loading...

سوالات آزمون استخدامی و مصاحبه | دانلود تست

صنایع چوب,هنرآموز,آموزش و پرورش,دفترجه سوالات تخصصی,آزمون استخدامی

جهت دانلود اصل دفترچه سوالات آزمون استخدامی هنرآموز صنایع چوب در آزمون استخدام آموزش و پرورش به لینک زیر مراجعه کنید:

بخشی از فایل
بخشی از سوالات بخش تخصصی دفترچه هنرآموز صنایع چوب را در زیر می توانید مشاهده کنید:

- ﺑﺮای ﻫﻢ ﺳﻄﺢ ﮐﺮدن ﺳﺮﭘﯿﭻ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﭼﻮب، از ﮐﺪام ﻣﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد؟ 
1) ﺣﻠﺰوﻧﯽ        2) ﻣﺎرﭘﯿﭻ.         3) ﺧﺰﯾﻨﻪ.          4) ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ.  

- ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﻗﺎب 8 ﺿﻠﻌﯽ، زاوﯾﻪ اره ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮ، ﺑﺮ روی ﮐﺪام درﺟﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد؟ 
30 (1          45 (2            22/5 (3         60 (4 

- ﺑﺮای ﺑﺮﯾﺪن ﯾﮏ داﯾﺮه ﺑﻪ ﻗﻄﺮ 20 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ از ﺟﻨﺲ ﺗﺨﺘﻪ ﭼﻨﺪ ﻻﯾﻪ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ 16 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ، ﮐﺪام اره ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ اﺳﺖ؟
1) ﮔﺮد دﺳﺘﯽ ﺑﺮﻗﯽ.                 3) ﮔﺮد ﻣﯿﺰی  
2) ﻧﻮاری                        4) ﻋﻤﻮد ﺑﺮ  

- ﻧﺎم دﯾﮕﺮ رﻧﺪه دﺳﺘﮕﺎه، ﮐﺪام اﺳﺖ؟ 
1) ﺑﻠﻨﺪ          2) دو ﺗﯿﻎ.         3) ﻗﺎﭼﯽ           4) ﺧﺸﯽ.  

- ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﺎردﻫﯽ در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﻒ رﻧﺪ، ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺪام ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺳﺖ؟
1) ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻮﭘﯽ رﻧﺪه ﺗﺎ ﺻﻔﺤﻪ ورودی     
2) اﺧﺘﻼف ارﺗﻔﺎع دو ﺻﻔﺤﻪ ورودی و ﺧﺮوﺟﯽ 
3) ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ورودی و ﺧﺮوﺟﯽ 
4) ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻮﭘﯽ رﻧﺪه ﺗﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﺧﺮوﺟﯽ. 

- ﻏﻠﺘﮏ ﻫﺎی ﮐﻒ ﺻﻔﺤﻪ در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮔﻨﺪﮔﯽ، دﻗﯿﻘﺎً در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺪام ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ؟
 1) ﺗﻮﭘﯽ رﻧﺪه.                     2) ﻏﻠﺘﮏ ﻫﺎی ﺳﺎده و آج دار.  
3) ﮐﻔﺸﮏ ﻫﺎی ﻋﻘﺐ ﺟﻠﻮ.                 4) ﺷﺎﻧﻪ و ﻏﻠﺘﮏ  آج دار.

- ﺗﺎب داﺷﺘﻦ ﺗﯿﻐﻪ اره ﮔﺮد، ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﮐﺪام اﯾﺮاد در ﭼﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد؟ 
1) اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺮض ﺷﮑﺎف ﺑﺮش.          2) ﺧﻂ اﻓﺘﺎدن ﺳﻄﺢ ﺑﺮش.  
3) ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﺳﻄﺢ ﺑﺮش.             4) ﻧﺎﺻﺎﻓﯽ ﺳﻄﺢ ﺑﺮش.  

- ﮐﺪام ﻋﺎﻣﻞ، ﺧﺴﺎرت ﺑﯿﺶ ﺗﺮی را ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺎﺷﯿﻦ اور ﻓﺮزدﺳﺘﯽ ﺑﺮﻗﯽ وارد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
 1) ﺣﺮﮐﺖ در ﺧﻼف ﺟﻬﺖ.            2) ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﻧﯿﺎ.  
3) ﺷﻞ ﺑﻮدن ﺗﯿﻐﻪ در ﮐﻮﻟﺖ.            4) ﮐﻨﺪی ﺗﯿﻐﻪ  

- ﺣﺮوف RPM ﺑﺮ روی ﭘﻼك اﻟﮑﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت، ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺪام ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺖ؟ 
1) ﺗﻌﺪاد دوران ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺮ دﻗﯿﻘﻪ.          2) وﻟﺘﺎژ ﻣﺼﺮﻓﯽ.  
3) ﻗﺪرت ﻣﻮﺗﻮر.                   4) ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻮان ﻣﻮﺗﻮر.

- دﻟﯿﻞ ﺳﻔﯿﺪك زدن ﮐﻪ از ﻣﻌﺎﯾﺐ روﮐﺶ ﮐﺎری ﺑﺎ روﮐﺶ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﯿﺴﺖ؟ 
1) ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﭼﺴﺐ.           2) ﮐﻤﺒﻮد دﻣﺎی ﭘﺮس.  
3) زﯾﺎد ﺑﻮدن ﻓﺸﺎر ﭘﺮس.              4) ﮐﻤﺒﻮد زﻣﺎن ﭘﺮس.  

- ﺑﺎدﮐﺮدﮔﯽ روﮐﺶ ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﺲ از روﮐﺶ ﮐﺎری ﺑﺎ ﮐﺪام ﭼﺴﺐ ﻗﺎﺑﻞ اﺻﻼح اﺳﺖ؟
1)UF                     2)MF             3) تینری فوری         4) 3 و2 و1

- ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ اﺗﺼﺎل ﺑﺮای ﮔﻮﺷﻪ ﻗﺎب ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﭘﺮوﻓﯿﻞ MDF، ﮐﺪام اﺳﺖ؟
1) بیسکویتی              2) پین دم چلچله             3) نیم نیم                 4) سربه سر با چسب 3و2و1

- اﺻﻄﻼح »ﺟﺰﯾﺮه«، در ﮐﺪام ﻗﺴﻤﺖ از ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﮐﺎرﺑﺮد دارد؟ 
1) ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ.        2) آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ.        3) ﺣﻤﺎم.          4) اﺗﺎق ﺧﻮاب.  

- واژه »ﺗﻦ ﺳﻨﺠﯽ«، ﻣﻌﺎدل ﮐﺪام اﺻﻄﻼح ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟
1) Ergonomy 2) physiology 3) Standard 4) Anthropometry

- ﻋﻤﻖ ﮐﺎﺑﯿﻨﺖ دﯾﻮاری آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ، ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ؟
40 (1 ﺗﺎ 45       35 (2 ﺗﺎ 40        30 (3 ﺗﺎ 35        25 (4 ﺗﺎ 30 

- در ﻣﺎﺷﯿﻦ رﻧﺪه ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮔﯿﺮ، ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺎر ﺑﺮای ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﺎری ﭼﻘﺪر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟
1) ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺑﯿﻦ دو ﮐﻔﺸﮏ ﻋﻘﺐ و ﺟﻠﻮ 
2) ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﻏﻠﺘﮏ آج دار و ﺗﻮﭘﯽ رﻧﺪه 
3) ﺣﺪا ﻓﺎﺻﻞ ﺷﺎﻧﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ و ﺗﻮﭘﯽ رﻧﺪه 
4) ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ  ﺑﯿﻦ ﺧﻂ اﻟﻤﺮﮐﺰﯾﻦ دو ﻏﻠﺘﮏ ﺳﺎده و آج دار. 

- اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﯿﻐﻪ ﺧﻂ زن در ﻣﺎﺷﯿﻦ اره ﮔﺮد دورﮐﻦ، ﺑﺮای ﺑﺮش ﮐﺪام ﻣﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ اﺳﺖ؟
1) ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺸﺮده ﺑﺎ روﮐﺶ ﻣﻼﻣﯿﻨﻪ 
2) MDF ﺑﺎ دو رو روﮐﺶ. 
3) ﺗﺨﺘﻪ ﭼﻨﺪﻻﯾﯽ. 
4) ﺑﺮش ﻋﺮﺿﯽ ﭼﻮب ﻣﺎسیو

- در ﻣﺎﺷﯿﻦ اره ﮔﺮد ﭘﺎﻧﺪوﻟﯽ، دﻧﺪاﻧﻪ ﺗﯿﻐﻪ اره از ﮐﺪام ﻧﻮع اﺳﺖ؟
 1) ﮔﺮﮔﯽ.         2) وﯾﮕﻮ.           3) ﺗﯿﺰ ﮐﺸﯿﺪه.       4) ﻣﺜﻠﺜﯽ.  

- ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮوز ﺧﻄﺮات در ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭼﻮب ﮐﺪام اﺳﺖ؟
1) ﻋﺪم وﺟﻮد ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه ﺑﺮ روی ﻣﺎﺷﯿﻦ. 2) ﻋﺪم وﺟﻮد ﻟﻮازم ﮐﻤﮑﯽ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ. 
3) ﻋﺪم آﻣﻮزش ﺻﺤﯿﺢ ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ. 4) ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮازم اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدی. 

- آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ ﮐﺪام ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭼﻮب ﺑﯿﺶ ﺗﺮ اﺳﺖ؟ 
1) ﮐﻒ رﻧﺪ.       2) اره ﮔﺮد ﻣﯿﺰی.     3) ﺧﺮاﻃﯽ.         4) اره ﻧﻮاری.  

- از ﮐﺪام ﻧﻮع ﭼﺴﺐ، در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﻟﺒﻪ ﭼﺴﺒﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد؟ 
1) ﮔﺮﻣﺎ ﺳﺨﺖ.      2) ﮔﺮﻣﺎ ﻧﺮم         3)UF              4)PF

- ﮐﺪام ﻧﻮع ﺗﺮﻣﺰ در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﺎﻧﻞ ﺑﺮ ﻋﻤﻮدی ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻗﻒ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﯿﻐﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮش ﻣﯽ ﺷﻮد؟
1) ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ        2) دﺳﺘﯽ.          3) اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ.    4) اﺗﻮﻣﮑﺎﻧﯿﮏ.  

- در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﭘﺮس و ﮐﯿﻮم )ﻣﻤﺒﺮان(، ﻧﻮع ﭼﺴﺐ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺮای روﮐﺶ ﻫﺎی ﺗﺮﻣﻮﭘﻼﺳﺖ ﮐﺪام اﺳﺖ؟ 
1)UF           2)PF            3)UPF           4) پلی اورتان

- ﺳﺎﮐﺸﻦ ﻫﺎی ﻣﯿﺰ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی CNC ﺑﺎ ﮐﺪام ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟ 
1) ﻧﯿﻮﻣﺎﺗﯿﮏ.       2) ﻧﺮم اﻓﺰاری       3) اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ.        4) ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﻧﻮری. 


ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
موضوعات

 • استخدام

 • آموزش و پرورش

 • سوالات عمومی

 • جزوات عمومی

 • سوالات تخصصی

 • جزوات تخصصی

 • شرکت گاز

 • شرکت نفت

 • الهیات و معارف

 • هوش و استعداد

 • مبانی قانونی

 • اطلاعات عمومی

 • زبان انگلیسی

 • ریاضی و آمار مقدماتی

 • مبانی کامپیوتر

 • فناوری اطلاعات

 • مبانی کامپیوتر

 • ICDL

 • زبان و ادبیات فارسی

 • قانون اساسی

 • مسائل روز

 • سوالات استخدامی

 • سوالات مصاحبه

 • مشاوره استخدامی

 • سازمان تامین اجتماعی

 • برق

 • مدیریت

 • حسابداری

 • شیمی

 • عمران

 • کامپیوتر

 • فیزیک

 • مکانیک

 • صنایع

 • ایمنی صنعتی

 • ایمنی بازرسی فنی

 • بانک ها

 • بانک صادرات

 • بانک ملی

 • بانک سپه

 • بانک مسکن

 • بانک مهر

 • بانک اقتصاد نوین

 • بانک ملت

 • بانک کشاورزی

 • شهرداری

 • نگهبانی

 • متصدی امور دفتری

 • مسئول دفتر

 • مسئول خدمات اداری

 • کارگزین

 • کارشناس امور اداری

 • کارشناس برنامه و بودجه

 • مسئول خدمات مالی

 • حسابدار

 • حسابرس

 • کارشناس برنامه ریزی و آموزش

 • کارشناس مدیریت دولتی

 • مامور حراست

 • کارشناس امور فرهنگی

 • کارشناس امور ورزشی

 • کتابدار

 • محیط زیست

 • امور حمل و نقل

 • اپراتور

 • کاردان معماری

 • نقشه برداری

 • معدن

 • روابط عمومی

 • کارشناس حقوقی

 • کارشناس سمعی بصری

 • کارشناس بازرگانی داخلی

 • آمار

 • کارشناس مطالعات اجتماعی

 • کارشناس ثبت اسناد و املاک

 • کارشناس آتش نشانی

 • کارتوگراف

 • کارشناس امور باغبانی

 • راه و ساختمان

 • ساختمان

 • کارشناس شهرسازی

 • کارشناس آزمایشگاه شیمی

 • کارشناس آزمایشگاه فیزیک

 • کارشناس آزمایشگاه مکانیک خاک

 • آرشیتکت (معماری)

 • حقوق

 • فایل صوتی

 • دستگاه های اجرایی کشور

 • پست بانک

 • هلال احمر

 • وزارت بهداشت

 • پرستاری

 • دانشگاه علوم پزشکی

 • بانک مهر اقتصاد

 • ارتش جمهوی اسلامی

 • وزارت علوم

 • علوم اقتصادی

 • نرم افزار و سخت افزار

 • ذوب آهن

 • وزارت نیرو

 • قانون تجارت

 • تئوری مدیریت

 • حقوق تجارت

 • اقتصاد خرد و کلان

 • آزمون قضاوت

 • آزمون وکالت

 • آموزگار ابتدایی

 • آموزگار استثنایی

 • دبیر ورزش (تربیت بدنی)

 • هنرآموز کامپیوتر

 • مالیه عمومی

 • مصاحبه شغلی

 • دیوان محاسبات

 • آب و فاضلاب

 • بانک تجارت

 • بهداشت

 • بانك صنعت و معدن

 • سازمان دامپزشكی كشور

 • سازمان پزشكی قانونی كشور

 • سازمان حسابرسی

 • بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران

 • سازمان بنادر و دریانوردی

 • سازمان ثبت اسناد و املاك

 • وزارت امور خارجه

 • سازمان اداری و استخدامی كشور

 • نیروی انتظامی

 • سازمان ملی بهره وری

 • وزارت اقتصاد

 • نهاد کتابخانه های عمومی

 • بانک گردشگری

 • دادگستری (قوه قضائیه)

 • بانک مرکزی

 • لینک های مستقیم

 • مهندسی نفت

 • بانک ایران زمین

 • سازمان شیلات کشور

 • سازمان حفاظت محیط زیست

 • وزارت راه و شهرسازی

 • سازمان بیمه سلامت

 • سازمان ملی زمین و مسکن

 • سازمان اوقاف و امور خیریه

 • مکانیک خودرو

 • چاپ

 • طراحی و دوخت

 • آی تی

 • گرافیک

 • متالورژی

 • کشاورزی

 • نقشه کشی

 • مشاوره تحصیلی

 • تاسیسات

 • زراعت

 • پلیس فتا

 • قرارگاه خاتم الانبیاء

 • دبیر معارف اسلامی

 • دبیر علوم تجربی

 • دبیر عربی

 • سازمان امور عشایر

 • وزارت فرهنگ

 • سازمان ثبت احوال

 • سازمان زندان ها

 • سازمان امور اراضی

 • مرکز آمار ایران

 • شرکت مدیریت منابع آب ایران

 • مرکز آموزش مدیریت دولتی

 • سازمان نقشه برداری

 • سازمان راهداری و حمل و نقل

 • شرکت سهامی بیمه ایران

 • شرکت مهندسی آب و فاضلاب

 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 • جهاد کشاورزی
  کدهای اختصاصی