در صورتی می¬تواند در نوبت صبح برگزار شود که دو بازرس به آنجا رفته باشند.
98- اگر B و C برای بازرسی مدارس به یک شهر رفته باشند، چه شخص یا اشخاصی به طور قطع، برای بازرسی مدارس به مشهد رفته¬اند؟
۱) نمیتوان تعیین کرد.    2) A            3) D            4) خود دو نفر B و C
99- اگر A به تنهایی برای بازرسی مدارس به شهر شیراز رفته باشد، کدام مورد زیر به طور قطع، صحیح است؟
۱) B و C برای بازرسی به مشهد رفته¬اند.
2) B در نوبت عصر، برای بازرسی به مشهد رفته است. 
۳) C در نوبت صبح، برای بازرسی به اصفهان رفته است. 
۴) D در نوبت صبح، برای بازرسی به مشهد رفته است.
100- اگر C برای بازرسی مدارس به مشهد رفته باشد، D به طور قطع برای بازرسی به ترتیب در چه نوبتی و به چه شهری رفته است؟ 
1) صبح - اصفهان     ۲) عصر – شیراز        3) صبح – شیراز        4) عصر- اصفهان

پاسخنامه

پاسخنامه سوالات در انتهای فایل PDF دفترچه سوالات استخدامی (برای دانلود اینجا کلیک کنید) قرار گرفته است.

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
موضوعات

 • استخدام

 • آموزش و پرورش

 • سوالات عمومی

 • جزوات عمومی

 • سوالات تخصصی

 • جزوات تخصصی

 • شرکت گاز

 • شرکت نفت

 • الهیات و معارف

 • هوش و استعداد

 • مبانی قانونی

 • اطلاعات عمومی

 • زبان انگلیسی

 • ریاضی و آمار مقدماتی

 • مبانی کامپیوتر

 • فناوری اطلاعات

 • مبانی کامپیوتر

 • ICDL

 • زبان و ادبیات فارسی

 • قانون اساسی

 • مسائل روز

 • سوالات استخدامی

 • سوالات مصاحبه

 • مشاوره استخدامی

 • سازمان تامین اجتماعی

 • برق

 • مدیریت

 • حسابداری

 • شیمی

 • عمران

 • کامپیوتر

 • فیزیک

 • مکانیک

 • صنایع

 • ایمنی صنعتی

 • ایمنی بازرسی فنی

 • بانک ها

 • بانک صادرات

 • بانک ملی

 • بانک سپه

 • بانک مسکن

 • بانک مهر

 • بانک اقتصاد نوین

 • بانک ملت

 • بانک کشاورزی

 • شهرداری

 • نگهبانی

 • متصدی امور دفتری

 • مسئول دفتر

 • مسئول خدمات اداری

 • کارگزین

 • کارشناس امور اداری

 • کارشناس برنامه و بودجه

 • مسئول خدمات مالی

 • حسابدار

 • حسابرس

 • کارشناس برنامه ریزی و آموزش

 • کارشناس مدیریت دولتی

 • مامور حراست

 • کارشناس امور فرهنگی

 • کارشناس امور ورزشی

 • کتابدار

 • محیط زیست

 • امور حمل و نقل

 • اپراتور

 • کاردان معماری

 • نقشه برداری

 • معدن

 • روابط عمومی

 • کارشناس حقوقی

 • کارشناس سمعی بصری

 • کارشناس بازرگانی داخلی

 • آمار

 • کارشناس مطالعات اجتماعی

 • کارشناس ثبت اسناد و املاک

 • کارشناس آتش نشانی

 • کارتوگراف

 • کارشناس امور باغبانی

 • راه و ساختمان

 • ساختمان

 • کارشناس شهرسازی

 • کارشناس آزمایشگاه شیمی

 • کارشناس آزمایشگاه فیزیک

 • کارشناس آزمایشگاه مکانیک خاک

 • آرشیتکت (معماری)

 • حقوق

 • فایل صوتی

 • دستگاه های اجرایی کشور

 • پست بانک

 • هلال احمر

 • وزارت بهداشت

 • پرستاری

 • دانشگاه علوم پزشکی

 • بانک مهر اقتصاد

 • ارتش جمهوی اسلامی

 • وزارت علوم

 • علوم اقتصادی

 • نرم افزار و سخت افزار

 • ذوب آهن

 • وزارت نیرو

 • قانون تجارت

 • تئوری مدیریت

 • حقوق تجارت

 • اقتصاد خرد و کلان

 • آزمون قضاوت

 • آزمون وکالت

 • آموزگار ابتدایی

 • آموزگار استثنایی

 • دبیر ورزش (تربیت بدنی)

 • هنرآموز کامپیوتر

 • مالیه عمومی

 • مصاحبه شغلی

 • دیوان محاسبات

 • آب و فاضلاب

 • بانک تجارت

 • بهداشت

 • بانك صنعت و معدن

 • سازمان دامپزشكی كشور

 • سازمان پزشكی قانونی كشور

 • سازمان حسابرسی

 • بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران

 • سازمان بنادر و دریانوردی

 • سازمان ثبت اسناد و املاك

 • وزارت امور خارجه

 • سازمان اداری و استخدامی كشور

 • نیروی انتظامی

 • سازمان ملی بهره وری

 • وزارت اقتصاد

 • نهاد کتابخانه های عمومی

 • بانک گردشگری

 • دادگستری (قوه قضائیه)

 • بانک مرکزی

 • لینک های مستقیم

 • مهندسی نفت

 • بانک ایران زمین

 • سازمان شیلات کشور

 • سازمان حفاظت محیط زیست

 • وزارت راه و شهرسازی

 • سازمان بیمه سلامت

 • سازمان ملی زمین و مسکن

 • سازمان اوقاف و امور خیریه

 • مکانیک خودرو

 • چاپ

 • طراحی و دوخت

 • آی تی

 • گرافیک

 • متالورژی

 • کشاورزی

 • نقشه کشی

 • مشاوره تحصیلی

 • تاسیسات

 • زراعت

 • پلیس فتا

 • قرارگاه خاتم الانبیاء

 • دبیر معارف اسلامی

 • دبیر علوم تجربی

 • دبیر عربی

 • سازمان امور عشایر

 • وزارت فرهنگ

 • سازمان ثبت احوال

 • سازمان زندان ها

 • سازمان امور اراضی

 • مرکز آمار ایران

 • شرکت مدیریت منابع آب ایران

 • مرکز آموزش مدیریت دولتی

 • سازمان نقشه برداری

 • سازمان راهداری و حمل و نقل

 • شرکت سهامی بیمه ایران

 • شرکت مهندسی آب و فاضلاب

 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 • جهاد کشاورزی
  کدهای اختصاصی