دانلود دفترچه سوالات تخصصی هنرآموز صنایع غذایی

 
دفترچه سوالات تخصصی و عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش برای خوشه شغلی هنرآموز صنایع غذایی را می توانید از طریق لینک زیر دانلود کنید:

- اﻧﺠﻤﺎد ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ، ﺑﺎ ﮐﺪام روش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ اﺳﺖ؟
1)ﻏﻮﻃﻪ وری در ﻣﺎﯾﻊ ﺳﺮد ﮔﻠﯿﺴﺮول                            2)ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﯿﺘﺮوژن ﻣﺎﯾﻊ
3)ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮای ﺳﺮد                                               4)ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﺳﺮد 

- ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻣﻮاد ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه زﯾﺮ، ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﯿﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺼﺎره ﻣﯿﻮه ﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و در داﻣﻨ PH ﺑﺮاﺑﺮ 4-5/2 ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮی دارد؟ 
1)اﺳﯿﺪ ﭘﺮوﭘﯿﻮﻧﯿﮏ                  2)اﺳﯿﺪ ﺑﻨﺰوﺋﯿﮏ                 3)اﺳﯿﺪ ﺳﻮرﺑﯿﮏ            4)اﺳﯿﺪ اﺳﺘﯿﮏ 

-دزﮐﺸﻨﺪه ﭘﺮﺗﻮ ﺑﺮای ﮐﺪام ﯾﮏ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﺳﺖ؟ 
1)آﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎ                                               2)ﮐﻠﺴﺘﺮﯾﺪﯾﻮم ﺑﻮﺗﻮﻟﯿﻨﯿﻮم 
3)ﻣﯿﮑﺮوﮐﻮﮐﻮس، رادﯾﻮ دوراﻧﺲ               4)اﻧﮕﻞ ﻫﺎ و ﺣﺸﺮات 

- ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﺑﯽ ﺑﻪ زﯾﺮ 85/0 ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ، ﮐﺪام آﻧﺰﯾﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اداﻣﻪ دﻫﺪ؟ 
1)آﻣﯿﻼز                    2)ﭘﺮوﻧﺘﺎز                      3)ﻟﯿﭙﺎز                  4)ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاز 

-راﻓﯿﻨﻮز، از ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻣﻨﻮﺳﺎﮐﺎرﯾﺪﻫﺎی زﯾﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ 
1)ﮔﺎﻻﮐﺘﻮز، ﮔﻠﻮﮐﺰ، ﻓﺮوﮐﺘﻮز                        2)ﮔﺎﻻﮐﺘﻮز، ﻓﺮوﮐﺘﻮز، ﻓﺮوﮐﺘﻮز 
3)ﮔﺎﻻﮐﺘﻮز، ﮔﻠﻮﮐﺰ،ﮔﻠﻮﮐﺰ                             4)ﮔﺎﻻﮐﺘﻮز،ﮔﺎﻻﮐﺘﻮز، ﻓﺮوﮐﺘﻮز 

-ﮐﺪام اﺳﯿﺪ آﻣﯿﻨﻪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﮐﻨﺶ ﻗﻬﻮه ای ﺷﺪن آﻧﺰﯾﻤﯽ ﺣﺴﺎب اﺳﺖ؟
 1)ﻟﯿﺰﯾﻦ                          2)ﻣﺘﯿﻮﻟﯿﻦ                  3)ﺗﯿﺮوزﯾﻦ                      4)ﻫﯿﺴﺘﯿﺪﯾﻦ 

- در ﮐﺪام روش ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن، ﭘﺪﯾﺪه ﻫﯿﺴﺘﺮﺳﯿﺲ Hystersis ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽ رﺳﺪ؟
 1)ﺗﻮﻧﺎی                       2)ﭘﺎﺷﺸﯽ                   3)ﺗﺼﻌﯿﺪی                       4)ﻏﻠﺘﮑﯽ 

-ﮐﺪام ﯾﮏ ﺟﺰء ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎ در ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟ 
1)SH                   2)PH                  3)a/w                       4)RH

- آب ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ای، ﭼﻨﺪ درﺻﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪﻫﺪ؟ 
1)15-10                     2)20-15                     3) 25-20               4) 10-5

- ﮐﺪام آﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮای ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻋﻤﻞ آﻧﺰﯾﻢ ﺑﺮی Blanching اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.؟ 
1)اﮐﺴﯿﺪاز،ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاز           2)ﮐﺎﺗﺎﻻز، ﭘﺮوﺗﻨﺎز                  3)ﮐﺎﺗﺎﻻز، ﻟﯿﭙﺎز           4)ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاز،ﮐﺎﺗﺎﻻز

- آزﻣﻮن LAL، ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺪام ﻣﻮرد زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد؟ 
1)اﻧﺪوﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﮐﻠﺴﺘﺮﯾﺪﯾﻮم                              3)اﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ 
3)ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎی ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ                     4)اﻧﺪوﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎی ﮔﺮم ﻣﻨﻔﯽ
 
- در ﺑﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت زﯾﺮ، ﮐﺪام ﯾﮏ اﺛﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪه از رﺷﺪ وﯾﺮوس ﻫﺎ را دارد؟ 
1)TBHQ                    2)EDTA                   3)BHA               4)BHT

- ﺣﻀﻮر ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس ﻫﻤﺮاه ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ، ﺟﻬﺖ ﺑﺮوز ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﻻزم اﺳﺖ؟
1)صفر                 2)106cfu/g               3)108cfu/g              4)104cfu/g

-هر گاه در یک فرآیند حرارتی D280OF برابر 4 دقیقه و D250OF برابر 04/0 دقیقه باشد، اندیس Z کدام است؟
1)18 درجه فارنهایت           2) 10 درجه فارنهایت          3) 15 درجه فارنهایت         4) 20 درجه فارنهایت

- ﮐﺪام ﻣﻮرد زﯾﺮ، ﺑﮑﺘﺮی ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ، ﻣﯿﻠﻪ ای ﺷﮑﻞ، ﻏﯿﺮاﺳﭙﻮرزا ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎری زاﯾﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎك اﺳﺖ؟         
1)ﻟﯿﺴﺘﺮﯾﺎﻣﻨﻮﺳﯿﺘﻮژﻟﺲ                    2)ﮐﻠﺴﺘﺮﯾﺪﯾﻮم ﭘﺮﻓﺮﻧﺠﻨﺲ 
3)ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﺳﺮﺋﻮس                        4)ﯾﺮﺳﯿﻨﯿﺎ اﻧﺘﺮوﮐﻮﻟﯿﺘﯿﮑﺎ 

- ﮐﺪام ﯾﮏ از ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎی زﯾﺮ، ﻋﺎﻣﻞ ﺳﯿﺎه زﺧﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟ 
1)ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﯿﻠﯿﺲ                       2)ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﺳﺮﻧﻮس 
3)ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس اﺳﺘﺌﺎرو ﺗﺮﻣﻮﻓﯿﻠﻮس          4)ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس اﻧﺘﺮاﺳﯿﺲ 

- ﻧﻘﺶ ﮐﭙﺴﻮل در ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎ ﮐﺪام اﺳﺖ؟ 
1)ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ        2)ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﺰﯾﻢ          3)اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت ﺑﯿﻤﺎری زاﯾﯽ          4)ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ
 
-ﮐﺪام ﯾﮏ از ﮐﭙﮏ ﻫﺎی زﯾﺮ، ﺑﻪ ﮐﭙﮏ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻧﺎن ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ؟
1)موکور راکسی ئی Mucor rouxi                     2)تامنیدیوم الگاس Thamnidium
3)اسپرژیلوس نایجر Aspergillus niger                 4)ریزوپوس استولونیفر Rhizopus Stolonifer

- آزﻣﻮن IMVIC، ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﺪام ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﺴﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود؟
 1)ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ               2)اﺷﺮﯾﺸﯿﺎﮐﻠﯽ                   3)ﮐﻠﺴﺘﺮﯾﺪﯾﻮم ﺑﻮﺗﻮﻟﯿﻨﻮم           4)ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﺳﺮﻧﻮس

- ﮐﺪام ﯾﮏ از ﺗﻌﺎرﯾﻒ زﯾﺮ، ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪد (D value) D اﺳﺖ؟
1) زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﮐﻠﯿﻪ اﺳﭙﻮرﻫﺎی ﺑﺎﮐﺘﺮی در دﻣﺎی 121c
2) دﻣﺎی ﻻزم ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﮐﻠﯿﻪ اﺳﭙﻮرﻫﺎی ﯾﮏ ﺑﺎﮐﺘﺮی در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ.
3) دﻣﺎی ﻻزم ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن 90 درﺻﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎ در زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ.
4) زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن 90 درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎ در دﻣﺎی ﻣﻌﯿﻦ.

- ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺪﯾﺲ ﯾﺪی و ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ درﺻﺪ ﭼﺮﺑﯽ ﺧﺎﻣﻪ، دﻣﺎی ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﺮه زﻧﯽ از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ ﭼﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
 1)ﮐﺎﻫﺶ-ﮐﺎﻫﺶ             2)ﮐﺎﻫﺶ-اﻓﺰاﯾﺶ               3)اﻓﺰاﯾﺶ-اﻓﺰاﯾﺶ                  4)اﻓﺰاﯾﺶ-ﮐﺎﻫﺶ 

- ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﯽ ﺑﺴﺘﻨﯽ، ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺪام ﯾﮏ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟ 
1)ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﯾﺦ                           2)ﻻﮐﺘﻮز ﻣﻮﻧﻮ ﻫﯿﺪراﺗﻪ 
3) ﻻﮐﺘﻮز ﺑﯽ آب                                      4)ﻫﻮادﻫﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ، ﻣﺎده ﺧﺸﮏ ﮐﻢ 

- ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻣﻮارد زﯾﺮ، در ﻣﻮرد ﺷﯿﺮ دام ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ورم ﭘﺴﺘﺎن ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؟
1) اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺮوﺗﻨﻮز و ﺳﺮم آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ-ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻠﺴﯿﻢ
2) اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺘﺎﻻﮐﺘﻮﮔﻠﺒﻮﻟﯿﻦ و ﺳﺮم آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ-ﮐﺎﻫﺶ ﮐﺎزﺋﯿﻦ
3) اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻤﻮﻧﻮﮔﻠﺒﻮﻟﯿﻦ و ﺳﺮم آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ-ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺪﯾﻢ
4) اﻓﺰاﯾﺶ اﻟﻔﺎ ﻻﮐﺘﺎﻟﺒﻮﻣﯿﻦ و اﯾﻤﻮﻧﻮﮔﻠﺒﻮﻟﯿﻦ-ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻠﺴﯿﻢ

- ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻓﺰآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻏﺸﺎﯾﯽ زﯾﺮ، در ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮی اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد؟
1)ﻣﯿﮑﺮوﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن               2)ﻧﺎﻧﻮﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن                 3)اﺳﻤﺰ ﻣﻌﮑﻮس                4)ﺑﺎﮐﺘﻮﻓﻮﮔﺎﺳﯿﻮن
 
- ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻄﺮ و ﺑﻮی ﻣﻄﺒﻮع در ﭘﻨﯿﺮ، ﮐﺪام ﯾﮏ از واﮐﻨﺶ ﻫﺎی زﯾﺮ اﺳﺖ؟ 
1)ﮔﻠﯿﮑﻮﻟﯿﺰ            2)ﭘﺮوﺗﻨﻮﻟﯿﺰ                    3)ﮔﻠﯿﮑﻮﻟﯿﺰ   و  ﭘﺮوﺗﻨﻮﻟﯿﺰ               4) ﻟﯿﭙﻮﻟﯿﺰ 

اصل دفترچه سوالات به صورت کامل

استخدامی های مرتبط
برای شغل هنرآموز صنایع غذایی در اکثر استان های کشور در آزمون استخدامی سال 98 آموزش و پرورش که در آبان برگزار می گردد جذب نیرو صورت می گیردد و ثبت نام آن هم اکنون در حال انجام از طریق وبسایت سازمان سنجش می باشد، آزمون به صورت مشترک با آزمون دستگاه های اجرایی برگزار می گردد.

سرفصل های آزمون
آزمون در دو بخش عمومی و تخصصی برگزار می گردد، دروس عمومی در این لینک آمده است و سرفصل های تخصصی آزمون نیز شامل دروس اصول و صنایع غذایی - فرآورده های دامی - فرآورده های گیاهی - ماشین های صنایع غذایی - میکروبیولوژی مواد غذایی و عملیات می باشد.

رشته های تحصیلی مجاز
رشته های تحصیلی مجاز به ثبت نام برای شغل هنرآموز صنایع غذایی شامل رشته های در مهندسی علوم و صنایع غذایی، مهندسی کشاورزی صنایغ غذایی و مهندسی ماشینهای صنایغ غذایی در مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد می باشد.

1398/07/10
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.