دانلود دفترچه سوالات تخصصی هنرآموز ساخت و تولید

 
جهت دانلود اصل دفترچه سوالات آزمون استخدامی هنرآموز ساخت و تولید در آزمون استخدام آموزش و پرورش روی لینک زیر کلیک کنید:

بخشی از فایل:
بخشی از سوالات این دفترچه در زیر آمده است:

 - اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺪام روش زﯾﺮ، ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﻢ ﺷﺪن ﯾﮏ ورﻗﻪ ﻓﻠﺰی در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻓﺮزﮐﺎری، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ؟
1) اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﯿﺮه ﻣﮑﺸﯽ.               2) روش ﻓﺮزﮐﺎری ﻣﺨﺎﻟﻒ.  
3) روش ﻓﺮزﮐﺎری ﻣﻮاﻓﻖ                 4) اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﯿﺮه ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ.  

- اﺷﮑﺎل روش اﻧﺤﺮاف ﻣﺮﻏﮏ در ﻣﺨﺮوط ﺗﺮاﺷﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ: 
1) ﺣﺮﮐﺖ دﺳﺘﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.  
2) ﻣﺨﺮوط ﺗﺮاﺷﯽ داﺧﻞ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﻧﺠﺎم داد.  
3) از دﻗﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ.  
4) از ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮدﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.  

- ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؟ 
1) ﺳﺨﺘﯽ ﺳﻨﮓ ﺳﻨﺒﺎده ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﺶ داﻧﻪ ﻫﺎی آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 
2) ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺟﺪا ﺷﺪن داﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﮓ ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻨﮓ زﻧﯽ، ﺳﺨﺘﯽ ﺳﻨﮓ ﺳﻤﺒﺎده ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ. 
3) ﺳﻨﮓ ﺳﻨﺒﺎده ﺑﺎ داﻧﻪ ﻫﺎی درﺷﺖ ﺑﺮای ﺳﻨﮓ زﻧﯽ ﻓﻠﺰات ﺳﺨﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. 
4) ﺳﻨﮓ ﺳﻨﺒﺎده ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎز ﺑﺮای ﺳﻨﮓ زﻧﯽ ﻓﻠﺰات ﺳﺨﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. 

- ﺑﺮای ﻓﺮزﮐﺎری ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺰرگ، ﮐﺪام ﻧﻮع ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻓﺮز ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ اﺳﺖ؟
1) زاﻧﻮﯾﯽ اﻓﻘﯽ. 2) زاﻧﻮﯾﯽ ﯾﻮﻧﯿﻮرﺳﺎل. 3) ﻣﺨﺼﻮص.                4) دروازه ای.  

- در روش ﺗﻘﺴﯿﻢ اﺧﺘﻼﻓﯽ، ﺻﻔﺤﻪ ﺳﻮراخ دار 
1) ﺑﻪ اﻧﺪازه دﺳﺘﻪ ﮔﺮدش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. 2) ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد. 
3) ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ دﺳﺘﻪ ﮔﺮدش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. 4) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻔﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. 

- ﺑﺮای ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﺎری ﻓﻮﻻدی ﺑﺎ ﺳﺨﺘﯽ زﯾﺎد، ﮐﺪام ﯾﮏ از ﺟﻨﺲ اﺑﺰارﻫﺎی زﯾﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ اﺳﺖ؟
1) اﺑﺰار ﮐﺎرﺑﯿﺪ ﺳﻤﺎﻧﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ TaC ،Tic و WC در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺒﺎﻟﺖ. 2) ﻓﻮﻻد ﺗﻨﺪ ﺑﺮ (HSS)
3) اﺑﺰار ﮐﺎرﺑﯿﺪ ﺳﻤﺎﻧﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ WC-Co. 4) اﻟﻤﺎس.

- اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮش در ﻓﺮزﮐﺎری، ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﺑﻪ ﮐﺪام ﻋﺎﻣﻞ زﯾﺮ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد؟
 1) ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺎر.                         2) ﻗﻄﺮ ﺗﯿﻐﻪ ﻓﺮز 
3) ﻃﻮل ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺎر.                           4) ﻋﺮض ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺎر.  

- ﮐﺪام روش ﺟﻬﺖ ﺗﺮاش ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﻗﻄﻌﻪ زﯾﺮ ﺑﺎ ﺻﺎﻓﯽ (∇∇∇)ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ اﺳﺖ؟
1) اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻂ ﮐﺶ راﻫﻨﻤﺎ. 2) اﻧﺤﺮاف دادن ﺳﻮﭘﺮت ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ده درﺟﻪ
3) اﻧﺤﺮاف دادن دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﻏﮏ. 4) اﻧﺤﺮاف دادن ﺳﻮﭘﺮت ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺑﯿﺴﺖ درﺟﻪ

-در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﺎری ﻣﺘﻌﺎﻣﺪ (orthogonal)، ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ زاوﯾﻪ ﺑﺮاده اﺑﺰار ﻧﯿﺮوی ﺑﺮﺷﯽ:
1) اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و زاوﯾﻪ ﺑﺮش ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. 2) اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و زاوﯾﻪ ﺑﺮش ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
3) ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و زاوﯾﻪ ﺑﺮش ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. 4) ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و زاوﯾﻪ ﺑﺮش اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
 
- در ﯾﮏ ﭼﺮخ دﻧﺪه ﻣﺎرﭘﯿﭻ ﺑﺎ ﻣﺪول ﻧﺮﻣﺎل 2 و ﺗﻌﺪاد 30 دﻧﺪه، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زاوﯾﻪ اﻧﺤﺮاف دﻧﺪه از ﻣﺤﻮر ﭼﺮخ دﻧﺪه 60درﺟﻪ ﻓﺮض ﺷﻮد، ﻗﻄﺮ خارجی چرخ دنده چند میلی متر خواهد بود؟
1)120      2)124 3)60 4)64

- ﮐﺪام ﯾﮏ از ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی زﯾﺮ در ﻣﻮرد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﺮاش ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؟
1) در ﺗﺮاش ﮐﺎری ﭘﯿﭻ ﻫﺎی ﻣﺪوﻟﯽ، ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺎم ﭘﯿﭻ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
2) ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻮع ﭘﯿﭻ از ﻧﻈﺮ ﺷﮑﻞ ﭘﺮوﻓﯿﻞ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
3) ﺟﻬﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﺎری ﭘﯿﭻ ﻫﺎی ﭼﻨﺪراﻫﻪ، ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺎم ﻇﺎﻫﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
4) ﺟﻬﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﺎری ﭘﯿﭻ ﻫﺎی ﭼﻨﺪ راﻫﻪ، ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺎم ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

- در وﻗﻮع ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﻟﺮزﺷﯽ ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺮاش ﮐﺎری، ﮐﺪام ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺑﺮاده ﺑﺮداری ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
1) ﻋﻤﻖ ﺑﺮش و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﺮاده ﻧﺘﺮاﺷﯿﺪه 2) زاوﯾﻪ ﺑﺮاده اﺑﺰار و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﺮاده ﻧﺘﺮاﺷﯿﺪه
3) ﺳﺮﻋﺖ دوران اﺳﭙﯿﻨﺪل و ﻋﻤﻖ ﺑﺮش 4) ﺳﺮﻋﺖ دوران اﺳﭙﯿﻨﺪل و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﺮاده ﻧﺘﺮاﺷﯿﺪه
 
- در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ راﻫﻨﻤﺎﻫﺎی ﻏﻠﺘﮑﯽ ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﻫﺎی ﻟﻐﺰﺷﯽ در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی اﺑﺰار، ﮐﺪام ﯾﮏ از ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی زﯾﺮ از ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ راﻫﻨﻤﺎﻫﺎی ﻏﻠﺘﮑﯽ نمی¬باشد؟
1) ﺣﺮﮐﺖ ﻏﯿﺮ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ در ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ. 
2) ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﻤﻞ ﺑﺎر اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ و ﺿﺮﺑﻪ ای ﮐﻢ ﺗﺮ. 
3) ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﯿﺮاﯾﯽ ارﺗﻌﺎﺷﯽ ﮐﻢ ﺗﺮ. 
4) ﺳﻔﺘﯽ ﮐﻢ ﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﻫﺎی ﻟﻐﺰﺷﯽ. 

- اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد دﻧﺪه ﻫﺎی ﯾﮏ ﭼﺮخ دﻧﺪه ﺑﯿﺴﺖ ﻋﺪد و ﻣﺪول آن mm 4ﻓﺮض ﺷﻮد، ﻗﻄﺮ داﯾﺮه ﺳﺮدﻧﺪه آن ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟
1)72 2)84 3)88 4)80

- در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻋﯿﻮب ﺷﺒﮑﻪ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﯽ، ﻋﯿﻮب ﻧﻘﻄﻪ ای ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ را ﺟﺰء ﮐﺪام دﺳﺘﻪ زﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد؟ 
1) ﻋﯿﻮب ﺻﻔﺮ ﺑﻌﺪی.                    2) ﻋﯿﻮب ﯾﮏ ﺑﻌﺪی     
3) ﻋﯿﻮب دو ﺑﻌﺪی                     4) ﻋﯿﻮب ﺳﻪ ﺑﻌﺪی  
117- آزﻣﺎﯾﺶ ﭼﺎرﭘﯽ )ﺷﺎرﭘﯽ( ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﮐﺪام ﻣﻮرد زﯾﺮ، اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد؟
1) ﺗﻨﺶ ﺧﺴﺘﮕﯽ                      2) ازدﯾﺎد ﻃﻮل  
3) ﺳﺨﺘﯽ.                          4) ﺗﺮدی.  

- ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎرت در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دوﻗﻠﻮزاﯾﯽ ﮐﺪام اﺳﺖ؟ 
1) دوﻗﻠﻮﯾﯽ در ﻓﻠﺰات FCC و HCP ﺑﯿﺶ ﺗﺮ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ از ﻟﻐﺰش اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی HCP دو ﻗﻠﻮﯾﯽ ﺣﺮارﺗﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. 
2) دوﻗﻠﻮﯾﯽ در ﻓﻠﺰات FCC و HCP ﺑﯿﺶ ﺗﺮ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ از ﻟﻐﺰش اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی HCP ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺮم ﻣﻌﻤﻮﻻً  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﻐﺰش اﺳﺖ. 
3) دوﻗﻠﻮﯾﯽ در ﻓﻠﺰات FCC و HCP ﺑﯿﺶ ﺗﺮ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻓﻠﺰات BCC ﺑﻪ دﻟﯿﻞ زﯾﺎد ﺑﻮدن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻟﻐﺰش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺮم ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﻐﺰش ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
4) دوﻗﻠﻮﯾﯽ در ﻓﻠﺰات FCC و HCP ﺑﯿﺶ ﺗﺮ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ از ﻟﻐﺰش اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی FCC دوﻗﻠﻮﯾﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮ اﺛﺮ ﺣﺮارت دادن ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺳﺮدﮐﺎری ﺷﺪه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. 

- ﺿﺮﯾﺐ رﺳﺎﻧﻨﺪﮔﯽ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ آﻫﻦ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از C °900 دارای ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭼﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟ 
1) ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺮوﻣﮕﻨﺘﯿﮏ ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﮕﻨﺘﯿﮏ اﺳﺖ. 2) ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎراﻣﮕﻨﺘﯿﮏ ﺑﻪ ﻓﺮوﻣﮕﻨﺘﯿﮏ. 
3) اﻧﻘﺒﺎض ﻓﻠﺰ در ﻃﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺎز اﺳﺖ. 4) اﻧﺒﺴﺎط ﻓﻠﺰ در ﻃﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺎز اﺳﺖ. 

- ﯾﮏ ﻓﻮﻻد ﺳﺎده ﮐﺮﺑﻨﯽ دارای 90 درﺻﺪ وزﻧﯽ ﻓﺮﯾﺖ و 10 درﺻﺪ وزﻧﯽ ﺳﻤﻨﺘﯿﺖ اﺳﺖ. ﻣﻘﺪار درﺻﺪ وزﻧﯽ ﮐﺮﺑﻦ اﯾﻦ ﻓﻮﻻد ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ 
1)847/0 2)685/0 3)1/1 4)387/1

- ﺗﻨﺶ ﻫﺎی ﭘﺴﺎﻣﻨﺪ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﺠﻤﺎد ﻗﻄﻌﺎت رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮی در ﭼﻪ ﻣﺤﺪوده ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟ 
1) در ﻣﺤﺪوده ﺣﺮارﺗﯽ ﺗﺒﻠﻮر ﻣﺠﺪد. 2) در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﺪ. 
3) در اﺑﺘﺪای ﺷﺮوع اﻧﺠﻤﺎد 4) در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺮارﺗﯽ زﯾﺮ دﻣﺎی ﺗﺒﻠﻮر ﻣﺠﺪد.

- در راﺑﻄﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻪ روش وﯾﮑﺮز ﮐﺪام ﻋﺒﺎرت درﺳﺖ اﺳﺖ؟ 
1) از ﺳﻨﺒﻪ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﺳﻨﺒﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد. 
2) ﻣﻨﺸﻮر اﻟﻤﺎس ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود و ﺑﺮاﺳﺎس اﻧﺪازه ﺳﻨﺒﻪ و ﺑﺎر اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﭼﻨﺪ ﻣﻘﯿﺎس ﻣﺨﺘﻠﻒ وﯾﮑﺮز ﺣﺎﺻﻞ 
ﻣﯽ ﺷﻮد. 
3) از ﺳﻨﺒﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺣﻔﺮه اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد. 
4) ﻣﻨﺸﻮر اﻟﻤﺎس ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود و ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺑﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺒﮑﯽ ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺳﺨﺘﯽ در زﯾﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. 


استخدام های مرتبط
آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 98 هم برگزار گردید، در این آزمون استخدامی 20 دستگاه  اجرایی دیگر شرکت داشتند و آزمون به صورت مشترک با هفتمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی برگزار شد، آزمون استخدامی بعدی آموزش و پرورش در سال 99 برگزار خواهد شد و آخرین اخبار این آزمون استخدامی را در صفحه استخدام آموزش و پرروش سال 99 می توانید پیگیری کنید.

لینک های مفید و مرتبط
برای آشنایی با سرفصل های آزمون استخدامی هنرآموز ساخت و تولید و همچنین مشاهده رشته های تحصیلی مجاز به ثبت نام برای این شغل به صفحه اطلاعات در مورد شغل هنرآموز ساخت و تولید مراجعه کنید.
برای این شغل در مقطع تحصیلی فوق دیپلم نیز و تحت عنوان استاد کار ساخت و تولید جذب نیرو صورت می گیرد، در این مورد می توانید به صفحه شغل استادکاری چیست مراجعه کنید.

نکته پایانی
همچنین توصیه می کنیم اگر قصد شرکت در آزمون های استخدامی آموزش و پرورش را دارید به یاداشت کوتاهی که در مورد نحوه مطالعه برای آزمون های استخدامی آموزش و پرروش نوشته ایم مراجعه کنید و یاداشت های مرتبط را مطالعه کنید، در صورت نیاز به صفحه مشاوره استخدامی مراجعه کنید.
1398/07/18
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic