دانلود دفترچه سوالات تخصصی کارشناس فناوری - آی تی (آزمون استخدامی)

 
بر اساس دفترچه راهنمایی آزمون استخدامی آموزش و پرروش، امسال نیز همانند سالهای گذشته، کارشناس فناوری از مشاغل مورد نیاز در آزمون استخدامی آموزش و پرورش می باشد که اگر قصد شرکت در این شغل استخدامی آموزش و پرورش را دارید می توانید در لینک زیر اصل دفترچه سوالات تخصصی کارشناس فناروی سالهای گذشته آموزش و پرورش را دانلود کنید:

بخشی از سوالات این فایل
بخشی از سوالات این فایل در زیر آمده است:

*- ﺗﻌﺮﯾﻒ زﯾﺮ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازان ﻋﻠﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟»ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻨﺮ اﻧﺠﺎم دادن ﮐﺎر ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی دﯾﮕﺮان.« 
1) ﻫﺮﺳﯽ و ﺑﻼﻧﭽﺎرد.                    2) ﮔﺮﯾﻔﯿﻦ.                 3) ﻓﺎﻟﺖ.                  4) ﮐﻮﻧﺘﺰ و اودانل

*- »ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی، ﻓﺮاﮔﺮد ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺷﯿﻮه ی ﻋﻤﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻞ وﯾﮋه اﺳﺖ.« ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان علم مدیرت می باشد؟
1) اﺳﺘﻮﻧﺮ.               2) ﻫﺎﻧﺮی ﻓﺎﯾﻮل.              3) ﻣﺎﮐﺲ وﺑﺮ.                       4) ﺗﯿﻠﻮر. 

*- ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی، ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ اﺳﺖ؟ 
1) ﻫﺪف ﮔﺬاری، ﺗﺤﻘﻖ ﭘﺬﯾﺮی، ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺬﯾﺮی، ﭘﯿﺶ ﻧﮕﺮی. 
2) ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻨﺪی، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻫﺎ، ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎ، زﻣﺎن ﺑﻨﺪی. 
3) ﻫﺪف ﮔﺬاری، ﭘﯿﺶ ﻧﮕﺮی، اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻤﻞ، راﻫﺒﺮدی. 
4) ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻫﺎ و روش ﻫﺎ، ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻨﺪی، ﭘﯿﺶ ﻧﮕﺮی، ﻫﺪف ﮔﺬاری. 

*- ﻣﺪل ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ﯾﺎ دﯾﻮان ﺳﺎﻻری ﻧﻈﺎم اداری، ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻨﺎﺳﺎن زﯾﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪ اﺳﺖ؟ 
1) ﺗﯿﻠﻮر.                      2) ﻫﺎﻧﺮی ﻓﺎﯾﻮل.                 3) ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ.              4) ﻣﺎﮐﺲ وﺑﺮ. 

*- اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن، ﺧﻮاه ﻧﻮﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﺣﺮف (ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﻪ)، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ از اﺻﻮل ﭼﻬﺎرده ﮔﺎﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺎﯾﻮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟ 
1) ﺟﺒﺮان ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺎرﮐﻨﺎن.                                        2) اﻧﻀﺒﺎط 
3) واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﮔﺮوﻫﯽ.                   4) ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر. 

*- »ﺣﺎﻟﺘﯽ دروﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ واداﺷﺘﻪ، در واﻗﻊ دو ﻋﺎﻣﻞ رﻓﺘﺎر را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﺪ.« ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
1) ﻧﯿﺎزﻫﺎی رﻫﺒﺮی                        2) ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎزلو
3) اﻧﮕﯿﺰه و اﻧﮕﯿﺰش                    4) ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ 

*- »آدم ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﻮق ﻫﺎی ﻣﺎدی و ﯾﺎ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ وادار ﺷﻮﻧﺪ.«، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻣﻔﺮوﺿﺎت و ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی دوﺳﺎﺣﺘﯽ ﻣﮏ ﮔﺮﯾﮕﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟
1)تئوری Y                     2) تئوری Z                 3) تئوری X                4) تئوری Z,Y

*- راﻫﻨﻤﺎ و ﺣﺪودی ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺎی آﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﺪوده ی آن اﺗﺨﺎذ و ﻣﻌﯿﻦ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ؟
1) روﯾﻪ.                2) روش.                  3) اﺳﺘﺮاﺗﮋی.                  4) ﺧﻂ ﻣﺸﯽ. 

*- ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻠﻤﯽ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟ 
1) ﻓﺎﯾﻮل.                 2) ﺗﯿﻠﻮر.               3) ﻣﺎﮐﺲ وﺑﺮ.         4) ﮔﯿﻠﺒﺮت. 

*- ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪی، در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد، ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ در ﯾﮑﯽ از دو ﺷﻬﺮ (اﻟﻒ) ﯾﺎ (ب) اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ. در ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﺨﺎی ﻣﯽ ﺷﻮد، آﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺒﺎر ﺟﺪﯾﺪی اﺣﺪاث ﻧﻤﻮد. 
(x2,x1 ﺳﺆال ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ (، )x4 ,x3 ﺳﺆال ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﺠﺎد اﻧﺒﺎر)

ادامه سوالات دفترچه تخصصی کارشناس فناوری
جهت دریافت اصل دفترچه سوالات کارشناس فناوری به صورت کامل فایل پی دی اف آن را از لینک زیر دانلود کنید:

1397/04/1
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.