دانلود دفترچه سوالات تخصصی هنرآموز نقشه برداری - استخدامی

 
جهت دانلود دفترچه سوالات تخصصی هنرآموز نقشه برداری و البته در کنار آن دفترچه عمومی این رشته تحصیلی در استخدام آموزش پرورش روی لینک زیر کلیک کنید:

بخشی از دفترچه هنرآموز نقشه برداری

- اﮔﺮ L ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺎﯾﻞ و a  زاوﯾﻪ ﺷﯿﺐ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻘﺪار ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﻓﻖ از ﮐﺪام راﺑﻄﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؟
1)C=1)sina-1)             2)C=L(Sina+1)          3)C=L(Cos a-1)  4)C=L(1-Tan a) 

- در روی ﻧﻘﺸﻪ 1:500، ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻣﯿﻨﯽ 12 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ. ﻣﺴﺎﺣﺖ آن روی زﻣﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ؟ 
1)200                2)300            3)500               6) 600

- ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺜﻠﺜﯽ ﺑﺎ اﺿﻼع 45 و 60 و 75 ﻣﺘﺮ، ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ؟ 
1)1250                  2)1200                 3)1440             4)1650

- ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ دو ارﺗﻔﺎع 110 و 120 ﻣﺘﺮی، ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﯿﺐ 5 ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ؟ 
1)200            2)180               3)160         4)120

- در ﺗﺮازﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﻒ و ﺳﻘﻒ ﺳﺎﻟﻦ، ﻗﺮاﺋﺖ روی ﻣﯿﺮ ﮐﻒ 1425 و روی ﻣﯿﺮ ﻣﻌﮑﻮس از ﺳﻘﻒ 2860 اﺳﺖ، ارﺗﻔﺎع ﺳﺎﻟﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ؟ 
1)335/1            2)86/2           3)56/3             3)28/4

- ﻃﻮل ﯾﺎب ﺻﻮﺗﯽ در ﮐﺪام ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری ﮐﺎرﺑﺮد دارد؟ 
1) ﻫﯿﺪروﮔﺮاﻓﯽ.      2) ﮐﺎداﺳﺘﺮ.            3) زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ.        4) ﻓﻀﺎﯾﯽ. 

- در ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ، ﺧﻄﺎی ﺑﺴﺖ در ﺟﻬﺖ ﻫﺎی x و y ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 18 و 24 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ؛ اﮔﺮ ﻃﻮل ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ 500 ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، دﻗﺖ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﮐﺪام اﺳﺖ؟ 
1)1:1500                  2)1:15000         3)1:20000              4) 1:2000

- ﻃﻮل ﺗﺎﻧﮋاﻧﺖ، ﻗﻮﺳﯽ ﺑﺎ ﺷﻌﺎع 150 ﻣﺘﺮ و زاوﯾﻪ اﻧﺤﺮاف ﻣﺴﯿﺮ 60 درﺟﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ؟
1)150√3             2) 100√3                3) 50√3             4)100

-در کدام نوع فاصله یابی از نور لیزر استفاده می شود؟
1)پارالاکتیک             2) استادیمتری        3) مارکروویو            4) الکترواپتیکی

-در دوربین نقشه برداری، فاصله کنونی f و فاصله تارهای بالا و پایین صفحه راتیکول e است. ضریب استادیمتری دوربین کدام است؟
1)k=f/e             2) k=e/f            3)k=e.f                        4) k=e/2f

- ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری روی ﮐﺪام ﺳﻄﺢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد؟
1)فیزیکی                     2) ژئوئید                  3) کروی         4) بیضوی

- در شکل مقابل BH چقدر است؟
1)92                       2)124                      3)69                 4)72

- زاوﯾﻪ زﻧﯿﺘﯽ ﯾﮏ اﻣﺘﺪاد در دو ﺣﺎﻟﺖ داﯾﺮه ﺑﻪ راﺳﺖ و داﯾﺮه ﺑﻪ ﭼﭗ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 72/63 و 327/35 ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪه. زاوﯾﻪ ﺷﯿﺐ اﯾﻦ اﻣﺘﺪاد ﭼﻨﺪ ﮔﺮاد اﺳﺖ؟ 
1)35/17             2) 36/27              3)64/72             4) 63/37

- در ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری، ﮐﺪام ﻧﻮع ﺧﻄﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﮐﻤﮏ رواﺑﻂ رﯾﺎﺿﯽ ﯾﺎ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺣﺬف ﻧﻤﻮد؟ 
1) ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ.       2) اﺗﻔﺎﻗﯽ.           3) اﺷﺘﺒﺎه.          4) ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد.  

- ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس 1:500، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻄﺎی ﺗﺮﺳﯿﻢ 2/0 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻃﻮل ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﻮﻧﺪ؟ 
1)6                     2) 8                 3)10              4)12

- در اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻮس ﻫﺎی اﺗﺼﺎل، اﮔﺮ زاوﯾﻪ اﻧﺤﺮاف از 5/8 درﺟﻪ ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ، اﻧﺤﻨﺎی ﮐﺪام ﻗﻮس ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
1) ﺳﻬﻤﯽ درﺟﻪ 3.                     2) ﻟﻤﻨﯿﺴﮑﺎت 
3) ﮐﻠﻮﺗﻮﺋﯿﺪ.                         4) ﮐﻠﻮﺗﻮﺋﯿﺪ و ﻟﻤﻨﯿﺴﮑﺎت. 

- ﺧﺎك ﺑﺮداری ﺷﮑﻞ زﯾﺮ، ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع 100 ﻣﺘﺮ، ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ اﺳﺖ؟ (اﺑﻌﺎد ﺷﺒﮑﻪ 20 ﻣﺘﺮ) 
1)2150            
2)2160         
3) 1480       
4) 1350 

- در ﯾﮏ ﺗﺮازﯾﺎﺑﯽ، ﺧﻄﺎی ﮐﺮوﯾﺖ 52 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ و ﺧﻄﺎی اﻧﮑﺴﺎر 7  ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ. ﺧﻄﺎی ﮐﺮوﯾﺖ و اﻧﮑﺴﺎر ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ؟ 
1)30              2)35              3)40             4)45

- ﺑﺮای ﺣﺬف ﺧﻄﺎی ﮐﻠﯿﻤﺎﺳﯿﻮن در ﺗﺮازﯾﺎب، ﮐﺪام ﻗﻄﻌﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد؟ 
1) ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺎر رﺗﯿﮑﻮل.            2) ﻋﺪﺳﯽ ﻣﯿﺰان.  3) ﻋﺪﺳﯽ ﭼﺸﻤﯽ.            4) ﺣﺒﺎب ﺗﺮاز.  

- در ﺷﮑﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻣﯿﺰان 102 ﻣﺘﺮی در ﭼﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ای از ﻧﻘﻄﻪ A روی ﭘﺎره ﺧﻂ AB ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
1)12                 2)15           3)24               4) 28

دفترچه کامل: در سوالات بالا، ممکن است تصاویر و نمودار ها به درستی درج نشده باشد که در فایل اصلی که به صورت PDF می باشد می توانید از لینک ابتدای صفحه دانلود کنید و اشکال و نمودارها را و ادامه سوالات را به صورت کامل مشاهده کنید.

1397/03/27
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.