loading...

سوالات آزمون استخدامی و مصاحبه | دانلود تست

آموزش پرورش,نمونه سوالات تخصصی,دفترچه سوالات استخدامی,سوالات استخدامی جدید,هنرآموز چاپ,چاپ

در آزمون استخدامی آموزش و پرورش، هنرآموز چاپ برای تدریس در هنرستان های آموزش و پرورش جذب و استخدام می گردد که در لینک زیر اصل دفترچه سوالات تخصصی این آزمون استخدامی را می توانید دریافت کنید:

بخشی از سوالات این فایل
بخشی از سوالات این دفترچه در زیر قرار گرفته است، همانطور که ذکر شد اصل دفترچه از لینک بالا قابل دانلود می باشد. سوالات زیر جهت آشنایی با فایل مذکور می باشد.

*- ﻓﺮآﯾﻨﺪ "رﺳﺎﻣﯽ، ﻃﺮاﺣﯽ و ﻧﻘﺎﺷﯽ" در ﮐﺪام ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی آﻣﺎدهﺳﺎزی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
1) ﻟﯿﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ                 2) ﺻﻔﺤﻪآراﯾﯽ                3) ﺗﻬﯿﻪ ﺧﺒﺮ               4) ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺎﮐﺖ

*-ﻣﺘﻦ ﺣﺮوفﭼﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻻﯾﻨﻮﺗﺮون ﺑﻪ ﮐﺪام ﺻﻮرت ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ ﻣﯽرﺳﺪ؟
1)  ﺣﺮوف ﺳﻄﺮی         2)  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻔﯿﺪ               3)  ﺣﺮوف ﺗﮑﯽ         4)  ﻓﺎﯾﻞ راﯾﺎﻧﻪای

*- در ﭼﺎﭘﮕﺮ ﻟﯿﺰری از ﮐﺪام ﺗﮑﻨﯿﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ؟
 1) زﯾﺮوﮔﺮاﻓﯽ 2) درام 3) ﺗﻮﻧﺮ 4) ﻓﺘﻮﻟﯿﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ

*- ﻧﺎم دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺎﻧﺒﯽ راﯾﺎﻧﻪ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮐﺪام اﺳﺖ؟
 1) ﺟﻮﻫﺮاﻓﺸﺎن 2) ﭘﺮوف 3) اﺳﮑﻨﺮ 4) رﯾﭗ

*- ﻧﺮم اﻓﺰار ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪآراﯾﯽ ﮐﺪام اﺳﺖ؟
1)in Design           2) Quark                       3) Corel Draw              4) Illustrator

*- ﻋﻤﻞ "ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﯿﺎس دورﺑﯿﻦ ﻟﯿﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ" ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺰرگﻧﻤﺎﯾﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ در ﮐﺪام ﺑﺨﺶ آن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد؟
1) ﺻﻔﺤﻪ ﺣﺎﻣﻞ اورﯾﮋﯾﻨﺎل 2) ﺷﯿﺸﻪ ﻣﺎت 3) دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ 4) ﻋﺪﺳﯽﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈیم

*- ﭘﺲ از اﺟﺮای ﻓﺮمﺑﻨﺪی راﯾﺎﻧﻪای ﻓﯿﻠﻢ، ﻫﺮ ﻓﺮم ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺪام دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏﭘﺎرﭼﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
1) اﺳﮑﻨﺮ 2) ﭘﺮوف 3) ﭘﻠﯿﺖ ﺳﺘﺮ 4) اﯾﻤﺞ ﺳﺘﺮ

*- ﮐﺪام وﯾﮋﮔﯽ در ﻣﻮرد ﭘﻠﯿﺖ ﻧﮕﺎﺗﯿﻮ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
1) اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﺎﻟﯽ 2) ﭘﺎك ﺷﺪن ﻣﺤﻞﻫﺎی ﻧﻮرﺧﻮرد 3) ﮔﺮاﻧﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻬﯿﻪ آن 4) ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪن ﻣﺤﻞﻫﺎی ﻧﻮرﺧﻮرد

*- ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﺎﻃﯽ ﺑﺎ اﻧﺪازهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد؟
1) ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ 2) ﻧﯿﻢﺳﺎﯾﻪ 3) ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ 4) ﭼﺎﭘﯽ

*- ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺑﯿﺖ ﻣﺎپ ﺑﺮای ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﮐﺪام ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
1) ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎ 2) ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ 3) ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﻓﻨﯽ 4) ﺗﻮﺻﯿﻔﺎت رﯾﺎﺿﯽ

*- ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده ی ﮐﺎﻣﻞ ﻃﻮل ﻣﻮجﻫﺎی ﻣﺮﺋﯽ (از ﻃﻮل ﻣﻮج ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻮﺗﺎه) ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؟
 ( ﻃﯿﻒ رﻧﮓ 2) ﮔﺴﺘﺮه رﻧﮓ 3) ﮔﺎﻣﻮت رﻧﮓ 4) رﻧﮓ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ

*- ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻓﺮم ﺗﺮاﻣﻪ ﭼﻬﺎر رﻧﮓ، ﻋﻼﻣﺖﻫﺎی اﻧﻄﺒﺎق و ﻧﻮار ﮐﻨﺘﺮل رﻧﮓ در ﮐﺪام ﻓﺮم ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻣﯽﺷﻮد؟
1) فرم اصلی          2) فرم پایه            3) تمام فرم ها           4) فرم اولین چاپ

*- ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﺮام ﮐﺪام اﺳﺖ؟
1)(5/1)               2) (75/0)                 3)( 25/1)                    4) (1)

*- ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺮمﺑﻨﺪی راﯾﺎﻧﻪای، ﻓﺮم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺪام ﻓﺎﯾﻞ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺧﺮوﺟﯽ ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد؟
1)JPEG                 2) TIEF                  3) EPS                 4) PS

*- ﭘﺲ از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﻮردﻫﯽ در ﺗﻮری ﭼﺎپ اﺳﮑﺮﯾﻦ، ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻧﻮرﺧﻮرده، ................
1) ﺳﺴﺖ ﻣﯽﺷﻮد. 2) ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﻣﯽﺷﻮد. 3) ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺘﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. 4) ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

دانلود دفترچه به صورت کامل
جهت دانلود دفترچه تخصصی هنرآموز چاپ به صورت کامل و با فرمت PDF می توانید روی لینک زیر کلیک کنید:

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
موضوعات

 • استخدام

 • آموزش و پرورش

 • سوالات عمومی

 • جزوات عمومی

 • سوالات تخصصی

 • جزوات تخصصی

 • شرکت گاز

 • شرکت نفت

 • الهیات و معارف

 • هوش و استعداد

 • مبانی قانونی

 • اطلاعات عمومی

 • زبان انگلیسی

 • ریاضی و آمار مقدماتی

 • مبانی کامپیوتر

 • فناوری اطلاعات

 • مبانی کامپیوتر

 • ICDL

 • زبان و ادبیات فارسی

 • قانون اساسی

 • مسائل روز

 • سوالات استخدامی

 • سوالات مصاحبه

 • مشاوره استخدامی

 • سازمان تامین اجتماعی

 • برق

 • مدیریت

 • حسابداری

 • شیمی

 • عمران

 • کامپیوتر

 • فیزیک

 • مکانیک

 • صنایع

 • ایمنی صنعتی

 • ایمنی بازرسی فنی

 • بانک ها

 • بانک صادرات

 • بانک ملی

 • بانک سپه

 • بانک مسکن

 • بانک مهر

 • بانک اقتصاد نوین

 • بانک ملت

 • بانک کشاورزی

 • شهرداری

 • نگهبانی

 • متصدی امور دفتری

 • مسئول دفتر

 • مسئول خدمات اداری

 • کارگزین

 • کارشناس امور اداری

 • کارشناس برنامه و بودجه

 • مسئول خدمات مالی

 • حسابدار

 • حسابرس

 • کارشناس برنامه ریزی و آموزش

 • کارشناس مدیریت دولتی

 • مامور حراست

 • کارشناس امور فرهنگی

 • کارشناس امور ورزشی

 • کتابدار

 • محیط زیست

 • امور حمل و نقل

 • اپراتور

 • کاردان معماری

 • نقشه برداری

 • معدن

 • روابط عمومی

 • کارشناس حقوقی

 • کارشناس سمعی بصری

 • کارشناس بازرگانی داخلی

 • آمار

 • کارشناس مطالعات اجتماعی

 • کارشناس ثبت اسناد و املاک

 • کارشناس آتش نشانی

 • کارتوگراف

 • کارشناس امور باغبانی

 • راه و ساختمان

 • ساختمان

 • کارشناس شهرسازی

 • کارشناس آزمایشگاه شیمی

 • کارشناس آزمایشگاه فیزیک

 • کارشناس آزمایشگاه مکانیک خاک

 • آرشیتکت (معماری)

 • حقوق

 • فایل صوتی

 • دستگاه های اجرایی کشور

 • پست بانک

 • هلال احمر

 • وزارت بهداشت

 • پرستاری

 • دانشگاه علوم پزشکی

 • بانک مهر اقتصاد

 • ارتش جمهوی اسلامی

 • وزارت علوم

 • علوم اقتصادی

 • نرم افزار و سخت افزار

 • ذوب آهن

 • وزارت نیرو

 • قانون تجارت

 • تئوری مدیریت

 • حقوق تجارت

 • اقتصاد خرد و کلان

 • آزمون قضاوت

 • آزمون وکالت

 • آموزگار ابتدایی

 • آموزگار استثنایی

 • دبیر ورزش (تربیت بدنی)

 • هنرآموز کامپیوتر

 • مالیه عمومی

 • مصاحبه شغلی

 • دیوان محاسبات

 • آب و فاضلاب

 • بانک تجارت

 • بهداشت

 • بانك صنعت و معدن

 • سازمان دامپزشكی كشور

 • سازمان پزشكی قانونی كشور

 • سازمان حسابرسی

 • بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران

 • سازمان بنادر و دریانوردی

 • سازمان ثبت اسناد و املاك

 • وزارت امور خارجه

 • سازمان اداری و استخدامی كشور

 • نیروی انتظامی

 • سازمان ملی بهره وری

 • وزارت اقتصاد

 • نهاد کتابخانه های عمومی

 • بانک گردشگری

 • دادگستری (قوه قضائیه)

 • بانک مرکزی

 • لینک های مستقیم

 • مهندسی نفت

 • بانک ایران زمین

 • سازمان شیلات کشور

 • سازمان حفاظت محیط زیست

 • وزارت راه و شهرسازی

 • سازمان بیمه سلامت

 • سازمان ملی زمین و مسکن

 • سازمان اوقاف و امور خیریه

 • مکانیک خودرو

 • چاپ

 • طراحی و دوخت

 • آی تی

 • گرافیک

 • متالورژی

 • کشاورزی

 • نقشه کشی

 • مشاوره تحصیلی

 • تاسیسات

 • زراعت

 • پلیس فتا

 • قرارگاه خاتم الانبیاء

 • دبیر معارف اسلامی

 • دبیر علوم تجربی

 • دبیر عربی

 • سازمان امور عشایر

 • وزارت فرهنگ

 • سازمان ثبت احوال

 • سازمان زندان ها

 • سازمان امور اراضی

 • مرکز آمار ایران

 • شرکت مدیریت منابع آب ایران

 • مرکز آموزش مدیریت دولتی

 • سازمان نقشه برداری

 • سازمان راهداری و حمل و نقل

 • شرکت سهامی بیمه ایران

 • شرکت مهندسی آب و فاضلاب

 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 • جهاد کشاورزی
  کدهای اختصاصی