loading...

سوالات آزمون استخدامی و مصاحبه | دانلود تست

هنرآموز صنایع فلزی و جوشکاری,آموزش و پرورش,دفترچه سوالات تخصصی,هنرآموز,هنرآموز صنایع فلزی

دفترچه سوالات آزمون استخدامی هنرآموز صنایع فلزی و جوشکاری را از لینک زیر می توانید دانلود کنید، قابل ذکر می باشد که فقط بخشی عمومی دارای پاسخنامه می باشد.

بخشی از فایل
بخشی از سوالات تخصصی دفترچه هنرآموز صنایع فلزی و جوشکاری را در زیر می توانید مشاهده کنید:

- ﺑﺮﮔﺸﺖ ﭘﺲ از ﺧﻢ ﮐﺎری ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ؟ 
1) ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ اﻫﺮم ﺧﻢ ﮐﺎری- ﺿﺨﺎﻣﺖ و ﺟﻨﺲ ورق. 
2) ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﯿﺰ ﺧﻢ ﮐﺎری ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﯿﻪ- ﺟﻨﺲ ورق. 
3) ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺧﻢ ﻓﻠﺰ- ﺿﺨﺎﻣﺖ و زاوﯾﻪ ﺧ 
4) ﺑﺮﮔﺮدان ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ – ﺟﻨﺲ و ﺿﺨﺎﻣﺖ. 

- ﻟﻘﯽ ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻐﻪ ﻫﺎ در ﻗﯿﭽﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﻣﻘﺪار آن در ﭼﻪ ﺣﺪودی اﺳﺖ
1) ﺟﻨﺲ ﺗﯿﻐﻪ- ﻧﻮع ﻗﯿﭽﯽ و ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺎر 2) زاویه برش نیروی برش1/10  ضخامت قطعه کار
3)سرعت برش جنس کار نصف ضخامت کار 4) ضخامت جنس کار 1/20 ضخامت کار
103- در ﮐﺪام ﯾﮏ از ﭘﯿﭻ ﻫﺎ، راﺑﻄﻪ ی ﺑﯿﻦ ﮔﺎم و ﻗﻄﺮ ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﯿﭻ وﺟﻮد ﻧﺪارد؟
1) ﻟﻮﻟﻪ.          2) ﺳﺮﮔﺮد.         3) اﯾﻨﭽﯽ          4) ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮی  

- ﺳﺨﺘﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ در ﮐﺪام ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ؟ 
1) ﻏﻠﺘﮏ ﮐﺎری در ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺮد           2) ﭼﮑﺶ ﮐﺎری در ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺮم  
3) رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮی در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺎﺳﻪ ای.          4) ﺳﺮد ﮐﺮدن ﻓﻮﻻد ﺳﺨﺘﯽ ﭘﺬﯾﺮ.  

- ﺑﺮای ﻫﺮ ﺧﻢ در اﺗﺼﺎل ﻓﺮﻧﮕﯽ ﭘﯿﭻ، ﺑﺎﯾﺪ ................ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﮐﻠﯽ ﻗﻄﻌﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد. 
1) ﻋﺮض دﻫﺎﻧﻪ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻨﻬﺎی دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺿﺨﺎﻣﺖ ورق. 
2) ﻋﺮض دﻫﺎﻧﻪ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ دوﺑﺮاﺑﺮ ﺿﺨﺎﻣﺖ ورق. 
3) دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺮض دﻫﺎﻧﻪ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻨﻬﺎی ﺿﺨﺎﻣﺖ ورق. 
4) دو ﺑﺮاﺑﺮ دﻫﺎﻧﻪ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ورق. 

- ﺗﯿﻐﻪ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻗﯿﭽﯽ ﻫﺎی ورق ﺑﺮای اﻫﺮﻣﯽ دارای اﻧﺤﻨﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻠﺖ ﮐﺪام اﺳﺖ
1) ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮدن اﻧﺮژی ﺑﺮش.             2)ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪن زاوﯾﻪ ﺑﺮش.  
3) اﻧﺠﺎم ﺑﺮش ﮐﺎری در ﺧﻂ راﺳﺖ.        4) اﻣﮑﺎن ﺑﺮش ﮐﺎری ورق ﻫﺎی ﺿﺨﯿﻢ ﺗﺮ.  

- در ﺑﺮش ﮐﺎری ﺑﺎ روش ﺑﺮاده ﺑﺮداری، ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟
1)در اره مدور پر دور، قطعه کار به گیره بسته نمی شود
2) دﻧﺪاﻧﻪ ﺗﯿﻎ اره در ﻣﺎﺷﯿﻦ اره ﻟﻨﮓ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ اﺳﺖ. 
3) در اره ﻣﺪور ﮐﻢ دور، ﮐﺎر ﺑﺎ آب ﺻﺎﺑﻮن ﺧﻨﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد. 
4) ﺑﺮای ﺟﻮﺷﮑﺎری دو ﺳﺮ ﺗﯿﻎ اره ﻧﻮاری، از ﺟﻮش ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. 

- ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﺮﻧﮕﯽ ﭘﯿﭻ ﮐﺸﻮﯾﯽ، ﮐﺪام اﺳﺖ؟ 
1) اﺟﺴﺎم ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺰرگ.                2) اﺗﺼﺎل ﮐﻒ ﺑﻪ ﺑﺪﻧ 3) ﮐﺎﻧﺎل ﺳﺎزی.                    4) ﻗﻮﻃﯽ ﮐﻨﺴﺮ  

- ﻓﻠﺰات ..............، اﺳﺘﺤﮑﺎم ﮐﻢ ﺗﺮ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ از ﻓﻠﺰات .............. دارﻧﺪ
1) ﻧﻮرد ﮔﺮم ﺷﺪه- داﻧﻪ رﯾﺰ             2 ( داﻧﻪ درﺷﺖ  ﺳﺮد ﮐﺎری ﺷﺪ  
3) داﻧﻪ رﯾﺰ- داﻧﻪ درﺷﺖ.               4 ( داﻧﻪ درﺷﺖ  داﻧﻪ رﯾﺰ.

- ﮐﺪام دﺳﺘﻪ از ﮔﺎزﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﻣﮑﺎن ﺣﻞ ﺷﺪن در ﻓﻠﺰ ﺟﻮش ﻓﻮﻻد را دارﻧﺪ؟
1)ئیدروژن و ازت         2) اکسیژن و ازت        3)Co2,Co          4)H2,Ar  

- اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮑﺘﺮود ﮐﻢ ﺋﯿﺪروژن (low.H)، در ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺿﺮورت دارد؟ 
1) ﻓﻮﻻد زﻧﮓ ﻧﺰن.                  2) ﻓﻮﻻد ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ.  
3) ﻓﻮﻻد ﺳﺨﺘﯽ ﭘﺬﯾﺮ.                 4) ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻮﻻدﻫﺎ.  

- ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻣﺎی ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎت زودﺗﺮ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت .............. رﺳﯿﺪه و ﭘﺲ از ﺟﻮش ﮐﺎری ................... ﺷﻮد.
 1) ﻣﺎﮐﺰﯾﯿﻤﻢ- آﻫﺴﺘﻪ ﺳﺮد.             2) ذوب – ﺳﺮد.  3) ﺟﻮش ﮐﺎری  راﺣﺖ ﺗﻤﯿﺰ.      4) ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ﺷﻼﮐﻪ آﺳﺎن ﺟﺪا.  

- ﺟﻮش ﮐﺪام اﻟﮑﺘﺮود دارای اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﺑﻮده و در ﺑﯿﺶ ﺗﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ
1)E6013              2)E7020               3)E7018                4)E6010

-کدام فرایند جوش کاری با ولتاژ کم تری انجام می شود؟
1)قوسی و گاز Co2                          2)SMAW الکترود روپوش دار   
3)TIG  قوسی و الکترو تنگستن                4) جوش کاری مقاومتی

- در رادﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ RT از ﻓﻠﺰ ﺟﻮش، ﻟﮑﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ................ اﺳﺖ. 
1) اﺧﺎل ﺗﻨﮕﺴﺘﻦ.                   2) ﺣﻔﺮه ﮔﺎزی.  
3) اﺧﺎل اﮐﺴﯿﺪی.                   4) ذره ﮔﻞ جوش

- ﺟﻮش ﮐﺎری ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﮐﺪام ﮔﺮوه راﺣﺖ  و ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ؟ 
1) ﻓﻮﻻد ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ، ﻓﻮﻻد زﻧﮓ ﻧﺰن، ﮐﺮوم ﻧﯿﮑﻞ دار. 
2) ﻓﻮﻻد ﭘﺮﮐﺮﺑﻦ، ﻓﻮﻻد ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ. 
3) اﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم و ﻓﻮﻻد ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ. 
4) ﻣﺲ، آﻟﻮمینیوم

- در ﻓﺮآﯾﻨﺪ MAG، ﺑﺮای ﺟﻮﺷﮑﺎری ﻓﻮﻻد، درﺻﺪ ﺳﯿﻠﯿﺲ و ﻣﻨﮕﻨﺰ در ﺳﯿﻢ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ اﺳﺖ. ﭼﺮا؟ 
1) رﻗﯿﻖ ﺷﺪن ﻣﺬاب.                 2) اﻓﺰاﯾﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺟﻮش ﮐﺎری.  
3) اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﺟﻮش.             4) اﮐﺴﯿﮋن زداﯾﯽ.  

- در ﺟﻮش ﮐﺎری ﻓﻮﻻدی در ﻓﺮآﯾﻨﺪ MiG | MAG ، اﻣﮑﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺬاب ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﭙﺮی ﺑﺎ ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد؟
1)مخلوط ارگن و هلیوم         2) گاز ارگن خالص         3) گاز Co2خالص    4)مخلوط هلیوم با ارگون He+Ar

- ﻧﻘﺶ ﭘﺲ ﮔﺮﻣﺎ، در ﺟﻮﺷﮑﺎری ﮐﺪام اﺳﺖ؟ 
1) اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺳﺮد ﺷﺪن.              2) ﺗﻨﺶ زداﺋﯽ.  
3) اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺨﺘﯽ.                   4) ﮐﺎﻫﺶ اﻧﻘﺒﺎض و اﻧﺒﺴﺎط. 

- ﻋﻠﺖ ﭘﺦ زﻧﯽ در اﺗﺼﺎﻻت ﮐﺪام اﺳﺖ؟ 
1) روﯾﺖ ﺷﺪن ﭘﺎﺷﻨﻪ ﺟﻮش.                            2) راﺣﺘﯽ ﺟﻮش ﮐﺎری.  
3) ذوب ﺷﺪن ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﻣﺸﺘﺮك اﺗﺼﺎل.    4) ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﻄﻌﺎت.  

- ﭼﺮا ﭘﺲ از ﻗﻄﻊ ﻗﻮس در ﺟﻮش ﮐﺎری GTAW دﻣﺶ ﮔﺎز ﮐﻤﯽ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ زﯾﺮا ...........
1) ﮐﺎر اﮐﺴﯿﺪ ﻧﺸﺪه و ﺳﺮﯾﻊ ﺳﺮد ﻣﯽ ﺷﻮد. 
2) اﻟﮑﺘﺮود ﺗﻨﮕﺴﺘﻦ و ﺷﻌﻠﻪ ﭘﻮش آﺳﯿﺐ ﻧﺒﯿﻨﺪ.
3) ﺳﯿﻢ ﺟﻮش و ﺧﻂ ﺟﻮش زودﺗﺮ ﺳﺮد ﺷﻮد. 
4) اﻧﺘﻬﺎی ﺧﻂ ﺟﻮش، ﺳﺮ ﺳﯿﻢ ﺟﻮش و اﻟﮑﺘﺮود ﺗﻨﮕﺴﺘﻦ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﻮد. 

- در اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎی روﺗﺎﯾﻠﯽ، ﮐﺪام اﺳﮑﯿﺪ در روﭘﻮش ﻓﺮاوان اﺳﺖ؟
1)آهن FeO          2)سیلیس SiO2              3) تیتان TiO2             4) منگنز MnO


سرفصل های آزمون
سرفصل های عموی آزمون همان دروس ذکر شده در لینک بالا است و دروس تخصصی آزمون نیز شامل دروس جوشکاری با برق و گاز و کارگاه، تکنولوژی نیم ساخته های فلزی و کارگاه، استاتیک و مقاومت مصالح، علم موارد، رسم فنی می باشد.

رشته های مجاز به ثبت نام
برای شغل هنرآموز صنایع فلزی مقاطع تحصسیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته های جوشکاری، صنایع فلزی، مهندسی تکنولوژی جوشکاری، مهندسی موارد، مهندسی فناوری جوش می توانند در آزمون ثبت نام کنند.

استخدام های مرتبط
آزمون استخدامی آموزش و پرروش در سال 98 برگزار می گردد، این آزمون استخدامی به صورت مشترک با آزمون فراگیر در 30 ابان برگزار خواهد شد و ثبت نام آن از طریق سایت سنجش در حال انجام می باشد، قابل ذکر می باشد که ثبت نام بیش از 100 خوشه شغلی صورت میگیرد و در اکثر رشته های تحصیلی می توانند در این آزمون و برای سایر مشاغل ثبت نام کنند.
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
موضوعات

 • استخدام

 • آموزش و پرورش

 • سوالات عمومی

 • جزوات عمومی

 • سوالات تخصصی

 • جزوات تخصصی

 • شرکت گاز

 • شرکت نفت

 • الهیات و معارف

 • هوش و استعداد

 • مبانی قانونی

 • اطلاعات عمومی

 • زبان انگلیسی

 • ریاضی و آمار مقدماتی

 • مبانی کامپیوتر

 • فناوری اطلاعات

 • مبانی کامپیوتر

 • ICDL

 • زبان و ادبیات فارسی

 • قانون اساسی

 • مسائل روز

 • سوالات استخدامی

 • سوالات مصاحبه

 • مشاوره استخدامی

 • سازمان تامین اجتماعی

 • برق

 • مدیریت

 • حسابداری

 • شیمی

 • عمران

 • کامپیوتر

 • فیزیک

 • مکانیک

 • صنایع

 • ایمنی صنعتی

 • ایمنی بازرسی فنی

 • بانک ها

 • بانک صادرات

 • بانک ملی

 • بانک سپه

 • بانک مسکن

 • بانک مهر

 • بانک اقتصاد نوین

 • بانک ملت

 • بانک کشاورزی

 • شهرداری

 • نگهبانی

 • متصدی امور دفتری

 • مسئول دفتر

 • مسئول خدمات اداری

 • کارگزین

 • کارشناس امور اداری

 • کارشناس برنامه و بودجه

 • مسئول خدمات مالی

 • حسابدار

 • حسابرس

 • کارشناس برنامه ریزی و آموزش

 • کارشناس مدیریت دولتی

 • مامور حراست

 • کارشناس امور فرهنگی

 • کارشناس امور ورزشی

 • کتابدار

 • محیط زیست

 • امور حمل و نقل

 • اپراتور

 • کاردان معماری

 • نقشه برداری

 • معدن

 • روابط عمومی

 • کارشناس حقوقی

 • کارشناس سمعی بصری

 • کارشناس بازرگانی داخلی

 • آمار

 • کارشناس مطالعات اجتماعی

 • کارشناس ثبت اسناد و املاک

 • کارشناس آتش نشانی

 • کارتوگراف

 • کارشناس امور باغبانی

 • راه و ساختمان

 • ساختمان

 • کارشناس شهرسازی

 • کارشناس آزمایشگاه شیمی

 • کارشناس آزمایشگاه فیزیک

 • کارشناس آزمایشگاه مکانیک خاک

 • آرشیتکت (معماری)

 • حقوق

 • فایل صوتی

 • دستگاه های اجرایی کشور

 • پست بانک

 • هلال احمر

 • وزارت بهداشت

 • پرستاری

 • دانشگاه علوم پزشکی

 • بانک مهر اقتصاد

 • ارتش جمهوی اسلامی

 • وزارت علوم

 • علوم اقتصادی

 • نرم افزار و سخت افزار

 • ذوب آهن

 • وزارت نیرو

 • قانون تجارت

 • تئوری مدیریت

 • حقوق تجارت

 • اقتصاد خرد و کلان

 • آزمون قضاوت

 • آزمون وکالت

 • آموزگار ابتدایی

 • آموزگار استثنایی

 • دبیر ورزش (تربیت بدنی)

 • هنرآموز کامپیوتر

 • مالیه عمومی

 • مصاحبه شغلی

 • دیوان محاسبات

 • آب و فاضلاب

 • بانک تجارت

 • بهداشت

 • بانك صنعت و معدن

 • سازمان دامپزشكی كشور

 • سازمان پزشكی قانونی كشور

 • سازمان حسابرسی

 • بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران

 • سازمان بنادر و دریانوردی

 • سازمان ثبت اسناد و املاك

 • وزارت امور خارجه

 • سازمان اداری و استخدامی كشور

 • نیروی انتظامی

 • سازمان ملی بهره وری

 • وزارت اقتصاد

 • نهاد کتابخانه های عمومی

 • بانک گردشگری

 • دادگستری (قوه قضائیه)

 • بانک مرکزی

 • لینک های مستقیم

 • مهندسی نفت

 • بانک ایران زمین

 • سازمان شیلات کشور

 • سازمان حفاظت محیط زیست

 • وزارت راه و شهرسازی

 • سازمان بیمه سلامت

 • سازمان ملی زمین و مسکن

 • سازمان اوقاف و امور خیریه

 • مکانیک خودرو

 • چاپ

 • طراحی و دوخت

 • آی تی

 • گرافیک

 • متالورژی

 • کشاورزی

 • نقشه کشی

 • مشاوره تحصیلی

 • تاسیسات

 • زراعت

 • پلیس فتا

 • قرارگاه خاتم الانبیاء

 • دبیر معارف اسلامی

 • دبیر علوم تجربی

 • دبیر عربی

 • سازمان امور عشایر

 • وزارت فرهنگ

 • سازمان ثبت احوال

 • سازمان زندان ها

 • سازمان امور اراضی

 • مرکز آمار ایران

 • شرکت مدیریت منابع آب ایران

 • مرکز آموزش مدیریت دولتی

 • سازمان نقشه برداری

 • سازمان راهداری و حمل و نقل

 • شرکت سهامی بیمه ایران

 • شرکت مهندسی آب و فاضلاب

 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 • جهاد کشاورزی
  کدهای اختصاصی