loading...

سوالات آزمون استخدامی و مصاحبه | دانلود تست

ﻫﻨﺮآﻣﻮز ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺸﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ,ﻫﻨﺮآﻣﻮز ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺸﯽ صنعتی,نقشه کشی,نقشه کشی صنعتی,نقشه کشی عمومی,آموزش و پرورش,دفترچه سوالات استخدامی

دفترچه سوالات تخصصی ﻫﻨﺮ آﻣﻮز ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺸﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ (ﺻﻨﻌﺘﯽ) که از رسته های شغلی آموزش و پرورش می باشد که در این بخش و از طریق لینک زیر قابل دانلود می باشد:

درباره این دفترچه سوالات
معمولا برای تمامی دفترچه سوالات آزمون های استخدامی برای این که بتوانید با دفترچه سوال آشنایی پیدا کنید و بعد دانلود کنید، بخشی از فایل به صورت رایگان در وبسایت قرار می گیرد، نقشه کشی صنعتی نیز از این مقوله جدا نبود، لیکن با توجه به این که اکثر سوالات این دفترچه شامل نمودار و اشکال می باشد، تنها چند نمونه سوال فاقد شکل در زیر آمده است و جهت دریافت اصل دفترچه سوالات به صورت کامل از لینک ابتدای صفحه می توانید اقدام کنید.
حا در زیر بخشی از سوالات این دفترچه آمده است:

-ﮔﺰﯾﻨﻪ درﺳﺖ در ﻣﻮرد ﻗﻮاﻋﺪ اﻧﺪازه ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﻣﺤﻮر ﺗﻘﺎرن ﮐﺪام اﺳﺖ
1) از ﺧﻂ ﻣﺤﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻂ اﻧﺪازه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد. 
2) رﺳﻢ ﻣﺤﻮر ﺗﻘﺎرن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ. 
3) اﻧﺪازه ﻫﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان روی ﻣﺤﻮر ﺗﻘﺎرن ﻗﺮار داد.
4) ﻣﺤﻮر ﺗﻘﺎرن ﻫﻤﻮاره ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻤﺎﻫﺎ رﺳﻢ ﺷﻮد. 

- در ﻧﯿﻢ دﯾﺪ، ﻧﯿﻢ ﺑﺮش ﺧﻄﻮط داﺧﻠﯽ ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺮش ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ، ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت اﺳﺖ؟
1) ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺤﻮر ﺗﻘﺎرن.             2) ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﻣﺤﻮر ﺗﻘﺎر   
3) ﺗﺎ ﻣﺤﻮر ﺗﻘﺎرن.                 4) ﺳﺮ ﺗﺎ ﺳﺮ ﺟﺴﻢ  

ﻋﻼﻣﺖ ﺳﻄﺤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺳﻮﻫﺎﻧﮑﺎری در ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﮐﺪام اﺳﺖ؟ 
1)(=)                  2)M             3)X                4)R

- در ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎ، اﻧﺪازه زواﯾﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
 1) در ﺣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.     2) ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.    3) در ﺣﺪ ﺑﺎﻻ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.                4) ﻫﻤﻮاره ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ.  
121- فنری ﻣﺎرﭘﯿﭻ، ﺑﺎ قطر مفتول 2mm ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﯿﺮ ی ﻓﺸﺎری ﻣﻌﺎدل 23πﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ اﺳﺖ. ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻨﺶ ﺑﺮﺷﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﻨﺮ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد، ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ؟
1)391MPa            2)115MPa          3)92MPa           4) 207MPa

-در یک چرخ دنده مارپیچ با مدول نرمال 2 و مدول نرمال 2/2، چنانچه زاویه فشار نرمال بیست درجه باشد، زاویه فشار مماسی چقدر خواهد بود؟
1)8/21 درجه           2) 6/24 درجه           3) 4/18 درجه         4) 8/22 درجه 

- کم ترین میزان تاثیر در رابطه با کاهش عمر یک قطعه، مربوط به کدام گزینه است؟
1)ضریب ارتجاعی         2) سایش            3) خستگی               4) تنش های حرارتی زیاد

-اگر ضریب اصطکاک بین کفشک B و چرخ C، 2/0 باشد، حداکثر وزن W که توسط نیروی p نگه داشته می شود، در کدام گزینه نمایش داده شده است؟
1) p 15/0              2) P 22/0              3) P 30/0         4)P 45/0

آزمون های استخدامی مرتبط
جهت اطلاع لحظه های از اخبار استخدام آموزش و پرورش برای شغل هنرآموز نقشه کشی و سایر مشاغل مرتبط با آزموش و پرورش به صفحه استخدام آموزش و پرورش مراجعه کنید.

مشاغل مرتبط
برای شغل هنرآموز نقشه کشی عمومی، در دو بخش عمران و صنعتی در آموزش و پرورش جذب نیرو صورت می گیرد که در این بخش به شغل هنرآموز نقشه کشی صنعتی پرداختیم و اصل دفترچه سوالات استخدامی این شغل نیز در بالا برای دانلود قرار گرفت، جهت دانلود سوالات استخدامی هنرآموز نقشه کشی عمومی - عمران  و مشاهده جزئیات بیشتر در مورد این شغل نیز می توانید به صفحه استخدامی هنرآموز نقشه کشی معماری مراجعه کنید.
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
موضوعات

 • استخدام

 • آموزش و پرورش

 • سوالات عمومی

 • جزوات عمومی

 • سوالات تخصصی

 • جزوات تخصصی

 • شرکت گاز

 • شرکت نفت

 • الهیات و معارف

 • هوش و استعداد

 • مبانی قانونی

 • اطلاعات عمومی

 • زبان انگلیسی

 • ریاضی و آمار مقدماتی

 • مبانی کامپیوتر

 • فناوری اطلاعات

 • مبانی کامپیوتر

 • ICDL

 • زبان و ادبیات فارسی

 • قانون اساسی

 • مسائل روز

 • سوالات استخدامی

 • سوالات مصاحبه

 • مشاوره استخدامی

 • سازمان تامین اجتماعی

 • برق

 • مدیریت

 • حسابداری

 • شیمی

 • عمران

 • کامپیوتر

 • فیزیک

 • مکانیک

 • صنایع

 • ایمنی صنعتی

 • ایمنی بازرسی فنی

 • بانک ها

 • بانک صادرات

 • بانک ملی

 • بانک سپه

 • بانک مسکن

 • بانک مهر

 • بانک اقتصاد نوین

 • بانک ملت

 • بانک کشاورزی

 • شهرداری

 • نگهبانی

 • متصدی امور دفتری

 • مسئول دفتر

 • مسئول خدمات اداری

 • کارگزین

 • کارشناس امور اداری

 • کارشناس برنامه و بودجه

 • مسئول خدمات مالی

 • حسابدار

 • حسابرس

 • کارشناس برنامه ریزی و آموزش

 • کارشناس مدیریت دولتی

 • مامور حراست

 • کارشناس امور فرهنگی

 • کارشناس امور ورزشی

 • کتابدار

 • محیط زیست

 • امور حمل و نقل

 • اپراتور

 • کاردان معماری

 • نقشه برداری

 • معدن

 • روابط عمومی

 • کارشناس حقوقی

 • کارشناس سمعی بصری

 • کارشناس بازرگانی داخلی

 • آمار

 • کارشناس مطالعات اجتماعی

 • کارشناس ثبت اسناد و املاک

 • کارشناس آتش نشانی

 • کارتوگراف

 • کارشناس امور باغبانی

 • راه و ساختمان

 • ساختمان

 • کارشناس شهرسازی

 • کارشناس آزمایشگاه شیمی

 • کارشناس آزمایشگاه فیزیک

 • کارشناس آزمایشگاه مکانیک خاک

 • آرشیتکت (معماری)

 • حقوق

 • فایل صوتی

 • دستگاه های اجرایی کشور

 • پست بانک

 • هلال احمر

 • وزارت بهداشت

 • پرستاری

 • دانشگاه علوم پزشکی

 • بانک مهر اقتصاد

 • ارتش جمهوی اسلامی

 • وزارت علوم

 • علوم اقتصادی

 • نرم افزار و سخت افزار

 • ذوب آهن

 • وزارت نیرو

 • قانون تجارت

 • تئوری مدیریت

 • حقوق تجارت

 • اقتصاد خرد و کلان

 • آزمون قضاوت

 • آزمون وکالت

 • آموزگار ابتدایی

 • آموزگار استثنایی

 • دبیر ورزش (تربیت بدنی)

 • هنرآموز کامپیوتر

 • مالیه عمومی

 • مصاحبه شغلی

 • دیوان محاسبات

 • آب و فاضلاب

 • بانک تجارت

 • بهداشت

 • بانك صنعت و معدن

 • سازمان دامپزشكی كشور

 • سازمان پزشكی قانونی كشور

 • سازمان حسابرسی

 • بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران

 • سازمان بنادر و دریانوردی

 • سازمان ثبت اسناد و املاك

 • وزارت امور خارجه

 • سازمان اداری و استخدامی كشور

 • نیروی انتظامی

 • سازمان ملی بهره وری

 • وزارت اقتصاد

 • نهاد کتابخانه های عمومی

 • بانک گردشگری

 • دادگستری (قوه قضائیه)

 • بانک مرکزی

 • لینک های مستقیم

 • مهندسی نفت

 • بانک ایران زمین

 • سازمان شیلات کشور

 • سازمان حفاظت محیط زیست

 • وزارت راه و شهرسازی

 • سازمان بیمه سلامت

 • سازمان ملی زمین و مسکن

 • سازمان اوقاف و امور خیریه

 • مکانیک خودرو

 • چاپ

 • طراحی و دوخت

 • آی تی

 • گرافیک

 • متالورژی

 • کشاورزی

 • نقشه کشی

 • مشاوره تحصیلی

 • تاسیسات

 • زراعت

 • پلیس فتا

 • قرارگاه خاتم الانبیاء

 • دبیر معارف اسلامی

 • دبیر علوم تجربی

 • دبیر عربی

 • سازمان امور عشایر

 • وزارت فرهنگ

 • سازمان ثبت احوال

 • سازمان زندان ها

 • سازمان امور اراضی

 • مرکز آمار ایران

 • شرکت مدیریت منابع آب ایران

 • مرکز آموزش مدیریت دولتی

 • سازمان نقشه برداری

 • سازمان راهداری و حمل و نقل

 • شرکت سهامی بیمه ایران

 • شرکت مهندسی آب و فاضلاب

 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 • جهاد کشاورزی
  کدهای اختصاصی