دانلود دفترچه سوالات تخصصی هنرآموز ماشین های کشاورزی (استخدامی)

 
دفترچه تخصصی استخدامی هنرآموز ماشین های کشاورزی در آزمون استخدامی آموزش و پرورش را از لینک زیر دریافت کنید:

بخشی از دفترچه ماشین های کشاورزی
فایل دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی که لینک آن در بالا قرار گرفت، اصل دفترچه سوالات آزمون استخدامی ماشین های کشاورزی می باشد و نمونه سوال طراحی شده نیست، بخشی از این دفترچه در زیر آمده است:

- اﻧﻮاع ﺗﯿﻐﻪﻫﺎ در ﮔﺎوآﻫﻦ ﺑﺮﮔﺮداندار ﮐﺪاماﻧﺪ؟
1) دوﺳﺮ- ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺼﺮﻓﯽ- ﻣﺮﺑﻌﯽ              2) ﮔﻮﺷﻪدار- ﻣﻨﻘﺎری- دﯾﻠﻢدار
3) ﺷﮑﺎفدار- ﮐﻠﺸﯽ- ﺳﺮﯾﻊرو                   4) ﻣﻨﻘﺎری- ﮔﻮﺷﻪدار- ﺳﺮﯾﻊرو

- ﮔﺎوآﻫﻦ ﺑﺸﻘﺎﺑﯽ، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭼﻪ ﻧﻮع ﺧﺎﮐﯽ اﺳﺖ؟
 1) ﺷﻨﯽ و ﻫﻮﻣﻮﺳﯽ 2) ﺳﺨﺖ و ﻣﺮﻃﻮب 3) رﺳﯽ و ﺳﻨﮕﯿﻦ 4) ﺧﺸﮏ و رﯾﺸﻪدار

- ﻣﮑﺶ ﻋﻤﻮدی )ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ( در ﮔﺎوآﻫﻦﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از:
1) ﺧﻤﯿﺪﮔﯽ ﻧﻮك ﺗﯿﻐﻪ ﺧﺎرج از اﻣﺘﺪاد ﮐﻔﺶ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺎﻻ 2) ﺧﻤﯿﺪﮔﯽ ﻧﻮك ﺗﯿﻐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﯿﺎر ﺷﺨﻢ
 3) ﺧﻤﯿﺪﮔﯽ ﻣﻨﻘﺎر ﺗﯿﻐﻪ ﺧﺎرج از ﺷﯿﺎر ﺗﺨﻢ 4) ﺧﻤﯿﺪﮔﯽ ﻣﻨﻘﺎر ﺗﯿﻐﻪ در اﻣﺘﺪاد ﻣﻔﺶ ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﺎیین

- ﭼﯿﺰل، ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮای ﭼﻪ ﻧﻮع ﮐﺸﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود؟
1)آبی                        2) فشرده                     3)دیم                   4) گسترده 

- ﮐﻔﺶ و ﭘﺎﺷﻨﻪ ﺧﯿﺶ، ﭼﻪ وﻇﯿﻔﻪای دارﻧﺪ؟
1)حفظ تعادل جانبی و افقی گاو آهن                   2) ایجاد نقاط اتکای گاو آهن    
3)ارتباط خیش به زمین                     4) هیچکدام

- در داﻣﻨﻪ ﺗﭙﻪﻫﺎ، ﺷﺨﻢ .......................... ﺷﯿﺐزده و ﺣﺘﯽاﻟﻤﻘﺪور از ﮔﺎوآﻫﻦ .........................، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد
1) ﻋﻤﻮد- دوﻃﺮﻓﻪ 2) ﻋﻤﻮد- ﺑﺸﻘﺎﺑﯽ 3) در ﺟﻬﺖ- دوار 4) ﻋﻤﻮد- ﻗﻠﻤﯽ

- اﻧﺪازه ذرات ﺣﺎﺻﻞ از ﮐﺎر ﺧﺎك ﻫﻢزن، ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد؟
1) ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺸﺮوی و ﻋﻤﻖ ﺧﺎك 2) ﻋﻤﻖ ﮐﺎر، ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺸﺮوی و ﻣﺤﻞ درپوش
3) محل اسقرار درپوش و سرعت روتور و مقدار بقایا                4) سرعت روتور و تراکتور و محل درپوش

-اگر وزن دانه بذری 1000 گرم، فاصله ردیف 50 سانتی متر و فاصله بذر روی ردیف 25 سانتی متر باشد، مقدار کاشت چند کیلوگرم در هکتار خواهد بود؟
1)50                     2)75                      3)80                     4)100

- ﺑﺮای ﮐﺸﺖ ﮔﻨﺪم آﺑﯽ، ﭼﻪ ﻧﻮع ﺧﻄﯽ ﮐﺎر ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
 1) ردﯾﻒ ﮐﺎر ﺧﻄﯽ                   2) ﻏﺪه ﮐﺎر               3) ﻓﺎروﻧﺮدار                4) ﻧﺸﺎﮐﺎر

- ﮐﺪام زوج از ادوات زﯾﺮ، دارای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﯾﮑﺴﺎن اﻧﺪ؟
1) ﺧﻄﯽ ﮐﺎر، ردﯾﻒ ﮐﺎر                        2) ﻋﻤﯿﻖ ﮐﺎر، ردﯾﻒ ﮐﺎر
3) ﮐﻮدﭘﺎش، ﺑﺬرﭘﺎش                             4) ﻧﺸﺎﮐﺎر، ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ ﮐﺎر

- ﺳﻠﻪﺷﮑﻨﯽ، در ﭼﻪ ﻣﺮاﺣﻠﯽ ﺿﺮورت دارد؟
 1) در ﺣﯿﻦ داﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ                      2) ﻗﺒﻞ از ﺟﻮاﻧﻪ زدن و در ﺣﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ
3) در ﺣﯿﻦ ﮐﺎﺷﺖ و ﭘﺲ از ﺟﻮاﻧﻪ زدن                     4) ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﮐﺎﺷﺖ

- ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎر ﮔﺮدﭘﺎشﻫﺎ، ﺑﺎ ﭼﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ؟
1) ﭘﻮدرﭘﺎشﻫﺎ                 2) داﻧﻪایﭘﺎشﻫﺎ               3) ﮔﺮاﻧﻮلﭘﺎشﻫﺎ                4) ﻣﺤﻠﻮلﭘﺎشﻫﺎ

- ﻋﺮض ﮐﺎر ﺳﻤﭙﺎشﻫﺎی ﺗﺮاﮐﺘﻮری، ﮐﺪام اﺳﺖ؟
1) ﺗﻌﺪاد اﻓﺸﺎﻧﮏﻫﺎ ﺿﺮﺑﺪر ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ                 2) ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻮل ﻟﻮﻟﻪ اﻓﺸﺎﻧﮏ
3) ﺗﻌﺪاد اﻓﺸﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﻨﻬﺎی ﯾﮏ ﺿﺮﺑﺪر ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ 4) ﻓﺎﺻﻠﻪ اوﻟﯿﻦ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ اﻓﺸﺎﻧﮏ
 
- در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ ارﺗﻔﺎع ﺗﯿﺮاﻓﺸﺎﻧﮏﻫﺎ، ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد، ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻫﻢﭘﻮﺷﺎﻧﯽ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ............... را روی ﺗﯿﺮ اﻓﺸﺎﻧﮏ....................... کرد.
1) اﻓﺸﺎﻧﮏﻫﺎ- از ﻫﻢ دور                      2) ﺗﻌﺪاد اﻓﺸﺎﻧﮏﻫﺎ- زﯾﺎد
3) اﻓﺸﺎﻧﮏﻫﺎ- ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏ                   4) ﺳﻮراخ ﻧﺎزل اﻓﺸﺎﻧﮏﻫﺎ- ﺑﺰرگﺗﺮ

-در صورت ثابت بودن وزن مخصوص کود، هر چه دانه ................... باشد به فاصله ........... پرتاب می شود.
1)بزرگ¬تر – نزدیک تر               2) ریزتر – دورتر            3) مرطوب تر- نزدیک تر          4) بزرگ تر – دورتر

اصل دفترچه تخصصی هنرآموز ماشین های کشاورزی را از لینک ابتدای همین صفحه دانلود کنید.
1397/03/21
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.