دانلود سوالات استخدامی وزارت راه و شهرسازی + استخدام 97

 
وزارت راه و شهرسازی در پنجمین آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی کشورجذب نیروی گسترده ای را در مشاغل و رشته های تحصیلی مختلف انجام خواهد داد.، بر همین اساس در لینک زیر می توانید بر اساس سرفصل های اعلام شده توسط سازمان سنجش برای پنجمین آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی کشور که وزارت راه و شهرسازی از جمله آنها می باشد، منابع استخدامی مورد نیاز خود را دانلود کنید:

درباره آزمون
آزمون استخدامی به همراه پنجمین آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی کشور زیر نظر سازمان سنجش در مورخه 15 تیر 97 برگزار خواهد شد، جهت ثبت نام می توانید به وبسایت سازمان سنجش مراجعه کنید.
رشته های تحصلی مورد نیاز به تفکیک هر شغل و دروس تخصصی آزمون استخدامی به شرح زیر می باشد:

کارشناس معماری
رشته های تحصیلی مجاز: معماری گرایش معماری(کارشناسی،کارشناسی ارشد)- معماری گرایش مرمت بناها و بافتهای تاریخی(کارشناسی ارشد)- شهرسازی کلیه گرایش ها(کارشناسی،کارشناسی ارشد)
دروس تخصصی آزمون: -1 مبانی نظری معماری، 2- بیان معماری و معماری منظر، 3- قوانین شهرسازی و معماری و مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری، 4- تحلیل و طراحی فضاهای معماری و شهری، 5- مبانی زیست محیطی در شهرسازی و معماری

کارشناس روابط بین الملل
رشته های تحصیلی مجاز: حقوق بین الملل(کارشناسی ارشد)-حقوق بین الملل عمومی(کارشناسی ارشد)-دیپلماسی و سازمان های بین المللی(کارشناسی ارشد)-:روابط بین الملل(کارشناسی ارشد)-روابط سیاسی(کارشناسی ارشد)-علوم سیاسی(کارشناسی ارشد)-مطالعات
منطقهای(کارشناسی ارشد)-معارف اسلامی و علوم سیاسی(کارشناسی ارشد)
دروس تخصصی آزمون: 1  اصول روابط بینالملل، 2 حقوق بینالملل عمومی، 3 سازمانهای بینالمللی، 4 مطالعات منطقهای و مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم، 5 زبان تخصصی

کارشناس راه، ساختمان و شهرسازی
رشته های تحصیلی مجاز: مهندسی عمران گرایش سازه(کارشناسی ارشد)-مهندسی عمران گرایش عمران(کارشناسی)-مهندسی عمران گرایش مدیریت
ساخت(کارشناسی ارشد)-مهندسی عمران گرایش تکنولوژی عمران(کارشناسی)-مهندسی عمران گرایش تکنولوژی ساختمان(کارشناسی)-
مهندسی معماری گرایش مدیریت پروژه و ساخت(کارشناسی ارشد)-مهندسی راه و ساختمان(کارشناسی)
دروس تخصصی آزمون: 2- تکنولوژی بتن، 3 مکانیک ،( 19 و 21 ،12 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ، 1 مقررات ملّی ساختمان (مباحث 3 جامدات (مقاومت مصالح و تحلیل سازه ها)، 4 مکانیک خاك و پی، 5 نقشهبرداری و شهرسازی، 6 راهسازی و روسازی راه، 7- اصول و مبانی گودبرداری

کارشناس حقوقی
رشته های تحصیلی مجاز: حقوق(کارشناسی،کارشناسی ارشد)-حقوق خصوصی(کارشناسی،کارشناسی ارشد)-حقوق قضایی(کارشناسی،کارشناسی ارشد)-فقه و حقوق اسلامی(کارشناسی ارشد)-فقه و حقوق خصوصی(کارشناسی ارشد)-حقوق عمومی(کارشناسی،کارشناسی ارشد)
دروس تخصصی آزمون: 1 حقوق خصوصی (مدنی، تجارت و آیین دادرسی مدنی)، 2 حقوق جزا (جزای عمومی، جزای اختصاصی و آیین دادرسی کیفری)، 3 حقوق عمومی (اداری و اساسی)

کارشناس تحلیل گر سیستم
رشته های تحصیلی مجاز: :مهندسی فناوری اطلاعات(کارشناسی)-مهندسی فناوری اطلاعات گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی(کارشناسی ارشد)-
مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار(کارشناسی،کارشناسی ارشد)-مهندسی فناوری اطلاعات گرایش شبکه های کامپیوتری(کارشناسی ارشد)-
مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری(کارشناسی ارشد) دروس تخصصی آزمون: 2 مهندسی نرمافزار، 3 شبکه های کامپیوتری و امنیت شبکه، ،C++ 1 برنامه نویسی پیشرفته 4 پایگاه داده ها

کارشناس امور حمل و نقل
رشته های تحصیلی مجاز: :اقتصاد حمل و نقل(کارشناسی ارشد)-مهندسی برق گرایش کنترل(کارشناسی)-مهندسی عمران گرایش راه و ترابری(
کارشناسی ارشد)-مدیریت صنعتی(کارشناسی،کارشناسی ارشد)-مهندسی برق گرایش الکترونیک(کارشناسی)-مهندسی صنایع(کارشناسی)-
مهندسی صنایع گرایش مهندسی سیستم های اقتصادی ، اجتماعی(کارشناسی ارشد)-مهندسی عمران گرایش برنامه ریزی حمل و
نقل(کارشناسی ارشد)-مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره وری(کارشناسی ارشد)-مهندسی عمران گرایش حمل ونقل(
کارشناسی ارشد)
دروس تخصصی آزمون: 1  برنامهریزی حملونقل، 2 مهندسی ترافیک، 3 تحقیق در عملیات، 4 اقتصاد حملونقل، (ITS) -5 سیستمهای حملونقل همگانی (عمومی) و هوشمند

کارشناس معماری
رشته های تحصیلی مجاز: :معماری گرایش معماری(کارشناسی،کارشناسی ارشد)-معماری گرایش مرمت بناها و بافتهای تاریخی(کارشناسی ارشد)-شهرسازی کلیه گرایش ها(کارشناسی،کارشناسی ارشد) 
دروس تخصصی آزمون: -1 مبانی نظری معماری، 2- بیان معماری و معماری منظر، 3- قوانین شهرسازی و معماری و مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری، 4- تحلیل و طراحی فضاهای معماری و شهری، 5- مبانی
زیستمحیطی در شهرسازی و معماری

کارشناس مطالعات اقتصادی راه، مسکن و شهرسازی
رشته های تحصیلی مجاز: اقتصاد حمل و نقل(کارشناسی ارشد)-اقتصاد نظری(کارشناسی)-علوم اقتصادی گرایش اقتصاد نظری(کارشناسی ارشد)-علوم
اقتصادی گرایش برنامه ریزی سیستم های اقتصادی(کارشناسی ارشد)-علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی(کارشناسی ارشد) 
دروس تخصصی آزمون: -1 مسائل اقتصاد ایران، 2- اقتصاد خرد و کلان، 3- آمار و اقتصادسنجی، 4- اقتصاد حمل و نقل، 5- زبان تخصصی

کارشناس روابط عمومی
رشته های تحصیلی مجاز: :روابط عمومی(کارشناسی،کارشناسی ارشد)-علوم ارتباطات(کارشناسی،کارشناسی ارشد)-علوم ارتباطات اجتماعی(کارشناسی،کارشناسی ارشد) 
دروس تخصصی آزمون: مسئول خدمات مالی 1- حسابداری دولتی، 2- حسابداری مالی، 3- بودجه، 4- مدیریت مالی

کارشناس برنامه ریزی 1
رشته های تحصیلی مجاز: حسابرسی(کارشناسی ارشد،دکتری)-علوم اقتصادی گرایش برنامه ریزی سیستم های اقتصادی(کارشناسی ارشد،دکتری)-علوم
اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی(کارشناسی ارشد،دکتری)
دروس تخصصی آزمون: 1  اقتصاد خرد پیشرفته، 2 اقتصاد کلان پیشرفته، 3 آمار و اقتصادسنجی، 4 برنامهریزی و توسعه اقتصادی، 5 زبان تخصصی

کارشناس برنامه ریزی 2
رشته های تحصیلی مجاز: :مدیریت مالی(کارشناسی ارشد،دکتری)-مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری عمومی(کارشناسی ارشد،دکتری)-مدیریت
اجرایی گرایش استراتژیک(کارشناسی ارشد،دکتری) 
دروس تخصصی آزمون: 1 نظریه های سازمان و مدیریت، 2 مدیریت مالی، 3 تحقیق در عملیات پیشرفته، 4 مدیریت استراتژیک پیشرفته، 5- خطمشیگذاری و تصمیمگیری

حسابدار
رشته های تحصیلی مجاز: :حسابداری(کارشناسی،کارشناسی ارشد)-حسابداری و امور مالی(کارشناسی)-حسابرسی(کارشناسی،کارشناسی ارشد)-مدیریت بازرگانی(کارشناسی،کارشناسی ارشد)-مدیریت صنعتی(کارشناسی،کارشناسی ارشد)-مدیریت مالی(کارشناسی،کارشناسی ارشد)
دروس تخصصی آزمون: حسابداری مالی، 2 حسابداری دولتی، 3 اصول تنظیم و کنترل بودجه، 4 قانون محاسبات عمومی و قانون مناقصات، 5- مدیریت مالی

درباره وزارت راه و شهرسازی
یکی از لازمه های موفقیت در هر آزمون استخدامی دولتی، آشنایی کلی به آن سازمان قبل از شرکت در آزمون استخدامی مربوطه می باشد، وزارت راه و شهرسازی در سال 1390 از تجمیع وزارتخانه های مسكن و شهرسازی و راه و ترابری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد این وزارتخانه به وبسایت رسمی این سازمان در لینک زیر مراجعه کنید:
1397/02/23
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.