دانلود دفترچه سوالات استخدامی مشاوره تحصیلی (تخصصی)

 
به درخواست کاربران وبسایت در بخش نظرات، اصل دفترچه سوالات استخدامی آموزش و پرورش برای بخش تخصصی مشاوره تحصیلی را می توانید از لینک زیر دانلود کنید:

بخشی از دفترچه
در زیر بخشی از سوالات دفترچه تخصصی مشاوره تحصیلی جهت آشنایی با این فایل آمده است، اصل دفترچه را از لینک ابتدای مطلب دانلود کنید.

- از دﯾﺪﮔﺎه ﮐﺮﻟﯿﻨﮕﺮ، ﻫﺪفﻫﺎی ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﺪام اﺳﺖ؟ 
1) ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ.                          2) ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﮐﻨﺘﺮ     
3) اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺿﯿﻪ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ.            4) اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺿﯿﻪ و ﮐﻨﺘﺮ  

- ﻓﺮوﯾﺪ در ﮐﺪام ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻧﻈﺮﯾﻪاش از ﭘﺎﻻﯾﺶ رواﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد؟ 
1) ﺗﺠﺴﺲ ﻧﻮروزﻫﺎ.                 2) ﺧﻮدﮐﺎوی.   
3) روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻮد.                 4) روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻬﺎد. 

- ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ اوﻟﯿﻪ دروﻧﯽ ﮐﺮدن در روانﮐﺎوی ﭼﯿﺴﺖ؟ 
1) ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی ﺗﺎﺑﻌﯽ.               2) ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی دﻓﺎﻋﯽ.    
3 ( ﺗﻠﻔﯿﻖ ﮐﺮدن.                   4) دروناﻓﮑﻨﯽ. 

- ﻫﺪف درﻣﺎن از دﯾﺪﮔﺎه ادﻟﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟ 
1) رﻓﻊ اﺣﺴﺎس ﺣﻘﺎرت.               2) اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮیﻃﻠﺒﯽ.    
3) ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ.               4) ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧﮕﯿﺰش.  

- ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ادﻟﺮ، ﻣﺤﺮك اﺻﻠﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻧﺴﺎن ﮐﺪام اﺳﺖ؟ 
1) ﻣﻦ ﺧﻼﻗﻪ.                     2) اﺣﺴﺎس ﺣﻘﺎرت.  
3) ﻋﻼﻗﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.                  4) ﻫﺪفﻫﺎ. 

- اﻟﯿﺲ، ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﻧﺤﻮه ﭘﺬﯾﺮش ارزشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ از ﮐﺪام ﻓﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
1) اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ.       2) اﻟﮕﻮﺳﺎزی.       3) ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ.    4 ( ﺷﺮﻃﯽ ﮐﺮد 

- در دوره اول ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻧﻈﺮﯾﻪ راﺟﺮز، ﺑﻪ ﮐﺪام ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪ؟ 
1) روﺷﻦﺳﺎزی.     2 ( اﻧﻌﮑﺎس اﺣﺴﺎﺳﺎت.   3 ( ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﺮاﺟﻊ.    4) ﻫﻤﺪﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻊ. 

- دﯾﺪﮔﺎه ﭘﺪﯾﺪارﺷﻨﺎﺳﯽ راﺟﺮز ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺪام ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد؟ 
1) ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮد.               2) ﺷﺮاﯾﻂ ارزش.    
3) ﻣﺮﺟﻊ ﻗﯿﺎس دروﻧﯽ.               4) ﺧﻮﯾﺸﺘﻦﭘﻨﺪاری ﻣﺜﺒﺖ. 

- ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﺪام ﻓﻦ در ﻣﺸﺎوره ﻣﺮاﺟﻊﻣﺤﻮری راﺟﺮز ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻋﻘﺎﯾﺪش ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﺪ و آنﻫﺎ را ﺑﺨﺸﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﺪ؟ 
1) روﺷﻦﺳﺎزی ﻣﻄﻠﺐ.                2) ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮدن ﻣﺠﺪد.    
3) ﮔﻮش دادن ﻓﻌﺎل.                 4) اﻧﻌﮑﺎس اﺣﺴﺎﺳﺎت.

- در ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮔﺸﺘﺎﻟﺖدرﻣﺎﻧﯽ ﭘﺮز، ﻣﻔﻬﻮم »زﻣﯿﻨﻪ« ﺑﺎ ﮐﺪام اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻓﺮوﯾﺪ ﻣﻌﺎدل اﺳﺖ؟
 1) ﻧﯿﻤﻪ ﺧﻮدآﮔﺎه.     2) ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه.        3 ( ﺟﺒﺮ رواﻧﯽ.       4) ﻏﺮاﯾﺰ. 

- ﮐﺪام ﻣﻮرد، درﺑﺎره ﻗﻮاﻋﺪ در ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮔﺸﺘﺎﻟﺖ درﻣﺎﻧﯽ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؟ 
1) ﻗﻮاﻋﺪ، ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺑﻠﻮغ ﺷﺨﺼﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ.    
2) ﻣﺸﺎور، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد.    
3) ﻗﻮاﻋﺪ، ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ.   
4) ﻗﻮاﻋﺪ، ﺑﻪ ﻓﮑﺮ و اﺣﺴﺎس ﻣﺮاﺟﻊ وﺣﺪت ﻣﯽﺑﺨﺸﻨﺪ. 

- در ﮔﺸﺘﺎﻟﺖ درﻣﺎﻧﯽ، ﮐﺪام ﻗﺎﻋﺪه ﺑﺎ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ و درﮔﯿﺮی ﺳﺮ و ﮐﺎر دارد؟
1)زمان حال          2) من و تو       3) پیوستار آگاهی                4) زبان آن، زبان من

- ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢﻫﺎی دﻓﺎﻋﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮔﺸﺘﺎﻟﺖ درﻣﺎﻧﯽ ﭘﺮز ﮐﺪاماﻧﺪ؟
1) دﻟﯿﻞﺗﺮاﺷﯽ و واﮐﻨﺶﺳﺎزی.           2) اﺟﺘﻨﺎب و ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ.   
3) واﭘﺲزﻧﯽ و ﺑﺎﻃﻞﺳﺎزی.             4) ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ و ﻓﺮاﻓﮑﻨﯽ.  

- ﻫﺪف ﻏﺎﯾﯽ درﻣﺎن در ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﺎورهای ارﯾﮏ ﺑﺮن، ﮐﺪام اﺳﺖ؟
1)کسب آگاهی        2) قبول مسوولیت      3) طیب خاطر.                4) خودمختاری

- در واﻗﻌﯿﺖدرﻣﺎﻧﯽ، ﮐﺪام ﻣﻮرد زﯾﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﺎزر ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ اﺳﺖ؟
1) ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ.   2) ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی.    3) ارﺿﺎی ﻧﯿﺎزﻫﺎ.     4 ( اﻣﻮر درﺳﺖ و ﻧﺎدرﺳﺖ.  

- ﻣﺸﮑﻞﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ درﻣﺎن در واﻗﻌﯿﺖدرﻣﺎﻧﯽ، ﮐﺪام اﺳﺖ؟
 1) ارﺗﺒﺎط و درﮔﯿﺮی ﻋﺎﻃﻔﯽ.             2 ( ﻗﻀﺎوت ارزﺷﯽ.  
3) ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻃﺮح ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه.             4) اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ.  

- در ﻧﻈﺮﯾﻪ واﻗﻌﯿﺖدرﻣﺎﻧﯽ، از ﮐﺪام ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد؟
 وﺟﻮدی.       2) اﻧﺴﺎنﮔﺮاﯾﯽ.       3) ﯾﺎدﮔﯿﺮی.      4) روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮدی. 

- از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﻟﺘﺮ، رﯾﺸﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﮐﺪام اﺳﺖ؟ 
1) ﮔﺮاﯾﺶ و ﭘﺮﻫﯿﺰ .   2) ﺗﻤﺎﯾﻼت روان ؟؟؟.  3) ﻏﺮاﯾﺰ ﺟﻨﺴﯽ.   4) ﻣﻨﻊ.  

- ﮐﺪام ﻓﻦ، ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه  وﻟﭙﯽ اﺳﺖ؟ 
1) آﻣﻮزش اﻇﻬﺎر وﺟﻮد.  2) رﻓﻊ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻣﻨﻈﻢ.  3) اﻧﺰﺟﺎر درﻣﺎﻧﯽ.   4) اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ.  

- ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ، از دﯾﺪﮔﺎه راﺟﺮز، ﭼﻪ ﻧﻮع ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ دارد؟ 
1) وراﺛﺘﯽ.         2) ادراﮐﯽ .          3) وﺟﻮدی.      4) ﻣﯿﺪاﻧﯽ. 

دفترچه به صورت کامل را همانطور که گفته شد از لینک ابتدای مطلب می توانید دانلود کنید.

1397/03/28
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.