دانلود دفترچه سوالات تخصصی هنر آموز متالورژی (استخدامی)

 
آنچه که در این بخش آمده است، در لینک زیر لینک دانلود اصل دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی هنرآموز متالورژی استخدام آموزش و پرورش:

آشنایی با فایل
فایلی که در لینک بالا برای دانلود قرار گرفت، اصل دفترچه سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش برای هنرآموز متالورژی می باشد که بخشی از این دفترچه در زیر آمده است: 

- مفتولی فلزی از جنس مس را نورد کرده و سپس آن را آنیل می کنیم. در مرحله بازیابی، کدام یک از خواص زیر به طور محسوس تغییر می¬کند؟
1)هدایت الکتریکی             2) هدایت حرارتی          3) سختی           4) استحکام مکانیکی

- اندیس میله صفحه ای که محورهای z,y,x را به ترتیب در 1و 1/3 و 2/3  قطع می کند، کدام است؟
1)(342)                    2) (123)            3) (243)           4) (362)

-منظور از خاصیت آلوتروپی در بعضی عناصر کدام است؟
1)تغییر ساختمان بلور در اثر تغییر درجه حرارت.
2) تغییر پارامتر شبکه در اثر تغییر درجه حرارت
4) تغییر خواص در جهات مختلف در اثر تغییر درجه حرارت

-محل قرارگیری اتم های کربن در شبکه استنیت کجاست؟
در تعدادی از حفره های هشت وجهی شبکه Bcc
در تعدادی از حفره های هشت وجهی شبکه Fcc
در حفره های چهاروجهی شبکه Fcc
به صورت جانشینی به جای اتم های آهن

108- در ﻧﻘﻄﻪ ﯾﻮﺗﮑﺘﯿﮏ آﻟﯿﺎژ در ﺣﺎل اﻧﺠﻤﺎد، ﮐﺪام رﻓﺘﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد؟
1) داﻣﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﺻﻔﺮ دارد.                                            2) دارای داﻣﻨﻪ اﻧﺠﻤﺎد ﺳﺮﯾﻊ اﺳﺖ.  
3) ﺟﺎﻣﺪ ﺑﺎ ﻣﺬاب ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﺪی دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.      4) ﻣﺬاب ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد. 

- ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻮق ﺗﺒﺮﯾﺪ (∆T)در ﻓﻠﺰات در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﻤﺎد اﻧﺪازه ﺷﻌﺎع ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺟﻮاﻧﻪ: 
 1) ﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد                      2) ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻓﻠﺰ دارد.  
3) ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ                    4) زﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد.  

- در ﮐﺪام دﯾﺎﮔﺮام ......، اﻣﮑﺎن اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت رﺳﻮب ﺳﺨﺘﯽ وﺟﻮد دارد؟ 
1) ﺣﻼﻟﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺬاب- ﺣﻼﻟﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ در ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﺪ.  
2) ﺣﻼﻟﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ درح اﻟﺖ ﻣﺬاب- ﺣﻼﻟﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ در ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﺪ  
3) ﺣﻼﻟﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺬاب- ﻋﺪم ﺣﻼﻟﯿﺖ در ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﺪ.  
4) ﺣﻼﻟﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺬاب- ﻋﺪم ﺣﻼﻟﯿﺖ در ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﺪ.  

- ﮐﺪام ﮔﺮوه از ﻋﻨﺎﺻﺮ زﯾﺮ، ﻓﻘﻂ ﺣﻼﻟﯿﺖ ﺑﯿﻦ ﻧﺸﯿﻦ دارﻧﺪ؟ 
1) ازت – ﺳﯿﻠﯿﺴﯿﻢ.     2) ﮐﺮب- ﺳﻠﯿﯿﺴﯿﻢ.       3) ﮐﺮﺑﻦ- ازت.      4) ﻧﯿﮑﻞ – ازت  
114- ﺣﻼﻟﯿﺖ ﻣﺤﺪود در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺬاب، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺪام ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺖ؟ 
1) ﭘﺮی ﺗﮑﺘﻮﺋﯿﺪ.        2) ﻣﻨﻮﺗﮑﺘﯿﮏ.          3) ﯾﻮﺗﮑﺘﯿﮏ.       4) ﭘﺮی ﺗﮑﺘﯿﮏ.  

- اﻣﺘﯿﺎز روش ﺷﻤﺶ رﯾﺰی ﻣﺪاوم(Continues) ﺑﻪ ﺗﮏ ﺑﺎری (Batch) ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از: 
1) ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﺣﺬف ﻧﺎﯾﭽﻪ، اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻤﺶ ﻫﺎی ﻧﺎآرام.  
2) ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ، اﻧﺠﻤﺎد ﺟﻬﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ، ﻫﻤﮕﻨﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻬﺘﺮ.  
3) اﻧﺠﻤﺎد ﺟﻬﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺮ، ﻫﻤﮕﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻬﺘﺮ، ﺣﺬف ﺟﺪاﯾﺶ.  
4) آﻫﻨﮓ اﻧﺠﻤﺎد ﺛﺎﺑﺖ در ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺎﻃﻊ، ﺣﺬف ﺟﺪاﯾﺶ، ﺣﺬف نایچه.

- رﯾﺨﺘﻦ ﮔﻮه در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﻄﻌﺎت ﭼﺪن ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود؟ 
1) درﺻﺪ آﻧﺎﻟﯿﺰ، ﻧﻮع زﻣﯿﻨﻪ.                             2)ﻣﺘﺎﻟﻮﮔﺮاﻓﯽ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻮع ﭼﺪ  
3) زﻣﯿﻨﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﭼﺪن و ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺗﺒﺮﯾﺪ.    4) ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻮع ﭼﺪن و ﻣﻘﺪار ﮐﺮﺑ  

- اﺛﺮ ﻟﺮزش در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺠﻤﺎد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﺟﻮاﻧﻪ زﻧﯽ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ؟ 
1) ﺷﻌﺎع ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺟﻮاﻧﻪ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ. 
2) ﺷﻌﺎع ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺟﻮاﻧﻪ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ. 
3) ﺗﺤﺖ ﺗﺒﺮﯾﺪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ. 
4) ﺗﺤﺖ ﺗﺒﺮﯾﺪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.  

- ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺗﻘﺪم ذوب در آﻟﯿﺎژ ﺗﻮپ )ﻣﺲ- ﻗﻄﻊ- روی – ﺳﺮب(، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از: 
1) ﻣﺲ- ﻗﻠﻊ  ﺳﺮب- روی.                2) ﻣﺲ – روی – ﻗﻠﻊ- ﺳﺮب. 
3) ﻣﺲ – روی – ﺳﺮب- ﻗﻠﻊ               4) ﻣﺲ – ﺳﺮب – ﻗﻠﻊ – روی.  

- در اﻧﺘﺨﺎب ﻓﻠﺰ و آﻟﯿﺎژ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎی ﻓﻠﺰی، ﮐﺪام ﻣﻮرد درﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟
1) دﯾﺮذوﺑﯽ ﻓﻠﺰ رﯾﺨﺘﮕﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻟﯿﺎژ ﻗﺎﻟﺐ.  
2) ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در اﺛﺮ ﺣﺮارت.  
3) ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در اﺛﺮ ﺣﺮارت و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮردﮔﯽ.  
4) ﺣﺪاﮐﺜﺮ داﻣﻨﻪ اﻧﺒﺴﺎط و اﻧﻘﺒﺎض ﺳﻄﺤﯽ و ﺗﺤﻤﻞ ﺿﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﺣﺮارﺗﯽ.  

- در ﭼﺪن ﻫﺎی ﻧﺸﮑﻦ، ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﺮوی ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺮاﻓﯿﺖ ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از: 
1) ﮔﻮﮔﺮد- ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ- ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻢ.                  2) ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ- ﺳﺮﯾﻢ- ﮐﻠﺴﯿ  
3) ﻣﻨﮕﻨﺰ- ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ- ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻢ.                  4) ﮔﻮﮔﺮد- اﮐﺴﯿﮋن  ﻫﯿﺪروژ  

- ﺑﺮای رﯾﺰ ﮐﺮدن داﻧﻪ ﻫﺎی آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم از ﮐﺪام ﻋﻨﺎﺻﺮ زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد؟
1)Mhs               2)Mgs                3)Tjc              4) Cl2

- ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﻮﻻدی ﺑﺎ ﭼﻘﺮﻣﮕﯽ ﺑﺎﻻ- ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﺎﯾﺶ ﺧﻮب و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺨﺘﯽ ﺳﻄﺢ در ﺣﯿﻦ ﮐﺎر، ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻣﻮارد زﯾﺮ، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟
1) ﻓﻮﻻد 25٪ ﮐﺮوم                       2) ﻓﻮﻻد 13٪  نیکل       3) ﻓﻮﻻد 5٪ ﻣﻮﻟﯿﺒﺪن                    4) ﻓﻮﻻد 13٪ ﻣﻨﮕﻨﺰ

- ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﺪن ﺑﺎ ﮔﺮاﻓﯿﺖ ﮐﺮوی و ﮔﺮاﻓﯿﺖ ﻓﺸﺮده، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از:
 1) ﻣﻨﯿﺰم 06/0 درﺻﺪ- ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ 03/0 درﺻﺪ.       2) ﻣﻨﯿﺰم 6/0درﺻﺪ - ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ 3/0 درﺻﺪ  
2) ﻣﻨﯿﺰم 06/0 درﺻﺪ – ﻣﻨﮕﻨﺰ 03/0 درﺻﺪ.       4) ﮔﻮﮔﺮد 2/0 درﺻﺪ – ﻣﻨﮕﻨﺰ 2/0درﺻﺪ. 

دفترچه کامل آزمون استخدامی متالورژی برای آزمون استخدامی آموزش و پرورش را از لینک ابتدای مطلب دانلود کنید.

سرفصل های آزمون
آزمون در دو بخش عمومی و تخصصی برگزار می گردد که دروس عمومی در لینک ابتدای مطلب آمده است و دروس تخصصی نیز شامل دروس فیزیک حرارت، متالورژی فیزکی، عملیات حرارتی و متالوگرافی، ریخته گری آلیاژهای آهنی و غیرآهنی، اصول ریخته گری می باشد.

رشته های تحصیلی مجاز
در مقطع تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس رشته های تحصیلی مهندسی متالورژی ریخته گری - مهندسی تكنولوژی متالورژی ذوب فلزات - مهندسی مواد و متالورژی - مهندسی متالورژی گرایش متالورژی عمومی - مهندسی متالورژی گرایش مواد - مهندسی متالورژی گرایش اهن و فولاد - انتخاب و شناسایی مواد - مدلسازی- مهندسی متالورژی گرایش ذوب فلزات می توانند برای این شغل ثبت نام کنند.

استخدامی های مرتبط
در حال حاضر آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور سال 98 را پیش رو داریم که آموزش و پرورش در این آزمون شرکت دارد و در سراسر کشور جذب نیرو خواهد داشت. می توانید برای ثبت نام در شغل هنرآموز صنایع فلزی و یا سایر مشاغل دلخواه هم اکنون به وبسایت سازمان سنجش مراجعه کنید.

1398/07/11
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات