loading...

سوالات آزمون استخدامی و مصاحبه | دانلود تست

آموزش و پرورش,نقشه کشی,معماری,هنرآموز,سوالات تخصصی

دانلود دفترچه سوالات استخدامی نقشه کشی معماری (کامل)

بازدید : 2 16 / 07 / 1398 نظرات ()
جهت دریافت اصل دفترچه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش برای شغل هنرآموز نقشه کشی معماری روی لینک زیر کلیک کنید:

دباره دفترچه تخصصی نقشه کشی معماری
جهت آشنایی به فایل دفترچه تخصصی هنرآموز نقشه کشی معماری، برخی از سوالات این دفترچه از بخش تخصصی در زیر آمده است:

- ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ، در ﺧﺼﻮص ﺟﻮش ﮐﺎری ﺳﺘﻮن ﺑﺎ ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﺟﻔﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟
1) ﺗﻤﺎﺳﻤﯿﺎن دو ﺑﺪﻧﻪ ی ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﻫﺎ، ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﯾﮏ ﺷﮑﺎف 5/ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮی ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ. 
2) ﻃﻮل ﺟﻮش اﺑﺘﺪاﯾﯽ و اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﺳﺘﻮن، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺮض ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮏ ﺳﺮه اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد. 
3) ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﻃﻮل ﻫﺎی ﺟﻮش در ﻃﻮل ﺳﺘﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻣﻤﺘﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از 40 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ. 
4) ﻃﻮل ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ از ﺟﻮش، ﻧﺒﺎﯾﺪ از 4 ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻌﺪ ﺟﻮش ﯾﺎ 40 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﮐﻢ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

- در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﺑﺎ اﺳﮑﻠﺖ ﻓﻠﺰی، ﺿﺨﺎﻣﺖ و ﻃﻮل ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪ در دﯾﻮارﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺑﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭼﻪ اﻧﺪازه اﺳﺖ؟
1)حداقل معادل ضخامت دیوار – حداقل 1/6 بزرگ ترین دهانه دو طرف پشت بند.
2)حداقل 2 برابر ضخامت دیوار – حداقل 1/6 بزرگ ترین دهانه دو طرف پشت بند.
3)معادل دو برابر ضخامت دیوار – برابر 1/6 بزرگ ترین دهانه دو طرف پشت بند.
4) حداقل 5/1 برابر ضخامت دیوار – حداقل 1/5 بزرگ ترین دهانه دو طرف پشت بند.

- در ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﺑﺮای دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎراﺋﯽ ﻻزم، ﻣﻘﺪار آب ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺣﺪوداً ﭼﻨﺪ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ؟ 
1)10 الی 20               2) 20 الی 40          3) 30 الی 55             4) 15  الی 20

- ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﻣﺼﺮف ﻓﻮﻻد در ﺑﺘﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟ 
1) اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎری ﺑﺘﻦ.           2) اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺸﺸﯽ ﺑتن
3) ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺘﻦ.          4) اﯾﺠﺎد ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﻦ ﻣﻮاد اﺻﻠﯽ بتن

- ﺑﺮای ﺗﺮاز ﮐﺮدن روی ﺳﻘﻒ ﻃﺎق ﺿﺮﺑﯽ »ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻬﺎﯾﯽ«، از ﮐﺪام ﻣﺼﺎﻟﺢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد؟ 
1) ﺑﻠﻮﮐﺎژ.         2) دوﻏﺎب.          3) ﻣﻼت             4) ﺑﺘﻦ ﺳﺒﮏ.  

- ﻣﻨﻈﻮر از ﻻﺑﻨﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟ 
1) ﮐﻼف ﺑﻨﺪی دﯾﻮارﻫﺎی ﻋﻤﻮدی.    
2) ﻣﻼت ﮐﺸﯽ ﺑﯿﻦ دﯾﻮارﻫﺎی اﻓﻘﯽ.  
3) ﻗﻔﻞ و ﺑﺴﺖ در ﻣﺤﻞ ﺗﻘﺎﻃﻊ دﯾﻮارﻫﺎ.     
4) اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﻞ ﮔﺮدﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺑﺮای ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ.  

- ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ، ﻣﻌﺮف ﻧﻘﺶ ﻟﻐﺎز ﻧﯿﺴﺖ؟ 
1) ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﭼﺎرﭼﻮب ﭘﻨﺠﺮه.                2) ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﭼﺎرﭼﻮب در.  
3) ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎر ﻧﻌﻞ درﮔﺎه.                     4) اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻒ ﭘﻨﺠﺮ  

- ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ آب ﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻪ ﮐﻒ و ﭘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد؟
1) از اﺣﺪاث ﭘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﻃﻮب زﻣﯿﻦ ﺧﻮدداری ﮐﺮد.  
2) ﺳﯿﺴﺘﻢ زه ﮐﺸﯽ را اﺟﺮا ﮐﺮد. 
3) ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭼﺎه ﺟﺬﺑﯽ در اﻃﺮاف ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺣﻔﺮ ﮐﺮد. 
4) دور ﺗﺎ دور ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دﯾﻮار ﺣﺎﺋﻞ ﺳﺎﺧﺖ. 

- ﻋﻤﻞ زﻧﺠﺎب ﮐﺮدن اﺟﺮ ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد؟ 
1) ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ روز ﻗﺒﻞ از دﯾﻮار ﭼﯿﻨﯽ. 2) ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮوز اﻟﻮﺋﮏ. 
3) ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از دﯾﻮار ﭼﯿﻨﯽ. 4) ﺑﻌﺪ از دﯾﻮار ﭼﯿﻨﯽ.

- ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺘﺮه، ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺳﺖ؟
1)تعیین مقدار هزینه لازم              2) تعیین مقدار مصالح لازم
3)تعیین مقدار مصالح و هزینه دستمزد یک واحد کار              4) تعیین مقادیر کارهای اجرایی مختلف

-تحویل موقت پروژه به تقاضای چه کسی صورت می گیرد؟
1)مشاور         2) پیمانکار        3) کارفرما           4) کارفرماو پیمانکار

- ﺗﻬﯿﻪ ﺟﺪول زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎرﻫﺎ، ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮐﯿﺴﺖ؟
1) ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮐﺎرﮔﺎه.                 2) ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮐﺎرﮔﺎه و ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ.
3) دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت و ﻣﺸﺎور.             4) ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ.
  
- ﺗﻌﺮﯾﻒ »راه ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺣﺪاث ﻣﯽ ﺷﻮد.«، در ﺧﺼﻮص ﮐﺪام ﯾﮏ از ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی زﯾﺮ دﺳﺖ می باشد؟
1) ﺳﺮوﯾﺲ.        2) ارﺗﺒﺎﻃﯽ.         3) دﺳﺘﺮﺳﯽ.        4) اﻧﺤﺮاﻓﯽ.

- اﻧﺘﺨﺎب ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر در ﮐﺪام ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد؟
1)بعد از فاز 1          2) بعد از فاز 2             3) بعد از فاز 3        4) بعد از تصویب فاز 2

- ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر، ﭼﻨﺪ درﺻﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻮرد ﭘﯿﻤﺎن را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺟﺰء واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ
1)10                     2)15                 3)25                4)30
 
- واﺣﺪ ﻣﺘﺮه ﻃﻮﻗﻪ ﭼﯿﻨﯽ، .............. اﺳﺖ. 
1) ﻣﺘﺮ ارﺗﻔﺎع         2) ﻋﺪد )ﺣﻠﻘﻪ(         3) ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ        4) ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ  

- ﻣﻘﺪار آﻟﻮﻣﯿﻦ در ﺧﺎك ﻫﺎی رس ﺧﺎﻟﺺ ﮐﻪ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭼﯿﻨﯽ و ﺳﺮاﻣﯿﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺣﺪوداً ﭼﻪ ﻣﻘﺪار اﺳﺖ؟ 
1) ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ        2)10%                      3)25%              4) 40 %

- از ﻧﻤﺪ ﭘﺸﻢ ﺷﯿﺸﻪ ی آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﻠﯽ اﺳﺘﺮ و ﻗﯿﺮ اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﻠﯿﻤﺮ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺪام ﻋﺎﯾﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد؟ 
1) اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ.       2) رﻃﻮﺑﺘﯽ.            3) ﺻﻮﺗﯽ.           4) ﺣﺮارﺗﯽ.  

- از ﮐﺪام دﺳﺘﻪ از ﺳﻨﮓ ﻫﺎ، در ﻧﻤﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن زﯾﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد؟ 
1) دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ.        2) رﺳﻮﺑﯽ.            3) آذرﯾﻦ ﺑﯿﺮوﻧﯽ.      4) آذرﯾﻦ دروﻧﯽ.  

- ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻣﻮارد زﯾﺮ، در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاص ﭼﻮب ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؟ 
1) ﭼﻮب ﻫﺎی ﻧﺮم و ﺳﺒﮏ ﺻﺪاﻫﺎ را ﺑﻬﺘﺮ ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. 
2) ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﭼﻮب اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ آن ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. 
3) ﻣﻌﻤﻮﻻض ﭼﻮب ﻫﺎی ﺗﯿﺮه، دوام ﮐﻤﺘﺮی دارﻧﺪ. 
4) اﻧﺘﺸﺎر ﺻﻮت در ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﻮب ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ در ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺴﯿﺎری از آﻻت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﺳﺘﻔﺎده 
ﻣﯽ ﺷﻮد.

دفترچه کامل هنرآموز نقشه کشی معماری در بخش تخصصی و عمومی را از لینک ابتدای صفحه دانلود کنید.

توضیحات بیشتر در مورد این شغل
اگر می خواهید در مورد شغل هنرآموز نقشه کشی معماری بیشتر بدانید، این که از چه رشته های و چه مقاطع تحصیلی برای این آزمون استخدامی جذب نیرو صورت می گیرد، سرفصل های عمومی و تخصصی آزمون استخدامی برای هنرآموز نقشه کشی چیست و آخرین اطلاعیه های استخدامی مربوط به این آزمون را می توانید در این صفحه پیگری کنید.

توجه داشته باشید که شغل هنرآموز نقشه کشی عمومی یک شغل متفاوت با نقشه کشی عمومی معماری است که در جهت دانلود سوالات شغل نقشه کشی صنعتی می توانید به این صفحه مراجعه کنید.

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی