دانلود دفترچه سوالات استخدامی هنرآموز دامی (تخصصی + عمومی)

 
بخشی زیادی از مشاغل آموزش و پرورش را مشاغل هنرآموزی تشکیل می دهد، در لینک زیر می توانید دفترچه سوالات تخصصی هنرآموز دامی و سایر منابع استخدامی مرتبط با دانلود کنید:

درباره این فایل
برای تمامی فایل های استخدامی سایت، جهت آشنایی با فایل، بخشی از فایل به صورت نمونه قرار گرفته است، در زیر نیز می توانید بخشی از دفترچه سوالات تخصصی هنراموز دامی را مشاهده کنید:

- ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻧﮋادﻫﺎی زﯾﺮ، دارای ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﺻﺪ ﭼﺮﺑﯽ ﺷﯿﺮ اﺳﺖ؟ 
1) ﺟﺮﺳﯽ.        2) اﯾﺮﺷﺎﯾﺮ.          3) ﻫﺸﺘﺎﯾﻦ.           4) ﺑﺮاون ﺳﻮﯾﺲ.  

- ﻣﻔﻬﻮم PD (ﺗﻔﺎوت ﻧﺘﺎﯾﺞ) ﭼﯿﺴﺖ؟ 
1) ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮزﻧﺪان.            2) اﺧﺘﻼف ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ در ﻓﺮزﻧﺪان ﮔﺎو ﻧﺮ.  
3)اﺧﺘﻼف ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ در ﮔﻠﻪ.           4) ﻧﺼﻒ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان.  

- ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﺮﯾﻦ و ارزان ﺗﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﻫﻢ زﻣﺎن ﺳﺎزی ﻓﺤﻠﯽ در ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ، ﮐﺪام اﺳﺖ؟ 
1) ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻮر.                    2) ﺗﺰرﯾﻖ ﯾﮏ روز در ﻣﯿﺎن ﭘﺮوژﺳﺘﺮون.  
3) ﻗﺮص ﻫﺎی زﯾﺮ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺣﺎوی ﭘﺮوژﺳﺘﺮون.     4) ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﺳﻔﻨﺞ ﺣﺎوی ﭘﺮوژﺳﺘﺮون در واژن.  

- اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﻪ اﺳﯿﺪی در ﺷﮑﻤﺒﻪ در اﺛﺮ ﻓﻼﺷﯿﻨﮓ، ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ دوﻗﻠﻮزاﯾﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد؟ 
1) اﺳﺘﯿﮏ.        2) ﺑﻮﺗﯿﺮﯾﮏ           3) ﭘﺮوﭘﯿﻮﺋﯿﮏ        4) ﭘﯿﺮووﯾﮏ.  

- در ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺗﻠﯿﺴﻪ در ﮔﺎوﻫﺎی ﺷﯿﺮی، اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻠﯿﺴﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ؛ 
1) ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺑﺮ ﺷﺪت اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺪارد.           2) ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪت اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد.  
3) ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪت اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد.        4) ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﯽ ﺷﻮد.  

- وزن از ﺷﯿﺮﮔﯿﺮی در ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ، ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻗﺮار دارد؟ 
1) ﺳﻦ ﺑﺮه، ﺳﻦ ﻣﺎدر، ﺳﻦ ﭘﺪر.             2) ﺳﻦ ﺑﺮه، ﺟﻨﺲ ﺑﺮه، دوﻗﻠﻮﯾﯽ.  
3) ﺟﻨﺲ ﺑﺮه، ﺳﻦ ﻣﺎدر، ﺳﻦ ﭘﺪر.           4) ﻫﯿﭻ ﮐﺪام.  
 
- ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺮوز ورم ﭘﺴﺘﺎن در ﮔﺎو ﺷﯿﺮی ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ، در ............ ﺷﯿﺮدﻫﯽ و .................. دوره ﺧﺸﮏ اﺳﺖ. 
1) اواﯾﻞ- اواﯾﻞ       2) اواﺳﻂ – اواﺳﻂ     3) اواﺧﺮ – اواﯾﻞ      4) اواﯾﻞ – اواﺧﺮ  

- ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ روش ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺳﯿﻠﻮ ﺷﺪه، ﮐﺪام اﺳﺖ؟ 
1) اﺳﯿﺪ ﭼﺮب ﻓﺮار.                                2) ﻣﯿﺰان آﻣﻮﻧﯿﺎك    
3) PH و ﻣﻮاد ازت دار ﻏﯿﺮ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ         4) PH و ﻣﺎده ﺧﺸﮏ  

- رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ داﺧﻞ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ، ﭼﻨﺪ درﺻﺪ اﺳﺖ؟ 
(1            40 (2            60 (3            85 (4 

- ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ درﺻﺪ ﭼﺮﺑﯽ ﺷﯿﺮ در ﮔﺎو ﺷﯿﺮی، ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ ﻣﺎده ﺧﺸﮏ ﻣﺼﺮﻓﯽ ADF ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؟ 
8 (1            19 (2 ﺗﺎ 21        25 (3           27 (4 ﺗﺎ 36 

- در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺗﻨﺶ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ، ﭼﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ای ﺑﺮای ﺟﯿﺮه ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؟
1) اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺮژی                     2) ﮐﺎﻫﺶ درﺻﺪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی.  
3) اﻓﺰاﯾﺶ درﺻﺪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی             4) اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ.  

- ﺗﻐﺬﯾﻪ ﯾﮏ روز در ﻣﯿﺎن ﮔﻠﻪ ﻫﺎی ﻣﺎدر ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد؟
1) ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﯽ.                 2) ﮐﻨﺘﺮل وزن ﺑﺪن. 
3) ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﮐﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻟﯿﺴﻢ.             4) ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﮔﻠﻪ  

- در ﻣﻮرد درﺻﺪ ﺟﻮﺟﻪ آوری ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ، ﮐﺪام ﻋﺒﺎرت ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟ 
1) ﻣﻘﺪار آن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﮐﻤﺘﺮ از ﻓﺼﻮل دﯾﮕﺮ اﺳﺖ.    
2) ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎی ﻣﻄﻠﻮب ﺳﺎﻟﻦ، ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.  
3) ﻣﻘﺪار آن در ﮔﺬه ﻫﺎی ﭘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﮐﻢ ﺗﺮ اﺳﺖ.  
4) در ﮔﻠﻪ ﻫﺎی ﻣﺎدر ﺗﺨﻢ ﮔﺬار، ﺑﯿﺶ ﺗﺮ از ﮔﻠﻪ ﻫﺎی ﻣﺎدر ﮔﻮﺷﺘﯽ اﺳﺖ.  

-ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ، دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟ 
1) اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺰﯾﻢ آﻧﻬﯿﺪاز               2) ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ آﻧﻬﯿﺪاز.  
3) ﮐﺎﻫﺶ دﻓﻊ Co2                 4) اﻓﺰاﯾﺶ دﻓﻊ Co2  

- ﮐﻤﺒﻮد ﭼﻪ اﺳﯿﺪی در ﺟﯿﺮه ﻣﺮغ ﺗﺨﻢ ﮔﺬار، در ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺪازه ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ؟
1) اﺳﯿﺪ ﻟﯿﻨﻮﻟﺌﯿﮏ.                  2) اﺳﯿﺪ ﻓﻮﻟﯿﮏ.  
3) اﺳﯿﺪ ﭘﺎﻧﺘﻮﺗﺌﯿﮏ.                  4) اﺳﯿﺪ ﺳﯿﺘﺮﯾﮏ  

- ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺬب ﮐﻠﯿﺴﻢ در ﻧﯿﻤﭽﻪ ﻫﺎی ﺗﺨﻢ ﮔﺬار اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ؟ 
2 (1             4 (2          5 (3             7 (4 

- ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ، در ﻣﺼﺮف آب ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ؟) 
1) ﭘﻠﺖ ﻧﻤﻮدن ﻏﺬا.                  2) ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺟﯿﺮه   
3) ﻧﻤﮏ ﺟﯿﺮه.                     4) ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻮرد  

- ﻣﺮغ ﺗﺨﻢ ﮔﺬار ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺪه در ﺑﺴﺘﺮ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮغ ﺗﺨﻢ ﮔﺬار ﻗﻔﺴﯽ، ﺑﻪ ﭼﻪ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎز دارد؟
1)B6 و B12 بیش¬تر             2) B6 و B12 کم¬تر            3) B12 کم¬تر  4) B12 بیش¬تر    

- از ﻧﻈﺮ ﺳﻄﺢ ژﻧﺘﯿﮑﯽ و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﻠﻪ ﻫﺎی ﻻﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻠﻪ ﻫﺎی اﺟﺪاد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
1) بالاتر           2) پایین تر         3) مساوی             4) بستگی به شرایط دارد.

- ﮐﺪام ﻋﺒﺎرت، ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؟ 
1) در زﻣﺴﺘﺎن و ﻫﻮای ﺳﺮد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا، اﻧﺮژی ﺟﯿﺮه ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. 
2) اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﯿﺮه، ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ازت ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء داﺧﻠﯽ در ﻣﺪﻓﻮع ﻣﯽ ﺷﻮد. 
3) درﺻﺪ ﺟﻮﺟﻪ آوری، ﺑﺎ وزن ﺑﻠﻮغ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد. 
4) ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮ رﯾﺰی، ﺟﺰو ﺻﻔﺎت ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب در ﻣﺮﻏﺎن ﺗﺨﻢ ﮔﺬار اﺳﺖ.

اصل دفترچه را همانطور که گفته شد از لینک ابتدای صفحه می توانید دانلود کنید.
1397/04/3
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.