loading...

سوالات آزمون استخدامی و مصاحبه | دانلود تست

معدن,هنرآموز معدن,آموزش و پرورش,سوالات استخدامی,سوالات تخصصی,دفترچه سوالات,هنرآموز

جهت دانلود اصل دفترچه سوالات تخصصی آموزش و پرورش برای شغل هنراموز معدن روی لینک زیر کلیک کنید:

بخشی از سوالات این فایل
فایل کامل دفترچه سوالات را از لینک بالا دانلود کنید، جهت آشنایی با فایل بخشی از سوالات این فایل در زیر آمده است:

- در ﮐﺪام ﯾﮏ از روشﻫﺎی ﻓﺮآوری ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ، ﻋﻤﻠﯿﺎت آﻣﺎدهﺳﺎزی ﮐﻤﺘﺮی ﻧﯿﺎز اﺳﺖ؟
1) ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﯿﻮن                 2) ﻟﯿﭽﯿﻨﮓ               3) ﺳﻨﮓﺟﻮری               4) ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ 

- در ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎﻧﻪآراﯾﯽ ﺑﺎ 80 % ﺑﺎزدﻫﯽ از ﯾﮏ ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪن ﺳﺮب، ﻣﻘﺪار 120 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺳﻮﻟﻔﯿﺪ ﺳﺮب ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ. ﻋﯿﺎر اﯾﻦ سنگ معدن چند درصد است؟
1)6                          2) 12                       3) 15                    4) 2/1

- ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻋﺒﺎرات زﯾﺮ، ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺑﺎز ﺑﻮدن ﻣﺪار ﺳﻨﮓﺷﮑﻨﯽ اﺳﺖ؟
1) ﻣﯿﺰان ﺧﻮراك اوﻟﯿﻪ ورودی، ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺣﺼﻮل ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
2) ﻣﯿﺰان ﺧﻮراك اوﻟﯿﻪ ورودی، ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺰان ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
3) ﻣﯿﺰان ﺧﻮراك اوﻟﯿﻪ ورودی، ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﯿﺰان ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
4) زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺎر در ﮔﺮدش، در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

- داﻧﻪﺑﻨﺪی ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ذرات ﻣﻮادﻣﻌﺪﻧﯽ ﺧﺮد ﺷﺪه، ﺑﺮای ﮐﺪام ﮔﺮوه از ذرات زﯾﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
1) ذرات ﺑﯿﻦ 4 ﻣﯿﮑﺮون ﺗﺎ 4 ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ                       2) ذرات ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ از 40 ﻣﯿﮑﺮ
3) ذرات ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ از 4 ﻣﯿﮑﺮون                            4) ذرات ﺑﯿﻦ 40 ﻣﯿﮑﺮون ﺗﺎ 4 ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ

- در ﮐﺪام ﯾﮏ از ﮐﻼﺳﯿﻔﺎﯾﺮﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ زﯾﺮ، ﻣﯿﺰان ﺗﻼﻃﻢ ﻣﺤﯿﻂ از ﻫﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ؟
1) ﭘﺎروﯾﯽ                    2) ﻣﺎرﭘﯿﭽﯽ              3) ﺟﺎﻣﯽ                   4) ﻧﻮﺳﺎﻧﯽ

- در ﮐﺪام ﯾﮏ از ﺟﯿﮏﻫﺎی زﯾﺮ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻮﺳﺎﻧﯽ از ﭘﯿﺴﺘﻮن و ﻫﻮای ﻓﺸﺮده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد؟
1) دﺳﺘﯽ- ﺑﻨﺪﻻری            2) دﻧﻮر- ﺑﺎﺗﺎك               3) ﻫﺎرﺗﺲ- ﺑﻮم           4) ﻫﻮاﯾﯽ- دﻧﻮر 

- ﮐﺪام ﮔﺮوه از ﮐﺎﻧﯽﻫﺎ، ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ در ﯾﮏ ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺘﺸﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽکند؟
1) ﻓﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ               2) دﯾﺎﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ               3) ﭘﺎراﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ           4) ﻣﻮارد 1 و 3

- ﮐﺪام ﯾﮏ از روشﻫﺎی ﺟﺪاﯾﺶ ﻣﻮادﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﻪ در زﯾﺮ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ، در ﻣﻘﯿﺎس ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﻤﺘﺮی دارد؟
1)سنگ جوری           2) لیچینگ              3) آرایش ثقلی          4) الکتروستاتیکی تر

- ﺑﻪ ﮐﺎﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در روش ﺷﻨﺎورﺳﺎزی )ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﯿﻮن(، ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی آب را ﺟﺬب ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﯿﺲ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ، ﮐﺎﻧﯽﻫﺎی ........................... گویند.
1) ﻫﯿﺪروﻓﯿﻞ                 2) ﻫﯿﺪروﻓﻮب                3) آبدوﺳﺖ             4) ﻣﻮارد 1 و 3

- در روش ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﯿﻮن، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺎﻧﻪﻫﺎ ﺗﻪﻧﺸﯿﻦ و ﺑﺎﻃﻠﻪﻫﺎ ﺳﺮرﯾﺰ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ آن ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﯿﻮن ........................ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 1) ﺳﺎده                   2) ﻣﻌﮑﻮس                   3) ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ               4) ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪای

- زاوﯾﻪ ﻻﻏﺮی ﺳﺮﻣﺘﻪﻫﺎ، اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺪ؟
1) 3-5 درﺟﻪ- ﺳﺮﻣﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.      2) 10 ﺗﺎ 20 درﺟﻪ- ﺳﺮﻣﺘﻪ درﮔﯿﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
3) 8 ﺗﺎ 10 درﺟﻪ- ﺳﺮﻣﺘﻪ زود ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.            4) ﮐﻤﺘﺮ از 3 درﺟﻪ- ﺣﻔﺎری ﺑﻪ ﮐﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود.
 
- ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان درز و ﺷﮑﺎفﻫﺎ، در ﺳﻨﮓﻫﺎ ﻣﯿﺰان زاوﯾﻪ اﻧﺤﺮاف ﭼﺎلﻫﺎ ﭼﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
1) ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.             2) ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.             3) اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.           4) ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﺳﻨﮓﻫﺎ دارد.

- ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎری ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮداﯾﺶ ﺳﻨﮓﻫﺎ و ﺣﻔﺮ ﭼﺎلﻫﺎ ﻣﯽﮔﺮدد، ﮐﺪام اﺳﺖ؟
1)Rod           2)coupling              3)shank       4)Bit

-کدام یک از انواع سرمته¬های زیر، بر یا سنگ های خرد شده و درز وشکاف دار و کدام یک، برای سنگ های سخت کاربرد دارند؟
1) دﮐﻤﻪای- ﺗﮏﭘﺮ                    2) ﭼﻬﺎرﭘﺮ- دﮐﻤﻪای 
3) ﻓﻠﻮﺷﯿﻨﮓ (flushing)- اوﮔﺮ( Auger  )          4) ﻣﻘﻄﻊ ﺻﻠﯿﺒﯽ- ﻓﻠﻮﺷﯿﻨﮓ (flushing)

- ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻣﺘﻪ، ﻋﻤﺮ ﺳﺮﻣﺘﻪ و ﺳﺮﻋﺖ ﺣﻔﺎری ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭼﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
 1) ﻫﺮ دو اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ.                              2) ﻋﻤﺮ ﺳﺮﻣﺘﻪ ﮐﺎﻫﺶ و ﺳﺮﻋﺖ ﺣﻔﺎری اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.           
 3) ﻫﺮ دو ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ.                             4) ﻋﻤﺮ ﺳﺮﻣﺘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ و ﺳﺮﻋﺖ ﺣﻔﺎری ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

دانلود دفترچه به صورت کامل
جهت دانلود دفترچه تخصصی هنرآموز معدن به صورت کامل و با فرمت PDF می توانید روی لینک زیر کلیک کنید:

جزئیات آزمون های استخدامی برای شغل هنرآموز معدن
برای شغل هنرآموز معدن در مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های تحصیلی مرتبط با معدن جذب نیرو صورت می گیرد و آزمون در دو بخش عمومی و تخصصی برگزار می گردد که سرفصل های عمومی برای تمام مشاغل مشترک است و سرفصل های تخصصی بر اساس منابع تخصصی معدن طراحی خواهد شد، در مورد شرایط دقیقه مجاز به ثبت نام برای این شغل و سرفصل های تخصصی این آزمون در این لینک کامل توضیح داده ایم.

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
موضوعات

 • استخدام

 • آموزش و پرورش

 • سوالات عمومی

 • جزوات عمومی

 • سوالات تخصصی

 • جزوات تخصصی

 • شرکت گاز

 • شرکت نفت

 • الهیات و معارف

 • هوش و استعداد

 • مبانی قانونی

 • اطلاعات عمومی

 • زبان انگلیسی

 • ریاضی و آمار مقدماتی

 • مبانی کامپیوتر

 • فناوری اطلاعات

 • مبانی کامپیوتر

 • ICDL

 • زبان و ادبیات فارسی

 • قانون اساسی

 • مسائل روز

 • سوالات استخدامی

 • سوالات مصاحبه

 • مشاوره استخدامی

 • سازمان تامین اجتماعی

 • برق

 • مدیریت

 • حسابداری

 • شیمی

 • عمران

 • کامپیوتر

 • فیزیک

 • مکانیک

 • صنایع

 • ایمنی صنعتی

 • ایمنی بازرسی فنی

 • بانک ها

 • بانک صادرات

 • بانک ملی

 • بانک سپه

 • بانک مسکن

 • بانک مهر

 • بانک اقتصاد نوین

 • بانک ملت

 • بانک کشاورزی

 • شهرداری

 • نگهبانی

 • متصدی امور دفتری

 • مسئول دفتر

 • مسئول خدمات اداری

 • کارگزین

 • کارشناس امور اداری

 • کارشناس برنامه و بودجه

 • مسئول خدمات مالی

 • حسابدار

 • حسابرس

 • کارشناس برنامه ریزی و آموزش

 • کارشناس مدیریت دولتی

 • مامور حراست

 • کارشناس امور فرهنگی

 • کارشناس امور ورزشی

 • کتابدار

 • محیط زیست

 • امور حمل و نقل

 • اپراتور

 • کاردان معماری

 • نقشه برداری

 • معدن

 • روابط عمومی

 • کارشناس حقوقی

 • کارشناس سمعی بصری

 • کارشناس بازرگانی داخلی

 • آمار

 • کارشناس مطالعات اجتماعی

 • کارشناس ثبت اسناد و املاک

 • کارشناس آتش نشانی

 • کارتوگراف

 • کارشناس امور باغبانی

 • راه و ساختمان

 • ساختمان

 • کارشناس شهرسازی

 • کارشناس آزمایشگاه شیمی

 • کارشناس آزمایشگاه فیزیک

 • کارشناس آزمایشگاه مکانیک خاک

 • آرشیتکت (معماری)

 • حقوق

 • فایل صوتی

 • دستگاه های اجرایی کشور

 • پست بانک

 • هلال احمر

 • وزارت بهداشت

 • پرستاری

 • دانشگاه علوم پزشکی

 • بانک مهر اقتصاد

 • ارتش جمهوی اسلامی

 • وزارت علوم

 • علوم اقتصادی

 • نرم افزار و سخت افزار

 • ذوب آهن

 • وزارت نیرو

 • قانون تجارت

 • تئوری مدیریت

 • حقوق تجارت

 • اقتصاد خرد و کلان

 • آزمون قضاوت

 • آزمون وکالت

 • آموزگار ابتدایی

 • آموزگار استثنایی

 • دبیر ورزش (تربیت بدنی)

 • هنرآموز کامپیوتر

 • مالیه عمومی

 • مصاحبه شغلی

 • دیوان محاسبات

 • آب و فاضلاب

 • بانک تجارت

 • بهداشت

 • بانك صنعت و معدن

 • سازمان دامپزشكی كشور

 • سازمان پزشكی قانونی كشور

 • سازمان حسابرسی

 • بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران

 • سازمان بنادر و دریانوردی

 • سازمان ثبت اسناد و املاك

 • وزارت امور خارجه

 • سازمان اداری و استخدامی كشور

 • نیروی انتظامی

 • سازمان ملی بهره وری

 • وزارت اقتصاد

 • نهاد کتابخانه های عمومی

 • بانک گردشگری

 • دادگستری (قوه قضائیه)

 • بانک مرکزی

 • لینک های مستقیم

 • مهندسی نفت

 • بانک ایران زمین

 • سازمان شیلات کشور

 • سازمان حفاظت محیط زیست

 • وزارت راه و شهرسازی

 • سازمان بیمه سلامت

 • سازمان ملی زمین و مسکن

 • سازمان اوقاف و امور خیریه

 • مکانیک خودرو

 • چاپ

 • طراحی و دوخت

 • آی تی

 • گرافیک

 • متالورژی

 • کشاورزی

 • نقشه کشی

 • مشاوره تحصیلی

 • تاسیسات

 • زراعت

 • پلیس فتا

 • قرارگاه خاتم الانبیاء

 • دبیر معارف اسلامی

 • دبیر علوم تجربی

 • دبیر عربی

 • سازمان امور عشایر

 • وزارت فرهنگ

 • سازمان ثبت احوال

 • سازمان زندان ها

 • سازمان امور اراضی

 • مرکز آمار ایران

 • شرکت مدیریت منابع آب ایران

 • مرکز آموزش مدیریت دولتی

 • سازمان نقشه برداری

 • سازمان راهداری و حمل و نقل

 • شرکت سهامی بیمه ایران

 • شرکت مهندسی آب و فاضلاب

 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 • جهاد کشاورزی
  کدهای اختصاصی