loading...

سوالات آزمون استخدامی و مصاحبه | دانلود تست

آموزش و پرورش,نقشه کشی,معماری,هنرآموز,سوالات تخصصی

جهت دریافت اصل دفترچه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش برای شغل هنرآموز نقشه کشی معماری روی لینک زیر کلیک کنید:

دباره دفترچه تخصصی نقشه کشی معماری
جهت آشنایی به فایل دفترچه تخصصی هنرآموز نقشه کشی معماری، برخی از سوالات این دفترچه از بخش تخصصی در زیر آمده است:

- ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ، در ﺧﺼﻮص ﺟﻮش ﮐﺎری ﺳﺘﻮن ﺑﺎ ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﺟﻔﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟
1) ﺗﻤﺎﺳﻤﯿﺎن دو ﺑﺪﻧﻪ ی ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﻫﺎ، ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﯾﮏ ﺷﮑﺎف 5/ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮی ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ. 
2) ﻃﻮل ﺟﻮش اﺑﺘﺪاﯾﯽ و اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﺳﺘﻮن، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺮض ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮏ ﺳﺮه اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد. 
3) ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﻃﻮل ﻫﺎی ﺟﻮش در ﻃﻮل ﺳﺘﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻣﻤﺘﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از 40 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ. 
4) ﻃﻮل ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ از ﺟﻮش، ﻧﺒﺎﯾﺪ از 4 ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻌﺪ ﺟﻮش ﯾﺎ 40 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﮐﻢ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

- در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﺑﺎ اﺳﮑﻠﺖ ﻓﻠﺰی، ﺿﺨﺎﻣﺖ و ﻃﻮل ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪ در دﯾﻮارﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺑﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭼﻪ اﻧﺪازه اﺳﺖ؟
1)حداقل معادل ضخامت دیوار – حداقل 1/6 بزرگ ترین دهانه دو طرف پشت بند.
2)حداقل 2 برابر ضخامت دیوار – حداقل 1/6 بزرگ ترین دهانه دو طرف پشت بند.
3)معادل دو برابر ضخامت دیوار – برابر 1/6 بزرگ ترین دهانه دو طرف پشت بند.
4) حداقل 5/1 برابر ضخامت دیوار – حداقل 1/5 بزرگ ترین دهانه دو طرف پشت بند.

- در ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﺑﺮای دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎراﺋﯽ ﻻزم، ﻣﻘﺪار آب ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺣﺪوداً ﭼﻨﺪ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ؟ 
1)10 الی 20               2) 20 الی 40          3) 30 الی 55             4) 15  الی 20

- ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﻣﺼﺮف ﻓﻮﻻد در ﺑﺘﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟ 
1) اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎری ﺑﺘﻦ.           2) اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺸﺸﯽ ﺑتن
3) ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺘﻦ.          4) اﯾﺠﺎد ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﻦ ﻣﻮاد اﺻﻠﯽ بتن

- ﺑﺮای ﺗﺮاز ﮐﺮدن روی ﺳﻘﻒ ﻃﺎق ﺿﺮﺑﯽ »ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻬﺎﯾﯽ«، از ﮐﺪام ﻣﺼﺎﻟﺢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد؟ 
1) ﺑﻠﻮﮐﺎژ.         2) دوﻏﺎب.          3) ﻣﻼت             4) ﺑﺘﻦ ﺳﺒﮏ.  

- ﻣﻨﻈﻮر از ﻻﺑﻨﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟ 
1) ﮐﻼف ﺑﻨﺪی دﯾﻮارﻫﺎی ﻋﻤﻮدی.    
2) ﻣﻼت ﮐﺸﯽ ﺑﯿﻦ دﯾﻮارﻫﺎی اﻓﻘﯽ.  
3) ﻗﻔﻞ و ﺑﺴﺖ در ﻣﺤﻞ ﺗﻘﺎﻃﻊ دﯾﻮارﻫﺎ.     
4) اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﻞ ﮔﺮدﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺑﺮای ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ.  

- ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ، ﻣﻌﺮف ﻧﻘﺶ ﻟﻐﺎز ﻧﯿﺴﺖ؟ 
1) ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﭼﺎرﭼﻮب ﭘﻨﺠﺮه.                2) ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﭼﺎرﭼﻮب در.  
3) ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎر ﻧﻌﻞ درﮔﺎه.                     4) اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻒ ﭘﻨﺠﺮ  

- ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ آب ﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻪ ﮐﻒ و ﭘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد؟
1) از اﺣﺪاث ﭘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﻃﻮب زﻣﯿﻦ ﺧﻮدداری ﮐﺮد.  
2) ﺳﯿﺴﺘﻢ زه ﮐﺸﯽ را اﺟﺮا ﮐﺮد. 
3) ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭼﺎه ﺟﺬﺑﯽ در اﻃﺮاف ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺣﻔﺮ ﮐﺮد. 
4) دور ﺗﺎ دور ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دﯾﻮار ﺣﺎﺋﻞ ﺳﺎﺧﺖ. 

- ﻋﻤﻞ زﻧﺠﺎب ﮐﺮدن اﺟﺮ ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد؟ 
1) ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ روز ﻗﺒﻞ از دﯾﻮار ﭼﯿﻨﯽ. 2) ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮوز اﻟﻮﺋﮏ. 
3) ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از دﯾﻮار ﭼﯿﻨﯽ. 4) ﺑﻌﺪ از دﯾﻮار ﭼﯿﻨﯽ.

- ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺘﺮه، ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺳﺖ؟
1)تعیین مقدار هزینه لازم              2) تعیین مقدار مصالح لازم
3)تعیین مقدار مصالح و هزینه دستمزد یک واحد کار              4) تعیین مقادیر کارهای اجرایی مختلف

-تحویل موقت پروژه به تقاضای چه کسی صورت می گیرد؟
1)مشاور         2) پیمانکار        3) کارفرما           4) کارفرماو پیمانکار

- ﺗﻬﯿﻪ ﺟﺪول زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎرﻫﺎ، ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮐﯿﺴﺖ؟
1) ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮐﺎرﮔﺎه.                 2) ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮐﺎرﮔﺎه و ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ.
3) دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت و ﻣﺸﺎور.             4) ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ.
  
- ﺗﻌﺮﯾﻒ »راه ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺣﺪاث ﻣﯽ ﺷﻮد.«، در ﺧﺼﻮص ﮐﺪام ﯾﮏ از ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی زﯾﺮ دﺳﺖ می باشد؟
1) ﺳﺮوﯾﺲ.        2) ارﺗﺒﺎﻃﯽ.         3) دﺳﺘﺮﺳﯽ.        4) اﻧﺤﺮاﻓﯽ.

- اﻧﺘﺨﺎب ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر در ﮐﺪام ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد؟
1)بعد از فاز 1          2) بعد از فاز 2             3) بعد از فاز 3        4) بعد از تصویب فاز 2

- ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر، ﭼﻨﺪ درﺻﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻮرد ﭘﯿﻤﺎن را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺟﺰء واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ
1)10                     2)15                 3)25                4)30
 
- واﺣﺪ ﻣﺘﺮه ﻃﻮﻗﻪ ﭼﯿﻨﯽ، .............. اﺳﺖ. 
1) ﻣﺘﺮ ارﺗﻔﺎع         2) ﻋﺪد )ﺣﻠﻘﻪ(         3) ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ        4) ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ  

- ﻣﻘﺪار آﻟﻮﻣﯿﻦ در ﺧﺎك ﻫﺎی رس ﺧﺎﻟﺺ ﮐﻪ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭼﯿﻨﯽ و ﺳﺮاﻣﯿﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺣﺪوداً ﭼﻪ ﻣﻘﺪار اﺳﺖ؟ 
1) ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ        2)10%                      3)25%              4) 40 %

- از ﻧﻤﺪ ﭘﺸﻢ ﺷﯿﺸﻪ ی آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﻠﯽ اﺳﺘﺮ و ﻗﯿﺮ اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﻠﯿﻤﺮ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺪام ﻋﺎﯾﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد؟ 
1) اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ.       2) رﻃﻮﺑﺘﯽ.            3) ﺻﻮﺗﯽ.           4) ﺣﺮارﺗﯽ.  

- از ﮐﺪام دﺳﺘﻪ از ﺳﻨﮓ ﻫﺎ، در ﻧﻤﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن زﯾﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد؟ 
1) دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ.        2) رﺳﻮﺑﯽ.            3) آذرﯾﻦ ﺑﯿﺮوﻧﯽ.      4) آذرﯾﻦ دروﻧﯽ.  

- ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻣﻮارد زﯾﺮ، در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاص ﭼﻮب ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؟ 
1) ﭼﻮب ﻫﺎی ﻧﺮم و ﺳﺒﮏ ﺻﺪاﻫﺎ را ﺑﻬﺘﺮ ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. 
2) ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﭼﻮب اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ آن ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. 
3) ﻣﻌﻤﻮﻻض ﭼﻮب ﻫﺎی ﺗﯿﺮه، دوام ﮐﻤﺘﺮی دارﻧﺪ. 
4) اﻧﺘﺸﺎر ﺻﻮت در ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﻮب ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ در ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺴﯿﺎری از آﻻت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﺳﺘﻔﺎده 
ﻣﯽ ﺷﻮد.

دفترچه کامل هنرآموز نقشه کشی معماری در بخش تخصصی و عمومی را از لینک ابتدای صفحه دانلود کنید.

توضیحات بیشتر در مورد این شغل
اگر می خواهید در مورد شغل هنرآموز نقشه کشی معماری بیشتر بدانید، این که از چه رشته های و چه مقاطع تحصیلی برای این آزمون استخدامی جذب نیرو صورت می گیرد، سرفصل های عمومی و تخصصی آزمون استخدامی برای هنرآموز نقشه کشی چیست و آخرین اطلاعیه های استخدامی مربوط به این آزمون را می توانید در این صفحه پیگری کنید.

توجه داشته باشید که شغل هنرآموز نقشه کشی عمومی یک شغل متفاوت با نقشه کشی عمومی معماری است که در جهت دانلود سوالات شغل نقشه کشی صنعتی می توانید به این صفحه مراجعه کنید.

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
موضوعات

 • استخدام

 • آموزش و پرورش

 • سوالات عمومی

 • جزوات عمومی

 • سوالات تخصصی

 • جزوات تخصصی

 • شرکت گاز

 • شرکت نفت

 • الهیات و معارف

 • هوش و استعداد

 • مبانی قانونی

 • اطلاعات عمومی

 • زبان انگلیسی

 • ریاضی و آمار مقدماتی

 • مبانی کامپیوتر

 • فناوری اطلاعات

 • مبانی کامپیوتر

 • ICDL

 • زبان و ادبیات فارسی

 • قانون اساسی

 • مسائل روز

 • سوالات استخدامی

 • سوالات مصاحبه

 • مشاوره استخدامی

 • سازمان تامین اجتماعی

 • برق

 • مدیریت

 • حسابداری

 • شیمی

 • عمران

 • کامپیوتر

 • فیزیک

 • مکانیک

 • صنایع

 • ایمنی صنعتی

 • ایمنی بازرسی فنی

 • بانک ها

 • بانک صادرات

 • بانک ملی

 • بانک سپه

 • بانک مسکن

 • بانک مهر

 • بانک اقتصاد نوین

 • بانک ملت

 • بانک کشاورزی

 • شهرداری

 • نگهبانی

 • متصدی امور دفتری

 • مسئول دفتر

 • مسئول خدمات اداری

 • کارگزین

 • کارشناس امور اداری

 • کارشناس برنامه و بودجه

 • مسئول خدمات مالی

 • حسابدار

 • حسابرس

 • کارشناس برنامه ریزی و آموزش

 • کارشناس مدیریت دولتی

 • مامور حراست

 • کارشناس امور فرهنگی

 • کارشناس امور ورزشی

 • کتابدار

 • محیط زیست

 • امور حمل و نقل

 • اپراتور

 • کاردان معماری

 • نقشه برداری

 • معدن

 • روابط عمومی

 • کارشناس حقوقی

 • کارشناس سمعی بصری

 • کارشناس بازرگانی داخلی

 • آمار

 • کارشناس مطالعات اجتماعی

 • کارشناس ثبت اسناد و املاک

 • کارشناس آتش نشانی

 • کارتوگراف

 • کارشناس امور باغبانی

 • راه و ساختمان

 • ساختمان

 • کارشناس شهرسازی

 • کارشناس آزمایشگاه شیمی

 • کارشناس آزمایشگاه فیزیک

 • کارشناس آزمایشگاه مکانیک خاک

 • آرشیتکت (معماری)

 • حقوق

 • فایل صوتی

 • دستگاه های اجرایی کشور

 • پست بانک

 • هلال احمر

 • وزارت بهداشت

 • پرستاری

 • دانشگاه علوم پزشکی

 • بانک مهر اقتصاد

 • ارتش جمهوی اسلامی

 • وزارت علوم

 • علوم اقتصادی

 • نرم افزار و سخت افزار

 • ذوب آهن

 • وزارت نیرو

 • قانون تجارت

 • تئوری مدیریت

 • حقوق تجارت

 • اقتصاد خرد و کلان

 • آزمون قضاوت

 • آزمون وکالت

 • آموزگار ابتدایی

 • آموزگار استثنایی

 • دبیر ورزش (تربیت بدنی)

 • هنرآموز کامپیوتر

 • مالیه عمومی

 • مصاحبه شغلی

 • دیوان محاسبات

 • آب و فاضلاب

 • بانک تجارت

 • بهداشت

 • بانك صنعت و معدن

 • سازمان دامپزشكی كشور

 • سازمان پزشكی قانونی كشور

 • سازمان حسابرسی

 • بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران

 • سازمان بنادر و دریانوردی

 • سازمان ثبت اسناد و املاك

 • وزارت امور خارجه

 • سازمان اداری و استخدامی كشور

 • نیروی انتظامی

 • سازمان ملی بهره وری

 • وزارت اقتصاد

 • نهاد کتابخانه های عمومی

 • بانک گردشگری

 • دادگستری (قوه قضائیه)

 • بانک مرکزی

 • لینک های مستقیم

 • مهندسی نفت

 • بانک ایران زمین

 • سازمان شیلات کشور

 • سازمان حفاظت محیط زیست

 • وزارت راه و شهرسازی

 • سازمان بیمه سلامت

 • سازمان ملی زمین و مسکن

 • سازمان اوقاف و امور خیریه

 • مکانیک خودرو

 • چاپ

 • طراحی و دوخت

 • آی تی

 • گرافیک

 • متالورژی

 • کشاورزی

 • نقشه کشی

 • مشاوره تحصیلی

 • تاسیسات

 • زراعت

 • پلیس فتا

 • قرارگاه خاتم الانبیاء

 • دبیر معارف اسلامی

 • دبیر علوم تجربی

 • دبیر عربی

 • سازمان امور عشایر

 • وزارت فرهنگ

 • سازمان ثبت احوال

 • سازمان زندان ها

 • سازمان امور اراضی

 • مرکز آمار ایران

 • شرکت مدیریت منابع آب ایران

 • مرکز آموزش مدیریت دولتی

 • سازمان نقشه برداری

 • سازمان راهداری و حمل و نقل

 • شرکت سهامی بیمه ایران

 • شرکت مهندسی آب و فاضلاب

 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 • جهاد کشاورزی
  کدهای اختصاصی