loading...

سوالات آزمون استخدامی و مصاحبه | دانلود تست

مشاوره تحصیلی,آموزش و پرورش,دفترچه سوالات تخصصی,آزمون استخدامی

به درخواست کاربران وبسایت در بخش نظرات، اصل دفترچه سوالات استخدامی آموزش و پرورش برای بخش تخصصی مشاوره تحصیلی را می توانید از لینک زیر دانلود کنید:

بخشی از دفترچه
در زیر بخشی از سوالات دفترچه تخصصی مشاوره تحصیلی جهت آشنایی با این فایل آمده است، اصل دفترچه را از لینک ابتدای مطلب دانلود کنید.

- از دﯾﺪﮔﺎه ﮐﺮﻟﯿﻨﮕﺮ، ﻫﺪفﻫﺎی ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﺪام اﺳﺖ؟ 
1) ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ.                          2) ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﮐﻨﺘﺮ     
3) اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺿﯿﻪ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ.            4) اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺿﯿﻪ و ﮐﻨﺘﺮ  

- ﻓﺮوﯾﺪ در ﮐﺪام ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻧﻈﺮﯾﻪاش از ﭘﺎﻻﯾﺶ رواﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد؟ 
1) ﺗﺠﺴﺲ ﻧﻮروزﻫﺎ.                 2) ﺧﻮدﮐﺎوی.   
3) روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻮد.                 4) روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻬﺎد. 

- ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ اوﻟﯿﻪ دروﻧﯽ ﮐﺮدن در روانﮐﺎوی ﭼﯿﺴﺖ؟ 
1) ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی ﺗﺎﺑﻌﯽ.               2) ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی دﻓﺎﻋﯽ.    
3 ( ﺗﻠﻔﯿﻖ ﮐﺮدن.                   4) دروناﻓﮑﻨﯽ. 

- ﻫﺪف درﻣﺎن از دﯾﺪﮔﺎه ادﻟﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟ 
1) رﻓﻊ اﺣﺴﺎس ﺣﻘﺎرت.               2) اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮیﻃﻠﺒﯽ.    
3) ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ.               4) ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧﮕﯿﺰش.  

- ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ادﻟﺮ، ﻣﺤﺮك اﺻﻠﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻧﺴﺎن ﮐﺪام اﺳﺖ؟ 
1) ﻣﻦ ﺧﻼﻗﻪ.                     2) اﺣﺴﺎس ﺣﻘﺎرت.  
3) ﻋﻼﻗﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.                  4) ﻫﺪفﻫﺎ. 

- اﻟﯿﺲ، ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﻧﺤﻮه ﭘﺬﯾﺮش ارزشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ از ﮐﺪام ﻓﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
1) اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ.       2) اﻟﮕﻮﺳﺎزی.       3) ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ.    4 ( ﺷﺮﻃﯽ ﮐﺮد 

- در دوره اول ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻧﻈﺮﯾﻪ راﺟﺮز، ﺑﻪ ﮐﺪام ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪ؟ 
1) روﺷﻦﺳﺎزی.     2 ( اﻧﻌﮑﺎس اﺣﺴﺎﺳﺎت.   3 ( ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﺮاﺟﻊ.    4) ﻫﻤﺪﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻊ. 

- دﯾﺪﮔﺎه ﭘﺪﯾﺪارﺷﻨﺎﺳﯽ راﺟﺮز ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺪام ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد؟ 
1) ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮد.               2) ﺷﺮاﯾﻂ ارزش.    
3) ﻣﺮﺟﻊ ﻗﯿﺎس دروﻧﯽ.               4) ﺧﻮﯾﺸﺘﻦﭘﻨﺪاری ﻣﺜﺒﺖ. 

- ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﺪام ﻓﻦ در ﻣﺸﺎوره ﻣﺮاﺟﻊﻣﺤﻮری راﺟﺮز ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻋﻘﺎﯾﺪش ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﺪ و آنﻫﺎ را ﺑﺨﺸﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﺪ؟ 
1) روﺷﻦﺳﺎزی ﻣﻄﻠﺐ.                2) ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮدن ﻣﺠﺪد.    
3) ﮔﻮش دادن ﻓﻌﺎل.                 4) اﻧﻌﮑﺎس اﺣﺴﺎﺳﺎت.

- در ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮔﺸﺘﺎﻟﺖدرﻣﺎﻧﯽ ﭘﺮز، ﻣﻔﻬﻮم »زﻣﯿﻨﻪ« ﺑﺎ ﮐﺪام اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻓﺮوﯾﺪ ﻣﻌﺎدل اﺳﺖ؟
 1) ﻧﯿﻤﻪ ﺧﻮدآﮔﺎه.     2) ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه.        3 ( ﺟﺒﺮ رواﻧﯽ.       4) ﻏﺮاﯾﺰ. 

- ﮐﺪام ﻣﻮرد، درﺑﺎره ﻗﻮاﻋﺪ در ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮔﺸﺘﺎﻟﺖ درﻣﺎﻧﯽ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؟ 
1) ﻗﻮاﻋﺪ، ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺑﻠﻮغ ﺷﺨﺼﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ.    
2) ﻣﺸﺎور، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد.    
3) ﻗﻮاﻋﺪ، ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ.   
4) ﻗﻮاﻋﺪ، ﺑﻪ ﻓﮑﺮ و اﺣﺴﺎس ﻣﺮاﺟﻊ وﺣﺪت ﻣﯽﺑﺨﺸﻨﺪ. 

- در ﮔﺸﺘﺎﻟﺖ درﻣﺎﻧﯽ، ﮐﺪام ﻗﺎﻋﺪه ﺑﺎ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ و درﮔﯿﺮی ﺳﺮ و ﮐﺎر دارد؟
1)زمان حال          2) من و تو       3) پیوستار آگاهی                4) زبان آن، زبان من

- ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢﻫﺎی دﻓﺎﻋﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮔﺸﺘﺎﻟﺖ درﻣﺎﻧﯽ ﭘﺮز ﮐﺪاماﻧﺪ؟
1) دﻟﯿﻞﺗﺮاﺷﯽ و واﮐﻨﺶﺳﺎزی.           2) اﺟﺘﻨﺎب و ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ.   
3) واﭘﺲزﻧﯽ و ﺑﺎﻃﻞﺳﺎزی.             4) ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ و ﻓﺮاﻓﮑﻨﯽ.  

- ﻫﺪف ﻏﺎﯾﯽ درﻣﺎن در ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﺎورهای ارﯾﮏ ﺑﺮن، ﮐﺪام اﺳﺖ؟
1)کسب آگاهی        2) قبول مسوولیت      3) طیب خاطر.                4) خودمختاری

- در واﻗﻌﯿﺖدرﻣﺎﻧﯽ، ﮐﺪام ﻣﻮرد زﯾﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﺎزر ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ اﺳﺖ؟
1) ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ.   2) ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی.    3) ارﺿﺎی ﻧﯿﺎزﻫﺎ.     4 ( اﻣﻮر درﺳﺖ و ﻧﺎدرﺳﺖ.  

- ﻣﺸﮑﻞﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ درﻣﺎن در واﻗﻌﯿﺖدرﻣﺎﻧﯽ، ﮐﺪام اﺳﺖ؟
 1) ارﺗﺒﺎط و درﮔﯿﺮی ﻋﺎﻃﻔﯽ.             2 ( ﻗﻀﺎوت ارزﺷﯽ.  
3) ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻃﺮح ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه.             4) اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ.  

- در ﻧﻈﺮﯾﻪ واﻗﻌﯿﺖدرﻣﺎﻧﯽ، از ﮐﺪام ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد؟
 وﺟﻮدی.       2) اﻧﺴﺎنﮔﺮاﯾﯽ.       3) ﯾﺎدﮔﯿﺮی.      4) روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮدی. 

- از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﻟﺘﺮ، رﯾﺸﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﮐﺪام اﺳﺖ؟ 
1) ﮔﺮاﯾﺶ و ﭘﺮﻫﯿﺰ .   2) ﺗﻤﺎﯾﻼت روان ؟؟؟.  3) ﻏﺮاﯾﺰ ﺟﻨﺴﯽ.   4) ﻣﻨﻊ.  

- ﮐﺪام ﻓﻦ، ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه  وﻟﭙﯽ اﺳﺖ؟ 
1) آﻣﻮزش اﻇﻬﺎر وﺟﻮد.  2) رﻓﻊ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻣﻨﻈﻢ.  3) اﻧﺰﺟﺎر درﻣﺎﻧﯽ.   4) اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ.  

- ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ، از دﯾﺪﮔﺎه راﺟﺮز، ﭼﻪ ﻧﻮع ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ دارد؟ 
1) وراﺛﺘﯽ.         2) ادراﮐﯽ .          3) وﺟﻮدی.      4) ﻣﯿﺪاﻧﯽ. 

دفترچه به صورت کامل را همانطور که گفته شد از لینک ابتدای مطلب می توانید دانلود کنید.

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
موضوعات

 • استخدام

 • آموزش و پرورش

 • سوالات عمومی

 • جزوات عمومی

 • سوالات تخصصی

 • جزوات تخصصی

 • شرکت گاز

 • شرکت نفت

 • الهیات و معارف

 • هوش و استعداد

 • مبانی قانونی

 • اطلاعات عمومی

 • زبان انگلیسی

 • ریاضی و آمار مقدماتی

 • مبانی کامپیوتر

 • فناوری اطلاعات

 • مبانی کامپیوتر

 • ICDL

 • زبان و ادبیات فارسی

 • قانون اساسی

 • مسائل روز

 • سوالات استخدامی

 • سوالات مصاحبه

 • مشاوره استخدامی

 • سازمان تامین اجتماعی

 • برق

 • مدیریت

 • حسابداری

 • شیمی

 • عمران

 • کامپیوتر

 • فیزیک

 • مکانیک

 • صنایع

 • ایمنی صنعتی

 • ایمنی بازرسی فنی

 • بانک ها

 • بانک صادرات

 • بانک ملی

 • بانک سپه

 • بانک مسکن

 • بانک مهر

 • بانک اقتصاد نوین

 • بانک ملت

 • بانک کشاورزی

 • شهرداری

 • نگهبانی

 • متصدی امور دفتری

 • مسئول دفتر

 • مسئول خدمات اداری

 • کارگزین

 • کارشناس امور اداری

 • کارشناس برنامه و بودجه

 • مسئول خدمات مالی

 • حسابدار

 • حسابرس

 • کارشناس برنامه ریزی و آموزش

 • کارشناس مدیریت دولتی

 • مامور حراست

 • کارشناس امور فرهنگی

 • کارشناس امور ورزشی

 • کتابدار

 • محیط زیست

 • امور حمل و نقل

 • اپراتور

 • کاردان معماری

 • نقشه برداری

 • معدن

 • روابط عمومی

 • کارشناس حقوقی

 • کارشناس سمعی بصری

 • کارشناس بازرگانی داخلی

 • آمار

 • کارشناس مطالعات اجتماعی

 • کارشناس ثبت اسناد و املاک

 • کارشناس آتش نشانی

 • کارتوگراف

 • کارشناس امور باغبانی

 • راه و ساختمان

 • ساختمان

 • کارشناس شهرسازی

 • کارشناس آزمایشگاه شیمی

 • کارشناس آزمایشگاه فیزیک

 • کارشناس آزمایشگاه مکانیک خاک

 • آرشیتکت (معماری)

 • حقوق

 • فایل صوتی

 • دستگاه های اجرایی کشور

 • پست بانک

 • هلال احمر

 • وزارت بهداشت

 • پرستاری

 • دانشگاه علوم پزشکی

 • بانک مهر اقتصاد

 • ارتش جمهوی اسلامی

 • وزارت علوم

 • علوم اقتصادی

 • نرم افزار و سخت افزار

 • ذوب آهن

 • وزارت نیرو

 • قانون تجارت

 • تئوری مدیریت

 • حقوق تجارت

 • اقتصاد خرد و کلان

 • آزمون قضاوت

 • آزمون وکالت

 • آموزگار ابتدایی

 • آموزگار استثنایی

 • دبیر ورزش (تربیت بدنی)

 • هنرآموز کامپیوتر

 • مالیه عمومی

 • مصاحبه شغلی

 • دیوان محاسبات

 • آب و فاضلاب

 • بانک تجارت

 • بهداشت

 • بانك صنعت و معدن

 • سازمان دامپزشكی كشور

 • سازمان پزشكی قانونی كشور

 • سازمان حسابرسی

 • بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران

 • سازمان بنادر و دریانوردی

 • سازمان ثبت اسناد و املاك

 • وزارت امور خارجه

 • سازمان اداری و استخدامی كشور

 • نیروی انتظامی

 • سازمان ملی بهره وری

 • وزارت اقتصاد

 • نهاد کتابخانه های عمومی

 • بانک گردشگری

 • دادگستری (قوه قضائیه)

 • بانک مرکزی

 • لینک های مستقیم

 • مهندسی نفت

 • بانک ایران زمین

 • سازمان شیلات کشور

 • سازمان حفاظت محیط زیست

 • وزارت راه و شهرسازی

 • سازمان بیمه سلامت

 • سازمان ملی زمین و مسکن

 • سازمان اوقاف و امور خیریه

 • مکانیک خودرو

 • چاپ

 • طراحی و دوخت

 • آی تی

 • گرافیک

 • متالورژی

 • کشاورزی

 • نقشه کشی

 • مشاوره تحصیلی

 • تاسیسات

 • زراعت

 • پلیس فتا

 • قرارگاه خاتم الانبیاء

 • دبیر معارف اسلامی

 • دبیر علوم تجربی

 • دبیر عربی

 • سازمان امور عشایر

 • وزارت فرهنگ

 • سازمان ثبت احوال

 • سازمان زندان ها

 • سازمان امور اراضی

 • مرکز آمار ایران

 • شرکت مدیریت منابع آب ایران

 • مرکز آموزش مدیریت دولتی

 • سازمان نقشه برداری

 • سازمان راهداری و حمل و نقل

 • شرکت سهامی بیمه ایران

 • شرکت مهندسی آب و فاضلاب

 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 • جهاد کشاورزی
  کدهای اختصاصی