دانلود دفترچه سوالات تخصصی کارشناس امور حقوقی (آزمون استخدامی)

 
دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش برای شغل کارشناس امور حقوقی را از لینک در غالب فایل پی دی اف دانلود کنید:

بخشی از سوالات این فایل
بخشی از سوالات دفترچه تخصصی کارشناس امور حقوقی در زیر آمده است:

*-ﻋﺪد وﻗﻒ ﻗﺒﻞ از ﺣﺼﻮل ﻗﺒﺾ :
1) ﻏﯿﺮ ﻧﺎﻓﺬ اﺳﺖ.                   2) ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ.
3) ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﯽﺷﻮد.                  4) ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺎﯾﺰ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﺷﻮد.
  
*- ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه واﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭘﺎﻧﺰده روز ﺑﺮای ﺣﻤﻞ ﺑﺎر از ﺟﺎده ﻣﻌﯿﻦ اﺟﺎره ﻣﯽﺷﻮد، ﭘﺲ از دو روز ﺟﺎده ﺑﺮ اﺛﺮ رﯾﺰش ﮐﻮه، ﺗﺎﻣﺪت ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﯽ ﻣﺴﺪود ﻣﯽﺷﻮد، ﻋﻘﺪ اﺟﺎره :
1) ﻣﻨﻔﺴﺦ ﻣﯽﮔﺮدد.                 2) ﻏﯿﺮ ﻧﺎﻓﺬ ﻣﯽﺷﻮد.
3) ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺴﺦ ﻣﯽﺷﻮد.                4) ﺗﺎ رﻓﻊ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.

*- ﮐﺪام ﺧﯿﺎر در ﺑﯿﻊ ﮐﻠﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻤﯽآﯾﺪ؟
1) ﻣﺠﻠﺲ.       2) رؤﯾﺖ.          3 ( ﻏﺒﻦ.        4) ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺛﻤﻦ.

*- اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺎﻟﮏ را از ﺗﺼﺮف در ﻣﻠﮏ ﺧﻮد ﻣﻨﻊ ﮐﻨﺪ، ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﺮ آن ﻣﻠﮏ ﺗﺴﻠﻂ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ
1) ﻏﺎﺻﺐ اﺳﺖ.                              2) در ﺣﮑﻢ ﻏﺎﺻﺐ اﺳﺖ.
3) ﻫﯿﭻ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﯽ ﻧﺪارد. 4) در ﺻﻮرت ورود ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﻣﻠﮏ، ﻣﺴﺆول ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت اﺳﺖ.

*- در ﺗﻬﺎﺗﺮ در ﻣﻮرد دو دﯾﻦ، ............................. ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ. 
1) اﺗﺤﺎد ﻣﻮﺿﻮع )ﻣﻮﺿﻮع آنﻫﺎ از ﯾﮏ ﺟﻨﺲ ﺑﺎﺷﺪ(.    
2) اﺗﺤﺎد زﻣﺎن )ﺗﺄدیه
3) اﺗﺤﺎد ﻣﮑﺎن )ﺗﺄدیه
4) اﺗﺤﺎد در ﺳﺒﺐ. 

*- ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺬر ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺎﻟﮏ زﻣﯿﻦ : 
1) ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ.    
2) ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺬر اﺳﺖ.   
3) ﻣﺸﺘﺮك ﺑﯿﻦ ﻣﺎﻟﮏ زﻣﯿﻦ و ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺬر اﺳﺖ.   
4) ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﮐﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  

*- ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻬﺪﯾﺪ اﻧﺸﺎء ﻣﯽﺷﻮد ....................... اﺳﺖ.
 1) ﺑﺎﻃﻞ.        2) ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺴﺦ.        3 ( ﻧﺎﻓﺬ.         4) ﻏﯿﺮ ﻧﺎﻓﺬ.

*- ﮐﺪام ﯾﮏ از اﺷﺨﺎص زﯾﺮ، وﻟﯽ ﺧﺎص ﻃﻔﻞ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد؟
1) ﭘﺪر ﻃﻔﻞ.            2) ﺟﺪ ﭘﺪری ﻃﻔﻞ .             3) ﻗﯿﻢ ﻃﻔﻞ. 4) وﺻﯽ ﻣﻨﺼﻮب از ﻃﺮف ﭘﺪر ﯾﺎ ﺟﺪ ﭘﺪری.

*- ﮐﺪام ﯾﮏ از اﺷﺨﺎص زﯾﺮ، ﮔﺎه ﺑﻪ ﻓﺮض و ﮔﺎه ﺑﻪ ﻗﺮاﺑﺖ ارث ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ؟
1)پدر 2) مادر 3) زوج 4) زوجه

*- در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺻﻐﯿﺮ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪی ﺷﻮد :
1) ﺧﻄﺎ ﻣﺤﺾ ﻣﺤﺴﻮب و ﻗﺼﺎص ﻧﻤﯽﺷﻮد، دﯾﻪ را از اﻣﻮاﻟﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.  
2) ﻗﺼﺎص ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ ﺑﻠﮑﻪ دﯾﻪ ﻗﺘﻞ ﺧﻄﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺎﻗﻠﻪ وی ﺑﺪﻫﻨﺪ.  
3) در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﮔﺮدد؛ دﯾﻪ را از اﻣﻮاﻟﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ.
4) ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻗﺼﺎص ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ وﻟﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺷﻮد، وﻟﯽ دیه اش را پرداخت می کند.

*- ﺗﮑﺮار ﺟﺮم در ﮐﺪام ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل اﺳﺖ؟
1) ﺗﻌﺰﯾﺮی.                       2) ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﺗﻌﺮﯾﺰی و ﺑﺎزدارﻧﺪ
3) ﻗﺼﺎص، ﺣﺪود، دﯾﺎت، ﺗﻌﺰﯾﺮات و ﺑﺎزدارﻧﺪه .       4) ﺣﺪ، ﺗﻌﺮﯾﺰ و ﺑﺎزدارﻧﺪ

*- ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ آزادی ﻣﺸﺮوط ﮐﺪام اﺳﺖ؟
1) دادﮔﺎه ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه دادﻧﺎﻣﻪ ﻗﻄﻌﯽ       2) رﯾﯿﺲ دادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺘﺎن.
3) ﻗﺎﺿﯽ ﻧﺎﻇﺮ زﻧﺪان ﯾﺎ رﯾﯿﺲ ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﯾﯽ.   4) ﻗﺎﺿﯽ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ.
 
*- در ﮐﺪام ﻣﻮرد از ﻣﻮارد زﯾﺮ، دادﮔﺎه ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻮاﻟﯽ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺟﺮم ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪه، ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ نمایند؟
1) در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺟﺮم اﻧﺘﺴﺎﺑﯽ ﻓﻘﻂ ﺣﮑﻢ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
2) ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﮐﯽ از دادﮔﺎه درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
3) در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ رأی ﺑﺮاﺋﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻊ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

*- در ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻣﻮارد زﯾﺮ، ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮم ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮی ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟ 
1) اﻗﺪاﻣﺎت واﻟﺪﯾﻦ و اوﻟﯿﺎء ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄدﯾﺐ ﯾﺎ ﺣﻔﺎﻃﺖ از ﺻﻐﺎر و ﻣﺤﺠﻮرﯾﻦ در ﺣﺪ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﺄدﯾﺐ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ.  
2) ﺟﻨﻮن.  3) ﺿﺮورت.  
4) اﻣﺮ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﯽ و ﺻﻼﺣﯿﺖدار.  

*- ﻧﻮع ﺟﻨﺎﯾﺖ ارﺗﮑﺎﺑﯽ راﻧﻨﺪهای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﯿﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد، ﭼﯿﺴﺖ؟
1) ﺧﻄﺎی ﻣﺤﺾ.                   2) ﺷﺒﻪ ﻋﻤﺪ.    
3) در ﺣﮑﻢ ﺧﻄﺎی ﻣﺤﺾ.              4) در ﺣﮑﻢ ﺷﺒﻪ ﻋﻤﺪ.  

ادامه سوالات تخصصی کارشناس امور حقوقی
جهت مشاهده ادامه سوالات تخصصی کارشناس امور حقوقی، اصل دفترچه آزمون را از لینک زیر دانلود کنید:

در بخش نظرات می توانید سایر درخواست های خود را ثبت کنید. درصورت امکان بعد از چند روز فایل های درخواستی شما به بسته استخدامی اضافه می گردد.

1397/03/18
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.