دانلود دفترچه سوالات تخصصی هنرآموز چاپ (آزمون استخدامی)

 
در آزمون استخدامی آموزش و پرورش، هنرآموز چاپ برای تدریس در هنرستان های آموزش و پرورش جذب و استخدام می گردد که در لینک زیر اصل دفترچه سوالات تخصصی این آزمون استخدامی را می توانید دریافت کنید:

بخشی از سوالات این فایل
بخشی از سوالات این دفترچه در زیر قرار گرفته است، همانطور که ذکر شد اصل دفترچه از لینک بالا قابل دانلود می باشد. سوالات زیر جهت آشنایی با فایل مذکور می باشد.

*- ﻓﺮآﯾﻨﺪ "رﺳﺎﻣﯽ، ﻃﺮاﺣﯽ و ﻧﻘﺎﺷﯽ" در ﮐﺪام ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی آﻣﺎدهﺳﺎزی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
1) ﻟﯿﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ                 2) ﺻﻔﺤﻪآراﯾﯽ                3) ﺗﻬﯿﻪ ﺧﺒﺮ               4) ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺎﮐﺖ

*-ﻣﺘﻦ ﺣﺮوفﭼﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻻﯾﻨﻮﺗﺮون ﺑﻪ ﮐﺪام ﺻﻮرت ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ ﻣﯽرﺳﺪ؟
1)  ﺣﺮوف ﺳﻄﺮی         2)  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻔﯿﺪ               3)  ﺣﺮوف ﺗﮑﯽ         4)  ﻓﺎﯾﻞ راﯾﺎﻧﻪای

*- در ﭼﺎﭘﮕﺮ ﻟﯿﺰری از ﮐﺪام ﺗﮑﻨﯿﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ؟
 1) زﯾﺮوﮔﺮاﻓﯽ 2) درام 3) ﺗﻮﻧﺮ 4) ﻓﺘﻮﻟﯿﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ

*- ﻧﺎم دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺎﻧﺒﯽ راﯾﺎﻧﻪ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮐﺪام اﺳﺖ؟
 1) ﺟﻮﻫﺮاﻓﺸﺎن 2) ﭘﺮوف 3) اﺳﮑﻨﺮ 4) رﯾﭗ

*- ﻧﺮم اﻓﺰار ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪآراﯾﯽ ﮐﺪام اﺳﺖ؟
1)in Design           2) Quark                       3) Corel Draw              4) Illustrator

*- ﻋﻤﻞ "ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﯿﺎس دورﺑﯿﻦ ﻟﯿﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ" ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺰرگﻧﻤﺎﯾﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ در ﮐﺪام ﺑﺨﺶ آن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد؟
1) ﺻﻔﺤﻪ ﺣﺎﻣﻞ اورﯾﮋﯾﻨﺎل 2) ﺷﯿﺸﻪ ﻣﺎت 3) دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ 4) ﻋﺪﺳﯽﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈیم

*- ﭘﺲ از اﺟﺮای ﻓﺮمﺑﻨﺪی راﯾﺎﻧﻪای ﻓﯿﻠﻢ، ﻫﺮ ﻓﺮم ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺪام دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏﭘﺎرﭼﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
1) اﺳﮑﻨﺮ 2) ﭘﺮوف 3) ﭘﻠﯿﺖ ﺳﺘﺮ 4) اﯾﻤﺞ ﺳﺘﺮ

*- ﮐﺪام وﯾﮋﮔﯽ در ﻣﻮرد ﭘﻠﯿﺖ ﻧﮕﺎﺗﯿﻮ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
1) اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﺎﻟﯽ 2) ﭘﺎك ﺷﺪن ﻣﺤﻞﻫﺎی ﻧﻮرﺧﻮرد 3) ﮔﺮاﻧﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻬﯿﻪ آن 4) ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪن ﻣﺤﻞﻫﺎی ﻧﻮرﺧﻮرد

*- ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﺎﻃﯽ ﺑﺎ اﻧﺪازهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد؟
1) ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ 2) ﻧﯿﻢﺳﺎﯾﻪ 3) ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ 4) ﭼﺎﭘﯽ

*- ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺑﯿﺖ ﻣﺎپ ﺑﺮای ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﮐﺪام ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
1) ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎ 2) ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ 3) ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﻓﻨﯽ 4) ﺗﻮﺻﯿﻔﺎت رﯾﺎﺿﯽ

*- ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده ی ﮐﺎﻣﻞ ﻃﻮل ﻣﻮجﻫﺎی ﻣﺮﺋﯽ (از ﻃﻮل ﻣﻮج ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻮﺗﺎه) ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؟
 ( ﻃﯿﻒ رﻧﮓ 2) ﮔﺴﺘﺮه رﻧﮓ 3) ﮔﺎﻣﻮت رﻧﮓ 4) رﻧﮓ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ

*- ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻓﺮم ﺗﺮاﻣﻪ ﭼﻬﺎر رﻧﮓ، ﻋﻼﻣﺖﻫﺎی اﻧﻄﺒﺎق و ﻧﻮار ﮐﻨﺘﺮل رﻧﮓ در ﮐﺪام ﻓﺮم ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻣﯽﺷﻮد؟
1) فرم اصلی          2) فرم پایه            3) تمام فرم ها           4) فرم اولین چاپ

*- ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﺮام ﮐﺪام اﺳﺖ؟
1)(5/1)               2) (75/0)                 3)( 25/1)                    4) (1)

*- ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺮمﺑﻨﺪی راﯾﺎﻧﻪای، ﻓﺮم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺪام ﻓﺎﯾﻞ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺧﺮوﺟﯽ ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد؟
1)JPEG                 2) TIEF                  3) EPS                 4) PS

*- ﭘﺲ از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﻮردﻫﯽ در ﺗﻮری ﭼﺎپ اﺳﮑﺮﯾﻦ، ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻧﻮرﺧﻮرده، ................
1) ﺳﺴﺖ ﻣﯽﺷﻮد. 2) ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﻣﯽﺷﻮد. 3) ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺘﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. 4) ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

دانلود دفترچه به صورت کامل
جهت دانلود دفترچه تخصصی هنرآموز چاپ به صورت کامل و با فرمت PDF می توانید روی لینک زیر کلیک کنید:

1397/03/18
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.