دانلود دفترچه سوالات آزمون استخدامی هنرآموز صنایع چوپ

 
جهت دانلود اصل دفترچه سوالات آزمون استخدامی هنرآموز صنایع چوب در آزمون استخدام آموزش و پرورش به لینک زیر مراجعه کنید:

بخشی از فایل
بخشی از سوالات بخش تخصصی دفترچه هنرآموز صنایع چوب را در زیر می توانید مشاهده کنید:

- ﺑﺮای ﻫﻢ ﺳﻄﺢ ﮐﺮدن ﺳﺮﭘﯿﭻ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﭼﻮب، از ﮐﺪام ﻣﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد؟ 
1) ﺣﻠﺰوﻧﯽ        2) ﻣﺎرﭘﯿﭻ.         3) ﺧﺰﯾﻨﻪ.          4) ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ.  

- ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﻗﺎب 8 ﺿﻠﻌﯽ، زاوﯾﻪ اره ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮ، ﺑﺮ روی ﮐﺪام درﺟﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد؟ 
30 (1          45 (2            22/5 (3         60 (4 

- ﺑﺮای ﺑﺮﯾﺪن ﯾﮏ داﯾﺮه ﺑﻪ ﻗﻄﺮ 20 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ از ﺟﻨﺲ ﺗﺨﺘﻪ ﭼﻨﺪ ﻻﯾﻪ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ 16 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ، ﮐﺪام اره ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ اﺳﺖ؟
1) ﮔﺮد دﺳﺘﯽ ﺑﺮﻗﯽ.                 3) ﮔﺮد ﻣﯿﺰی  
2) ﻧﻮاری                        4) ﻋﻤﻮد ﺑﺮ  

- ﻧﺎم دﯾﮕﺮ رﻧﺪه دﺳﺘﮕﺎه، ﮐﺪام اﺳﺖ؟ 
1) ﺑﻠﻨﺪ          2) دو ﺗﯿﻎ.         3) ﻗﺎﭼﯽ           4) ﺧﺸﯽ.  

- ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﺎردﻫﯽ در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﻒ رﻧﺪ، ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺪام ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺳﺖ؟
1) ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻮﭘﯽ رﻧﺪه ﺗﺎ ﺻﻔﺤﻪ ورودی     
2) اﺧﺘﻼف ارﺗﻔﺎع دو ﺻﻔﺤﻪ ورودی و ﺧﺮوﺟﯽ 
3) ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ورودی و ﺧﺮوﺟﯽ 
4) ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻮﭘﯽ رﻧﺪه ﺗﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﺧﺮوﺟﯽ. 

- ﻏﻠﺘﮏ ﻫﺎی ﮐﻒ ﺻﻔﺤﻪ در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮔﻨﺪﮔﯽ، دﻗﯿﻘﺎً در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺪام ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ؟
 1) ﺗﻮﭘﯽ رﻧﺪه.                     2) ﻏﻠﺘﮏ ﻫﺎی ﺳﺎده و آج دار.  
3) ﮐﻔﺸﮏ ﻫﺎی ﻋﻘﺐ ﺟﻠﻮ.                 4) ﺷﺎﻧﻪ و ﻏﻠﺘﮏ  آج دار.

- ﺗﺎب داﺷﺘﻦ ﺗﯿﻐﻪ اره ﮔﺮد، ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﮐﺪام اﯾﺮاد در ﭼﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد؟ 
1) اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺮض ﺷﮑﺎف ﺑﺮش.          2) ﺧﻂ اﻓﺘﺎدن ﺳﻄﺢ ﺑﺮش.  
3) ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﺳﻄﺢ ﺑﺮش.             4) ﻧﺎﺻﺎﻓﯽ ﺳﻄﺢ ﺑﺮش.  

- ﮐﺪام ﻋﺎﻣﻞ، ﺧﺴﺎرت ﺑﯿﺶ ﺗﺮی را ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺎﺷﯿﻦ اور ﻓﺮزدﺳﺘﯽ ﺑﺮﻗﯽ وارد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
 1) ﺣﺮﮐﺖ در ﺧﻼف ﺟﻬﺖ.            2) ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﻧﯿﺎ.  
3) ﺷﻞ ﺑﻮدن ﺗﯿﻐﻪ در ﮐﻮﻟﺖ.            4) ﮐﻨﺪی ﺗﯿﻐﻪ  

- ﺣﺮوف RPM ﺑﺮ روی ﭘﻼك اﻟﮑﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت، ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺪام ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺖ؟ 
1) ﺗﻌﺪاد دوران ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺮ دﻗﯿﻘﻪ.          2) وﻟﺘﺎژ ﻣﺼﺮﻓﯽ.  
3) ﻗﺪرت ﻣﻮﺗﻮر.                   4) ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻮان ﻣﻮﺗﻮر.

- دﻟﯿﻞ ﺳﻔﯿﺪك زدن ﮐﻪ از ﻣﻌﺎﯾﺐ روﮐﺶ ﮐﺎری ﺑﺎ روﮐﺶ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﯿﺴﺖ؟ 
1) ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﭼﺴﺐ.           2) ﮐﻤﺒﻮد دﻣﺎی ﭘﺮس.  
3) زﯾﺎد ﺑﻮدن ﻓﺸﺎر ﭘﺮس.              4) ﮐﻤﺒﻮد زﻣﺎن ﭘﺮس.  

- ﺑﺎدﮐﺮدﮔﯽ روﮐﺶ ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﺲ از روﮐﺶ ﮐﺎری ﺑﺎ ﮐﺪام ﭼﺴﺐ ﻗﺎﺑﻞ اﺻﻼح اﺳﺖ؟
1)UF                     2)MF             3) تینری فوری         4) 3 و2 و1

- ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ اﺗﺼﺎل ﺑﺮای ﮔﻮﺷﻪ ﻗﺎب ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﭘﺮوﻓﯿﻞ MDF، ﮐﺪام اﺳﺖ؟
1) بیسکویتی              2) پین دم چلچله             3) نیم نیم                 4) سربه سر با چسب 3و2و1

- اﺻﻄﻼح »ﺟﺰﯾﺮه«، در ﮐﺪام ﻗﺴﻤﺖ از ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﮐﺎرﺑﺮد دارد؟ 
1) ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ.        2) آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ.        3) ﺣﻤﺎم.          4) اﺗﺎق ﺧﻮاب.  

- واژه »ﺗﻦ ﺳﻨﺠﯽ«، ﻣﻌﺎدل ﮐﺪام اﺻﻄﻼح ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟
1) Ergonomy 2) physiology 3) Standard 4) Anthropometry

- ﻋﻤﻖ ﮐﺎﺑﯿﻨﺖ دﯾﻮاری آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ، ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ؟
40 (1 ﺗﺎ 45       35 (2 ﺗﺎ 40        30 (3 ﺗﺎ 35        25 (4 ﺗﺎ 30 

- در ﻣﺎﺷﯿﻦ رﻧﺪه ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮔﯿﺮ، ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺎر ﺑﺮای ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﺎری ﭼﻘﺪر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟
1) ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺑﯿﻦ دو ﮐﻔﺸﮏ ﻋﻘﺐ و ﺟﻠﻮ 
2) ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﻏﻠﺘﮏ آج دار و ﺗﻮﭘﯽ رﻧﺪه 
3) ﺣﺪا ﻓﺎﺻﻞ ﺷﺎﻧﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ و ﺗﻮﭘﯽ رﻧﺪه 
4) ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ  ﺑﯿﻦ ﺧﻂ اﻟﻤﺮﮐﺰﯾﻦ دو ﻏﻠﺘﮏ ﺳﺎده و آج دار. 

- اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﯿﻐﻪ ﺧﻂ زن در ﻣﺎﺷﯿﻦ اره ﮔﺮد دورﮐﻦ، ﺑﺮای ﺑﺮش ﮐﺪام ﻣﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ اﺳﺖ؟
1) ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺸﺮده ﺑﺎ روﮐﺶ ﻣﻼﻣﯿﻨﻪ 
2) MDF ﺑﺎ دو رو روﮐﺶ. 
3) ﺗﺨﺘﻪ ﭼﻨﺪﻻﯾﯽ. 
4) ﺑﺮش ﻋﺮﺿﯽ ﭼﻮب ﻣﺎسیو

- در ﻣﺎﺷﯿﻦ اره ﮔﺮد ﭘﺎﻧﺪوﻟﯽ، دﻧﺪاﻧﻪ ﺗﯿﻐﻪ اره از ﮐﺪام ﻧﻮع اﺳﺖ؟
 1) ﮔﺮﮔﯽ.         2) وﯾﮕﻮ.           3) ﺗﯿﺰ ﮐﺸﯿﺪه.       4) ﻣﺜﻠﺜﯽ.  

- ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮوز ﺧﻄﺮات در ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭼﻮب ﮐﺪام اﺳﺖ؟
1) ﻋﺪم وﺟﻮد ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه ﺑﺮ روی ﻣﺎﺷﯿﻦ. 2) ﻋﺪم وﺟﻮد ﻟﻮازم ﮐﻤﮑﯽ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ. 
3) ﻋﺪم آﻣﻮزش ﺻﺤﯿﺢ ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ. 4) ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮازم اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدی. 

- آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ ﮐﺪام ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭼﻮب ﺑﯿﺶ ﺗﺮ اﺳﺖ؟ 
1) ﮐﻒ رﻧﺪ.       2) اره ﮔﺮد ﻣﯿﺰی.     3) ﺧﺮاﻃﯽ.         4) اره ﻧﻮاری.  

- از ﮐﺪام ﻧﻮع ﭼﺴﺐ، در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﻟﺒﻪ ﭼﺴﺒﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد؟ 
1) ﮔﺮﻣﺎ ﺳﺨﺖ.      2) ﮔﺮﻣﺎ ﻧﺮم         3)UF              4)PF

- ﮐﺪام ﻧﻮع ﺗﺮﻣﺰ در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﺎﻧﻞ ﺑﺮ ﻋﻤﻮدی ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻗﻒ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﯿﻐﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮش ﻣﯽ ﺷﻮد؟
1) ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ        2) دﺳﺘﯽ.          3) اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ.    4) اﺗﻮﻣﮑﺎﻧﯿﮏ.  

- در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﭘﺮس و ﮐﯿﻮم )ﻣﻤﺒﺮان(، ﻧﻮع ﭼﺴﺐ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺮای روﮐﺶ ﻫﺎی ﺗﺮﻣﻮﭘﻼﺳﺖ ﮐﺪام اﺳﺖ؟ 
1)UF           2)PF            3)UPF           4) پلی اورتان

- ﺳﺎﮐﺸﻦ ﻫﺎی ﻣﯿﺰ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی CNC ﺑﺎ ﮐﺪام ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟ 
1) ﻧﯿﻮﻣﺎﺗﯿﮏ.       2) ﻧﺮم اﻓﺰاری       3) اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ.        4) ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﻧﻮری. 


1397/04/7
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.