دانلود دفترچه سوالات استخدامی هنرآموز شیمیایی (تخصصی)

 
جهت دانلود اصل دفترچه سوالات آزمون استخدامی هنراموز صنایع شیمایی در دو بخش تخصصی و عمومی که توسط آموزش و پرورش برگزار شده است از لینک زیر استفاده کنید:

بخشی از فایل
بخشی از سوالات بخش تخصصی اصل دفترچه سوالات هنرآموز صنایع شیمیایی را می توانید در  زیر مشاهده کنید:
- ﺳﻨﺘﺰ وﯾﻠﯿﺎﻣﺴﻮن ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺪام ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود؟
1)اﺗﺮﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎرن               2)اﺗﺮﻫﺎی ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن            3)ﻓﻨﻞ ﻫﺎ                 4)ﮐﺘﻮن ﻫﺎ
104- ﮐﺪام ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی در واﮐﻨﺶ ﻧﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
1)ﻓﻨﻞ                  2)ﻧﻮﻟﻮﺋﻦ                   3)ﺑﻨﺰن                  4)ﻧﯿﺘﺮوﺑﻨﺰن
 105- از واﮐﻨﺶ ﯾﮏ ﮐﺘﻮن ﺑﺎ واﮐﻨﺶ ﮔﺮ ﮔﺮﯾﻨﯿﺎرد، ﮐﺪام ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ؟
1)اﻟﮑﻞ ﻧﻮع دوم                2)اﻟﮑﻞ ﻧﻮع ﺳﻮم           3)اﻟﺪﺋﯿﺪ            4)اﺳﺘﺮ

- ﮐﺪام ﺗﺮﮐﯿﺐ، ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺑﺎزی ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد؟
1)اﺗﯿﻞ آﻣﯿﻦ         2)ﻣﺘﯿﻞ آﻣﯿﻦ           3)دی ﻣﺘﯿﻞ آﻣﯿﻦ              4)ﺗﺮی ﻣﺘﯿﻞ آﻣﯿﻦ
-کدام یک، امید حلقوی است؟
1)ﻻﮐﺘﺎم              2)ﻻﮐﺘﻮن             3)ﻓﻨﻮن                 4)ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ
- ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﮐﺪام ﻋﻨﺼﺮ ﺑﻪ ﺳﯿﻠﺴﯿﻢ، ﻧﻮع ﻧﯿﻢ رﺳﺎﻧﺎی n ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد؟
1)آﻟﻮﻣﯿﻨﻮم                2)ژرﻣﺎﻧﯿﻮم              3)ﻧﯿﺘﺮوژن               4)اﮐﺴﯿﮋن

- ﭼﺮا ﻧﯿﺘﺮﯾﮏ اﺳﯿﺪ، ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺑﺮ آﻟﻮﻣﯿﻨﻮﯾﻢ ﻧﺪارد؟
1)ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ ﭘﻮﺷﺶ اﮐﺴﯿﺪی ﻣﺤﺎﻓﻆ                     2)ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ آﻣﻔﻮﺗﺮ
3)ﺑﻪ ﻋﻠﺖ رﺳﺎﻧﺎﯾﯽ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺎﻻ                                4)ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻮرد
115- ﮐﺪام ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﮔﺮاﻓﯿﺖ دارد؟
1)ﺳﯿﻠﯿﺲ               2)ﻧﯿﺘﺮﯾﺪﺑﻮر             3)ﮐﺮﺑﯿﺪ ﮐﻠﺴﯿﻢ                 4)ﮐﺮﺑﻮراﻧﺪوم
- ﯾﮏ ﺗﯿﻐﻪ ﻣﺲ را در ﻣﺤﻠﻮل 1/0 ﻣﻮﻻر و ﺗﯿﻐﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺲ را در ﻣﺤﻠﻮل 01/0ﻣﻮﻻر ﻣﺲ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﻢ و دو اﻟﮑﺘﺮود را ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ، پتانسیل پیل در این لحظه بر حسب ولت چقدر است  ولت E=0/34 
1)صفر                      2)34/0                     3)03/0                           4)68/0
118- ﭘﻬﻦ ﺷﺪن ﭘﯿﮏ ﻫﺎ در دﺳﺘﮕﺎه HPLC ﻧﺎﺷﯽ از ﭼﯿﺴﺖ؟
1)ﺗﺰرﯾﻖ ﺳﺮﯾﻊ ﻧﻤﻮﻧﻪ       2)ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﻨﺪنمونه            3)ﻏﻠﻈﺖ ﮐﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ          4)ﻫﯿﭽﮑﺪام
119- در ﻃﯿﻒ ﺳﻨﺞ ﻧﺸﺮ ﺷﻌﻠﻪ ای، ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻋﻨﺎﺻﺮ زﯾﺮ ﺑﻬﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی اﺳﺖ؟
1)Na            2)Al            3)pd              4)Fe
120- ﺷﻌﻠﻪ در اﺳﭙﮑﺘﺮوﻣﺘﺮی ﺟﺬب اﺗﻤﯽ، ﻧﻤﻮﻧﻪ را ...................
1)ﻓﻘﻂ ﺧﺸﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.                         3)ﺑﻪ ﺑﺨﺎر اﺗﻤﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
2)ﺑﻪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.                 4)در دﻣﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﯾﻮﻧﯿﺰه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

1397/04/22
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.