loading...

سوالات آزمون استخدامی و مصاحبه | دانلود تست

آموزش پرورش,نمونه سوالات تخصصی,دفترچه سوالات استخدامی,سوالات استخدامی جدید,کارشناس امور حقوقی,حقوق

دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش برای شغل کارشناس امور حقوقی را از لینک در غالب فایل پی دی اف دانلود کنید:

بخشی از سوالات این فایل
بخشی از سوالات دفترچه تخصصی کارشناس امور حقوقی در زیر آمده است:

*-ﻋﺪد وﻗﻒ ﻗﺒﻞ از ﺣﺼﻮل ﻗﺒﺾ :
1) ﻏﯿﺮ ﻧﺎﻓﺬ اﺳﺖ.                   2) ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ.
3) ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﯽﺷﻮد.                  4) ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺎﯾﺰ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﺷﻮد.
  
*- ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه واﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭘﺎﻧﺰده روز ﺑﺮای ﺣﻤﻞ ﺑﺎر از ﺟﺎده ﻣﻌﯿﻦ اﺟﺎره ﻣﯽﺷﻮد، ﭘﺲ از دو روز ﺟﺎده ﺑﺮ اﺛﺮ رﯾﺰش ﮐﻮه، ﺗﺎﻣﺪت ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﯽ ﻣﺴﺪود ﻣﯽﺷﻮد، ﻋﻘﺪ اﺟﺎره :
1) ﻣﻨﻔﺴﺦ ﻣﯽﮔﺮدد.                 2) ﻏﯿﺮ ﻧﺎﻓﺬ ﻣﯽﺷﻮد.
3) ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺴﺦ ﻣﯽﺷﻮد.                4) ﺗﺎ رﻓﻊ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.

*- ﮐﺪام ﺧﯿﺎر در ﺑﯿﻊ ﮐﻠﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻤﯽآﯾﺪ؟
1) ﻣﺠﻠﺲ.       2) رؤﯾﺖ.          3 ( ﻏﺒﻦ.        4) ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺛﻤﻦ.

*- اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺎﻟﮏ را از ﺗﺼﺮف در ﻣﻠﮏ ﺧﻮد ﻣﻨﻊ ﮐﻨﺪ، ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﺮ آن ﻣﻠﮏ ﺗﺴﻠﻂ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ
1) ﻏﺎﺻﺐ اﺳﺖ.                              2) در ﺣﮑﻢ ﻏﺎﺻﺐ اﺳﺖ.
3) ﻫﯿﭻ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﯽ ﻧﺪارد. 4) در ﺻﻮرت ورود ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﻣﻠﮏ، ﻣﺴﺆول ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت اﺳﺖ.

*- در ﺗﻬﺎﺗﺮ در ﻣﻮرد دو دﯾﻦ، ............................. ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ. 
1) اﺗﺤﺎد ﻣﻮﺿﻮع )ﻣﻮﺿﻮع آنﻫﺎ از ﯾﮏ ﺟﻨﺲ ﺑﺎﺷﺪ(.    
2) اﺗﺤﺎد زﻣﺎن )ﺗﺄدیه
3) اﺗﺤﺎد ﻣﮑﺎن )ﺗﺄدیه
4) اﺗﺤﺎد در ﺳﺒﺐ. 

*- ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺬر ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺎﻟﮏ زﻣﯿﻦ : 
1) ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ.    
2) ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺬر اﺳﺖ.   
3) ﻣﺸﺘﺮك ﺑﯿﻦ ﻣﺎﻟﮏ زﻣﯿﻦ و ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺬر اﺳﺖ.   
4) ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﮐﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  

*- ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻬﺪﯾﺪ اﻧﺸﺎء ﻣﯽﺷﻮد ....................... اﺳﺖ.
 1) ﺑﺎﻃﻞ.        2) ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺴﺦ.        3 ( ﻧﺎﻓﺬ.         4) ﻏﯿﺮ ﻧﺎﻓﺬ.

*- ﮐﺪام ﯾﮏ از اﺷﺨﺎص زﯾﺮ، وﻟﯽ ﺧﺎص ﻃﻔﻞ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد؟
1) ﭘﺪر ﻃﻔﻞ.            2) ﺟﺪ ﭘﺪری ﻃﻔﻞ .             3) ﻗﯿﻢ ﻃﻔﻞ. 4) وﺻﯽ ﻣﻨﺼﻮب از ﻃﺮف ﭘﺪر ﯾﺎ ﺟﺪ ﭘﺪری.

*- ﮐﺪام ﯾﮏ از اﺷﺨﺎص زﯾﺮ، ﮔﺎه ﺑﻪ ﻓﺮض و ﮔﺎه ﺑﻪ ﻗﺮاﺑﺖ ارث ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ؟
1)پدر 2) مادر 3) زوج 4) زوجه

*- در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺻﻐﯿﺮ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪی ﺷﻮد :
1) ﺧﻄﺎ ﻣﺤﺾ ﻣﺤﺴﻮب و ﻗﺼﺎص ﻧﻤﯽﺷﻮد، دﯾﻪ را از اﻣﻮاﻟﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.  
2) ﻗﺼﺎص ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ ﺑﻠﮑﻪ دﯾﻪ ﻗﺘﻞ ﺧﻄﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺎﻗﻠﻪ وی ﺑﺪﻫﻨﺪ.  
3) در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﮔﺮدد؛ دﯾﻪ را از اﻣﻮاﻟﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ.
4) ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻗﺼﺎص ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ وﻟﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺷﻮد، وﻟﯽ دیه اش را پرداخت می کند.

*- ﺗﮑﺮار ﺟﺮم در ﮐﺪام ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل اﺳﺖ؟
1) ﺗﻌﺰﯾﺮی.                       2) ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﺗﻌﺮﯾﺰی و ﺑﺎزدارﻧﺪ
3) ﻗﺼﺎص، ﺣﺪود، دﯾﺎت، ﺗﻌﺰﯾﺮات و ﺑﺎزدارﻧﺪه .       4) ﺣﺪ، ﺗﻌﺮﯾﺰ و ﺑﺎزدارﻧﺪ

*- ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ آزادی ﻣﺸﺮوط ﮐﺪام اﺳﺖ؟
1) دادﮔﺎه ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه دادﻧﺎﻣﻪ ﻗﻄﻌﯽ       2) رﯾﯿﺲ دادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺘﺎن.
3) ﻗﺎﺿﯽ ﻧﺎﻇﺮ زﻧﺪان ﯾﺎ رﯾﯿﺲ ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﯾﯽ.   4) ﻗﺎﺿﯽ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ.
 
*- در ﮐﺪام ﻣﻮرد از ﻣﻮارد زﯾﺮ، دادﮔﺎه ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻮاﻟﯽ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺟﺮم ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪه، ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ نمایند؟
1) در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺟﺮم اﻧﺘﺴﺎﺑﯽ ﻓﻘﻂ ﺣﮑﻢ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
2) ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﮐﯽ از دادﮔﺎه درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
3) در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ رأی ﺑﺮاﺋﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻊ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

*- در ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻣﻮارد زﯾﺮ، ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮم ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮی ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟ 
1) اﻗﺪاﻣﺎت واﻟﺪﯾﻦ و اوﻟﯿﺎء ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄدﯾﺐ ﯾﺎ ﺣﻔﺎﻃﺖ از ﺻﻐﺎر و ﻣﺤﺠﻮرﯾﻦ در ﺣﺪ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﺄدﯾﺐ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ.  
2) ﺟﻨﻮن.  3) ﺿﺮورت.  
4) اﻣﺮ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﯽ و ﺻﻼﺣﯿﺖدار.  

*- ﻧﻮع ﺟﻨﺎﯾﺖ ارﺗﮑﺎﺑﯽ راﻧﻨﺪهای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﯿﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد، ﭼﯿﺴﺖ؟
1) ﺧﻄﺎی ﻣﺤﺾ.                   2) ﺷﺒﻪ ﻋﻤﺪ.    
3) در ﺣﮑﻢ ﺧﻄﺎی ﻣﺤﺾ.              4) در ﺣﮑﻢ ﺷﺒﻪ ﻋﻤﺪ.  

ادامه سوالات تخصصی کارشناس امور حقوقی
جهت مشاهده ادامه سوالات تخصصی کارشناس امور حقوقی، اصل دفترچه آزمون را از لینک زیر دانلود کنید:

در بخش نظرات می توانید سایر درخواست های خود را ثبت کنید. درصورت امکان بعد از چند روز فایل های درخواستی شما به بسته استخدامی اضافه می گردد.

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
موضوعات

 • استخدام

 • آموزش و پرورش

 • سوالات عمومی

 • جزوات عمومی

 • سوالات تخصصی

 • جزوات تخصصی

 • شرکت گاز

 • شرکت نفت

 • الهیات و معارف

 • هوش و استعداد

 • مبانی قانونی

 • اطلاعات عمومی

 • زبان انگلیسی

 • ریاضی و آمار مقدماتی

 • مبانی کامپیوتر

 • فناوری اطلاعات

 • مبانی کامپیوتر

 • ICDL

 • زبان و ادبیات فارسی

 • قانون اساسی

 • مسائل روز

 • سوالات استخدامی

 • سوالات مصاحبه

 • مشاوره استخدامی

 • سازمان تامین اجتماعی

 • برق

 • مدیریت

 • حسابداری

 • شیمی

 • عمران

 • کامپیوتر

 • فیزیک

 • مکانیک

 • صنایع

 • ایمنی صنعتی

 • ایمنی بازرسی فنی

 • بانک ها

 • بانک صادرات

 • بانک ملی

 • بانک سپه

 • بانک مسکن

 • بانک مهر

 • بانک اقتصاد نوین

 • بانک ملت

 • بانک کشاورزی

 • شهرداری

 • نگهبانی

 • متصدی امور دفتری

 • مسئول دفتر

 • مسئول خدمات اداری

 • کارگزین

 • کارشناس امور اداری

 • کارشناس برنامه و بودجه

 • مسئول خدمات مالی

 • حسابدار

 • حسابرس

 • کارشناس برنامه ریزی و آموزش

 • کارشناس مدیریت دولتی

 • مامور حراست

 • کارشناس امور فرهنگی

 • کارشناس امور ورزشی

 • کتابدار

 • محیط زیست

 • امور حمل و نقل

 • اپراتور

 • کاردان معماری

 • نقشه برداری

 • معدن

 • روابط عمومی

 • کارشناس حقوقی

 • کارشناس سمعی بصری

 • کارشناس بازرگانی داخلی

 • آمار

 • کارشناس مطالعات اجتماعی

 • کارشناس ثبت اسناد و املاک

 • کارشناس آتش نشانی

 • کارتوگراف

 • کارشناس امور باغبانی

 • راه و ساختمان

 • ساختمان

 • کارشناس شهرسازی

 • کارشناس آزمایشگاه شیمی

 • کارشناس آزمایشگاه فیزیک

 • کارشناس آزمایشگاه مکانیک خاک

 • آرشیتکت (معماری)

 • حقوق

 • فایل صوتی

 • دستگاه های اجرایی کشور

 • پست بانک

 • هلال احمر

 • وزارت بهداشت

 • پرستاری

 • دانشگاه علوم پزشکی

 • بانک مهر اقتصاد

 • ارتش جمهوی اسلامی

 • وزارت علوم

 • علوم اقتصادی

 • نرم افزار و سخت افزار

 • ذوب آهن

 • وزارت نیرو

 • قانون تجارت

 • تئوری مدیریت

 • حقوق تجارت

 • اقتصاد خرد و کلان

 • آزمون قضاوت

 • آزمون وکالت

 • آموزگار ابتدایی

 • آموزگار استثنایی

 • دبیر ورزش (تربیت بدنی)

 • هنرآموز کامپیوتر

 • مالیه عمومی

 • مصاحبه شغلی

 • دیوان محاسبات

 • آب و فاضلاب

 • بانک تجارت

 • بهداشت

 • بانك صنعت و معدن

 • سازمان دامپزشكی كشور

 • سازمان پزشكی قانونی كشور

 • سازمان حسابرسی

 • بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران

 • سازمان بنادر و دریانوردی

 • سازمان ثبت اسناد و املاك

 • وزارت امور خارجه

 • سازمان اداری و استخدامی كشور

 • نیروی انتظامی

 • سازمان ملی بهره وری

 • وزارت اقتصاد

 • نهاد کتابخانه های عمومی

 • بانک گردشگری

 • دادگستری (قوه قضائیه)

 • بانک مرکزی

 • لینک های مستقیم

 • مهندسی نفت

 • بانک ایران زمین

 • سازمان شیلات کشور

 • سازمان حفاظت محیط زیست

 • وزارت راه و شهرسازی

 • سازمان بیمه سلامت

 • سازمان ملی زمین و مسکن

 • سازمان اوقاف و امور خیریه

 • مکانیک خودرو

 • چاپ

 • طراحی و دوخت

 • آی تی

 • گرافیک

 • متالورژی

 • کشاورزی

 • نقشه کشی

 • مشاوره تحصیلی

 • تاسیسات

 • زراعت

 • پلیس فتا

 • قرارگاه خاتم الانبیاء

 • دبیر معارف اسلامی

 • دبیر علوم تجربی

 • دبیر عربی

 • سازمان امور عشایر

 • وزارت فرهنگ

 • سازمان ثبت احوال

 • سازمان زندان ها

 • سازمان امور اراضی

 • مرکز آمار ایران

 • شرکت مدیریت منابع آب ایران

 • مرکز آموزش مدیریت دولتی

 • سازمان نقشه برداری

 • سازمان راهداری و حمل و نقل

 • شرکت سهامی بیمه ایران

 • شرکت مهندسی آب و فاضلاب

 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 • جهاد کشاورزی
  کدهای اختصاصی