دانلود دفترچه سوالات تخصصی کارشناس آمار (آزمون استخدامی)

 
بر اساس درخواست های ثبت شده در بخش نظرات وبسایت، هم اکنون سوالات تخصصی اصل آزمون آموزش و پرورش را می توانید برای شغل کارشناس آمار در لینک زیر دانلود کنید:

بخشی از سوالات این فایل
جهت آشنایی با این فایل، بخشی از سوالات تخصصی دفترچه سوالات کارشناس آمار را در زیر می توانید مشاهده کنید:

*-محصولات یک کارخانه توسط دو ماشین B,A تولید می¬شود؛ که   1/5 محصول توسط A و بقیه توسط B تولید میگردد. هر محصول تولیدی، کارخانه به ترتیب با احتمال¬های 5 درصد و 1 درصد معیوب هستند. محصولی به تصادف از کارخانه خریداری میکنیم، اگر این محصول معیوب باشد، احتمال این که تولید ماشین، B باشد، چقدر است؟
1)  1/5                           2)  1/3                       3) 4/9                 4) 5/9

*-فاصله اطمینان 95 درصد یک جامعه نرمال با واریانس 4 بر اساس یک نمونه n تایی برابر با (7و3) است. اگر اندازه نمونه را 4 برابر کنیم، طول بازه اطمینان جدید چقدر است؟
1)8             2) 4             3) 2           4) 1

*-یک نمونه 18 تایی از توزیع نرمال دو متغیره انتخاب کرده¬ایم، مقدار ضریب همبستگی در نمونه r=0/2 بدست آمده است. مقدار آماره آزمون برای فرضیه H:P=0 برابر است با :
1)82/0-                 2)72/0-             3) 72/0            4) 82/0

*- ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ n ﺗﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺗﻮزﯾﻌﯽ ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮ θ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﯾﻢ، ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺎراﻣﺘﺮθ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮآوردﯾﺎت U ﺑﺮآورد ﮐﻨﯿﻢ. ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﻢ. ارﯾﺒﯽ و وارﯾﺎﻧﺲ U ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺻﻔﺮ ﻣﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﺮآوردﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﺪام وﯾﮋﮔﯽ را دارد؟
1) ﺳﺎزﮔﺎری           2)  ﮐﺎراﯾﯽ               3) ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری                 4) ارﯾﺒﯽ 

*-ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻧﻮﻋﯽ ﺷﺎﻣﭙﻮ ادﻋﺎ دارد ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﺷﺎﻣﭙﻮ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ (2و2و1و1) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ در ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ، ﻣﺼﺮف ﺷﺎﻣﭙﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﮔﺰارش ﺷﻮد؛
زمستان: 100
پاییز: 120
تابستان: 180
بهار: 200

ﻣﻘﺪار آﻣﺎره آزﻣﻮن ﻓﺮض ادﻋﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺪام اﺳﺖ؟ 
1)5                      2) 6                   3)7                      4)8                   

*- ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺼﺎدﻓﯽ  x1,x2را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﭼﮑﺎﻟﯽ اﺣﺘﻤﺎل f(x1,x2) ﺗﺎﺑﻌﯽ ﮔﺴﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ:
1) ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
2) ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
3) ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺑﻮدن f ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺑﻮدن x1,x2 ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ.
4) گسسته بودن f ربطی به گسسته بودن x1,x2 ندارد.

*- در توزیع نرمال استاندارد مقدار ماکزیمم توزیع کدام است؟
1)√2π               2) 1/√π                    3) √π               4)1/√2π
کارشناس آمار

*-اگر بین دو متغیر مساوی تصادفی یک رابطه خطی وجود داشته باشد، ضریب همبستگی آن ها همواره مساوی:
1) صفر                 2) 1+ و 1-             3) بین 1- و 1-     4) بین 0 و 1

*-اگر x توزیع پواسن با پارامترλ  داشته باشد درصورت  2p(x=1)=p(x=2) تعداد پارامتر کدام است؟
1) λ=4                   2) λ=2                3) λ=1                4) λ=0

ادامه سوالات
اصل دفترچه سوالات کارشناس آمار را به صورت کامل می توانید از لینک زیر دریافت کنید:

1397/03/14
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.