loading...

سوالات آزمون استخدامی و مصاحبه | دانلود تست

آموزش و پرورش,دفترچه سوالات تخصصی,آزمون استخدامی,ماشین های کشاورزی,هنرآموز,کشاورزی

دفترچه تخصصی استخدامی هنرآموز ماشین های کشاورزی در آزمون استخدامی آموزش و پرورش را از لینک زیر دریافت کنید:

بخشی از دفترچه ماشین های کشاورزی
فایل دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی که لینک آن در بالا قرار گرفت، اصل دفترچه سوالات آزمون استخدامی ماشین های کشاورزی می باشد و نمونه سوال طراحی شده نیست، بخشی از این دفترچه در زیر آمده است:

- اﻧﻮاع ﺗﯿﻐﻪﻫﺎ در ﮔﺎوآﻫﻦ ﺑﺮﮔﺮداندار ﮐﺪاماﻧﺪ؟
1) دوﺳﺮ- ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺼﺮﻓﯽ- ﻣﺮﺑﻌﯽ              2) ﮔﻮﺷﻪدار- ﻣﻨﻘﺎری- دﯾﻠﻢدار
3) ﺷﮑﺎفدار- ﮐﻠﺸﯽ- ﺳﺮﯾﻊرو                   4) ﻣﻨﻘﺎری- ﮔﻮﺷﻪدار- ﺳﺮﯾﻊرو

- ﮔﺎوآﻫﻦ ﺑﺸﻘﺎﺑﯽ، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭼﻪ ﻧﻮع ﺧﺎﮐﯽ اﺳﺖ؟
 1) ﺷﻨﯽ و ﻫﻮﻣﻮﺳﯽ 2) ﺳﺨﺖ و ﻣﺮﻃﻮب 3) رﺳﯽ و ﺳﻨﮕﯿﻦ 4) ﺧﺸﮏ و رﯾﺸﻪدار

- ﻣﮑﺶ ﻋﻤﻮدی )ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ( در ﮔﺎوآﻫﻦﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از:
1) ﺧﻤﯿﺪﮔﯽ ﻧﻮك ﺗﯿﻐﻪ ﺧﺎرج از اﻣﺘﺪاد ﮐﻔﺶ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺎﻻ 2) ﺧﻤﯿﺪﮔﯽ ﻧﻮك ﺗﯿﻐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﯿﺎر ﺷﺨﻢ
 3) ﺧﻤﯿﺪﮔﯽ ﻣﻨﻘﺎر ﺗﯿﻐﻪ ﺧﺎرج از ﺷﯿﺎر ﺗﺨﻢ 4) ﺧﻤﯿﺪﮔﯽ ﻣﻨﻘﺎر ﺗﯿﻐﻪ در اﻣﺘﺪاد ﻣﻔﺶ ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﺎیین

- ﭼﯿﺰل، ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮای ﭼﻪ ﻧﻮع ﮐﺸﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود؟
1)آبی                        2) فشرده                     3)دیم                   4) گسترده 

- ﮐﻔﺶ و ﭘﺎﺷﻨﻪ ﺧﯿﺶ، ﭼﻪ وﻇﯿﻔﻪای دارﻧﺪ؟
1)حفظ تعادل جانبی و افقی گاو آهن                   2) ایجاد نقاط اتکای گاو آهن    
3)ارتباط خیش به زمین                     4) هیچکدام

- در داﻣﻨﻪ ﺗﭙﻪﻫﺎ، ﺷﺨﻢ .......................... ﺷﯿﺐزده و ﺣﺘﯽاﻟﻤﻘﺪور از ﮔﺎوآﻫﻦ .........................، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد
1) ﻋﻤﻮد- دوﻃﺮﻓﻪ 2) ﻋﻤﻮد- ﺑﺸﻘﺎﺑﯽ 3) در ﺟﻬﺖ- دوار 4) ﻋﻤﻮد- ﻗﻠﻤﯽ

- اﻧﺪازه ذرات ﺣﺎﺻﻞ از ﮐﺎر ﺧﺎك ﻫﻢزن، ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد؟
1) ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺸﺮوی و ﻋﻤﻖ ﺧﺎك 2) ﻋﻤﻖ ﮐﺎر، ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺸﺮوی و ﻣﺤﻞ درپوش
3) محل اسقرار درپوش و سرعت روتور و مقدار بقایا                4) سرعت روتور و تراکتور و محل درپوش

-اگر وزن دانه بذری 1000 گرم، فاصله ردیف 50 سانتی متر و فاصله بذر روی ردیف 25 سانتی متر باشد، مقدار کاشت چند کیلوگرم در هکتار خواهد بود؟
1)50                     2)75                      3)80                     4)100

- ﺑﺮای ﮐﺸﺖ ﮔﻨﺪم آﺑﯽ، ﭼﻪ ﻧﻮع ﺧﻄﯽ ﮐﺎر ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
 1) ردﯾﻒ ﮐﺎر ﺧﻄﯽ                   2) ﻏﺪه ﮐﺎر               3) ﻓﺎروﻧﺮدار                4) ﻧﺸﺎﮐﺎر

- ﮐﺪام زوج از ادوات زﯾﺮ، دارای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﯾﮑﺴﺎن اﻧﺪ؟
1) ﺧﻄﯽ ﮐﺎر، ردﯾﻒ ﮐﺎر                        2) ﻋﻤﯿﻖ ﮐﺎر، ردﯾﻒ ﮐﺎر
3) ﮐﻮدﭘﺎش، ﺑﺬرﭘﺎش                             4) ﻧﺸﺎﮐﺎر، ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ ﮐﺎر

- ﺳﻠﻪﺷﮑﻨﯽ، در ﭼﻪ ﻣﺮاﺣﻠﯽ ﺿﺮورت دارد؟
 1) در ﺣﯿﻦ داﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ                      2) ﻗﺒﻞ از ﺟﻮاﻧﻪ زدن و در ﺣﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ
3) در ﺣﯿﻦ ﮐﺎﺷﺖ و ﭘﺲ از ﺟﻮاﻧﻪ زدن                     4) ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﮐﺎﺷﺖ

- ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎر ﮔﺮدﭘﺎشﻫﺎ، ﺑﺎ ﭼﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ؟
1) ﭘﻮدرﭘﺎشﻫﺎ                 2) داﻧﻪایﭘﺎشﻫﺎ               3) ﮔﺮاﻧﻮلﭘﺎشﻫﺎ                4) ﻣﺤﻠﻮلﭘﺎشﻫﺎ

- ﻋﺮض ﮐﺎر ﺳﻤﭙﺎشﻫﺎی ﺗﺮاﮐﺘﻮری، ﮐﺪام اﺳﺖ؟
1) ﺗﻌﺪاد اﻓﺸﺎﻧﮏﻫﺎ ﺿﺮﺑﺪر ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ                 2) ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻮل ﻟﻮﻟﻪ اﻓﺸﺎﻧﮏ
3) ﺗﻌﺪاد اﻓﺸﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﻨﻬﺎی ﯾﮏ ﺿﺮﺑﺪر ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ 4) ﻓﺎﺻﻠﻪ اوﻟﯿﻦ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ اﻓﺸﺎﻧﮏ
 
- در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ ارﺗﻔﺎع ﺗﯿﺮاﻓﺸﺎﻧﮏﻫﺎ، ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد، ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻫﻢﭘﻮﺷﺎﻧﯽ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ............... را روی ﺗﯿﺮ اﻓﺸﺎﻧﮏ....................... کرد.
1) اﻓﺸﺎﻧﮏﻫﺎ- از ﻫﻢ دور                      2) ﺗﻌﺪاد اﻓﺸﺎﻧﮏﻫﺎ- زﯾﺎد
3) اﻓﺸﺎﻧﮏﻫﺎ- ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏ                   4) ﺳﻮراخ ﻧﺎزل اﻓﺸﺎﻧﮏﻫﺎ- ﺑﺰرگﺗﺮ

-در صورت ثابت بودن وزن مخصوص کود، هر چه دانه ................... باشد به فاصله ........... پرتاب می شود.
1)بزرگ¬تر – نزدیک تر               2) ریزتر – دورتر            3) مرطوب تر- نزدیک تر          4) بزرگ تر – دورتر

اصل دفترچه تخصصی هنرآموز ماشین های کشاورزی را از لینک ابتدای همین صفحه دانلود کنید.
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
موضوعات

 • استخدام

 • آموزش و پرورش

 • سوالات عمومی

 • جزوات عمومی

 • سوالات تخصصی

 • جزوات تخصصی

 • شرکت گاز

 • شرکت نفت

 • الهیات و معارف

 • هوش و استعداد

 • مبانی قانونی

 • اطلاعات عمومی

 • زبان انگلیسی

 • ریاضی و آمار مقدماتی

 • مبانی کامپیوتر

 • فناوری اطلاعات

 • مبانی کامپیوتر

 • ICDL

 • زبان و ادبیات فارسی

 • قانون اساسی

 • مسائل روز

 • سوالات استخدامی

 • سوالات مصاحبه

 • مشاوره استخدامی

 • سازمان تامین اجتماعی

 • برق

 • مدیریت

 • حسابداری

 • شیمی

 • عمران

 • کامپیوتر

 • فیزیک

 • مکانیک

 • صنایع

 • ایمنی صنعتی

 • ایمنی بازرسی فنی

 • بانک ها

 • بانک صادرات

 • بانک ملی

 • بانک سپه

 • بانک مسکن

 • بانک مهر

 • بانک اقتصاد نوین

 • بانک ملت

 • بانک کشاورزی

 • شهرداری

 • نگهبانی

 • متصدی امور دفتری

 • مسئول دفتر

 • مسئول خدمات اداری

 • کارگزین

 • کارشناس امور اداری

 • کارشناس برنامه و بودجه

 • مسئول خدمات مالی

 • حسابدار

 • حسابرس

 • کارشناس برنامه ریزی و آموزش

 • کارشناس مدیریت دولتی

 • مامور حراست

 • کارشناس امور فرهنگی

 • کارشناس امور ورزشی

 • کتابدار

 • محیط زیست

 • امور حمل و نقل

 • اپراتور

 • کاردان معماری

 • نقشه برداری

 • معدن

 • روابط عمومی

 • کارشناس حقوقی

 • کارشناس سمعی بصری

 • کارشناس بازرگانی داخلی

 • آمار

 • کارشناس مطالعات اجتماعی

 • کارشناس ثبت اسناد و املاک

 • کارشناس آتش نشانی

 • کارتوگراف

 • کارشناس امور باغبانی

 • راه و ساختمان

 • ساختمان

 • کارشناس شهرسازی

 • کارشناس آزمایشگاه شیمی

 • کارشناس آزمایشگاه فیزیک

 • کارشناس آزمایشگاه مکانیک خاک

 • آرشیتکت (معماری)

 • حقوق

 • فایل صوتی

 • دستگاه های اجرایی کشور

 • پست بانک

 • هلال احمر

 • وزارت بهداشت

 • پرستاری

 • دانشگاه علوم پزشکی

 • بانک مهر اقتصاد

 • ارتش جمهوی اسلامی

 • وزارت علوم

 • علوم اقتصادی

 • نرم افزار و سخت افزار

 • ذوب آهن

 • وزارت نیرو

 • قانون تجارت

 • تئوری مدیریت

 • حقوق تجارت

 • اقتصاد خرد و کلان

 • آزمون قضاوت

 • آزمون وکالت

 • آموزگار ابتدایی

 • آموزگار استثنایی

 • دبیر ورزش (تربیت بدنی)

 • هنرآموز کامپیوتر

 • مالیه عمومی

 • مصاحبه شغلی

 • دیوان محاسبات

 • آب و فاضلاب

 • بانک تجارت

 • بهداشت

 • بانك صنعت و معدن

 • سازمان دامپزشكی كشور

 • سازمان پزشكی قانونی كشور

 • سازمان حسابرسی

 • بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران

 • سازمان بنادر و دریانوردی

 • سازمان ثبت اسناد و املاك

 • وزارت امور خارجه

 • سازمان اداری و استخدامی كشور

 • نیروی انتظامی

 • سازمان ملی بهره وری

 • وزارت اقتصاد

 • نهاد کتابخانه های عمومی

 • بانک گردشگری

 • دادگستری (قوه قضائیه)

 • بانک مرکزی

 • لینک های مستقیم

 • مهندسی نفت

 • بانک ایران زمین

 • سازمان شیلات کشور

 • سازمان حفاظت محیط زیست

 • وزارت راه و شهرسازی

 • سازمان بیمه سلامت

 • سازمان ملی زمین و مسکن

 • سازمان اوقاف و امور خیریه

 • مکانیک خودرو

 • چاپ

 • طراحی و دوخت

 • آی تی

 • گرافیک

 • متالورژی

 • کشاورزی

 • نقشه کشی

 • مشاوره تحصیلی

 • تاسیسات

 • زراعت

 • پلیس فتا

 • قرارگاه خاتم الانبیاء

 • دبیر معارف اسلامی

 • دبیر علوم تجربی

 • دبیر عربی

 • سازمان امور عشایر

 • وزارت فرهنگ

 • سازمان ثبت احوال

 • سازمان زندان ها

 • سازمان امور اراضی

 • مرکز آمار ایران

 • شرکت مدیریت منابع آب ایران

 • مرکز آموزش مدیریت دولتی

 • سازمان نقشه برداری

 • سازمان راهداری و حمل و نقل

 • شرکت سهامی بیمه ایران

 • شرکت مهندسی آب و فاضلاب

 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 • جهاد کشاورزی
  کدهای اختصاصی