دانلود دفترچه سوالات استخدامی هنرآموز زراعی و باغی (عمومی + تخصصی)

 
اصل دفترچه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش در خوشه شغلی هنرآموز زراعی و باغی را از طریق لینک زیر هم اکنون می توانید دانلود کنید:

درباره این فایل
جهت آشنایی با این فایل، بخشی سوالات بخش تخصصی دفترچه در زیر آمده است:
- ﮐﺪام ﯾﮏ از ﺣﺸﺮات زﯾﺮ، ﺗﺨﻢ ﺳﻦﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺳﻦ ﮔﻨﺪم را ﭘﺎرازﯾﺘﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
 1) زﻧﺒﻮر ﺗﺮﯾﺴﻮﻟﮑﻮس.  2) زﻧﺒﻮر ﺗﺮﮐﻮﮔﺮاﻣﺎ.     3) ﻣﮕﺲ ﺳﯿﺮﻓﯿﺪ.    4 ( ﻣﮕﺲ ﺗﺎﮐﯿﻨﯿﺪ.  

- ﻻرو ﮐﺪام آﻓﺖ ﺑﺪون ﭘﺎ، ﻗﻮﺳﯽﺷﮑﻞ و دارای ﭼﻬﺎر ﺳﻦ اﺳﺖ؟
1) ﮐﺮم ﺑﺮگ ﺧﻮار ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ.            2) ﮐﺮم ﺳﺎﻗﻪ ﺧﻮار ﺑﺮﻧﺞ.   
3) ﺳﺮﺧﺮﻃﻮﻣﯽ ﯾﻮﻧﺠﻪ.                      4) ﮐﺮم ﺳﺎﻗﻪ ﺧﻮار ذرت. 

- ﮐﺪام ﯾﮏ از آﻓﺎت زﯾﺮ، زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﻢ ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ؟
1) ﮐﺮم ﺧﺎردار ﭘﻨﺒﻪ.                  2) ﺳﭙﺮدار واوی ﺳﯿﺐ.    
3) ﮐﺮم ﺳﯿﺐ.                           4) ﺳﻦ ﮔﻨﺪم. 

- از ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻓﺖﺷﻨﺎﺳﯽ، ﻻﯾﻪﻫﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪهی ﺟﻠﺪ ﺣﺸﺮات ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﺧﺎرج ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺪام اﺳﺖ؟ 
1) ﮐﻮﺗﯿﮑﻮل، اﭘﯿﺪرم، ﻫﯿﭙﻮدرم.            2) ﮐﻮﺗﯿﮑﻮل، اﭘﯿﺪرم، ﻏﺸﺎء ﭘﺎﯾﻪ.         
 3) اﭘﯿﺪرم، ﮐﻮﺗﯿﮑﻮل، ﻏﺸﺎء ﭘﺎﯾﻪ.          4) اﭘﯿﺪرم، ﮐﻮﺗﯿﮑﻮل، ﻫﯿﭙﻮدرم.  

- ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺎﺳﯽ، در ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯿﻤﺎری ﺳﻔﯿﺪك ﺳﻄﺤﯽ ﻣﻮ ﮐﺪام اﺳﺖ؟ 
1) رﻃﻮﺑﺖ ﻫﻮا و دﻣﺎی ﻫﻮا.              2) وزش ﺑﺎد و دﻣﺎی ﻫﻮا.    
3) وزش ﺑﺎد و ﺣﺸﺮات.                4) وزش ﺑﺎد و رﻃﻮﺑﺖ ﻫﻮا. 

- ﻗﺎرچ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻮﺗﻪ ﻣﯿﺮی، ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺪام رده ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
1) زیگومیست                   2) اسکومیست                      3) اامیست                 4) بازیدیومیست.

- ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎری ﺳﻔﯿﺪك داﺧﻠﯽ ﻣﻮ، ﮐﺪام ﯾﮏ از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت زﯾﺮ را ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ 
1) ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺲ.                     2) ﮔﻮﮔﺮد و ﻣﺸﺘﻘﺎت آن.     3) ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺟﯿﻮهای.                 4) ﻣﺸﺘﻘﺎت ﺑﻨﺰن. 

- ﮐﺪام ﻋﻠﻒ ﻫﺮز، دارای ﺳﺎﻗﻪﻫﺎی ﭼﻬﺎرﮔﻮش و ﭘﻮﺷﯿﺪه از ﮐﺮكﻫﺎی ﺧﺸﻦ ﻗﻼبﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺖ؟ 
1) ﯾﻮﻻف وﺣﺸﯽ.    2 ( ﻣﺎﺷﮏ ﮔﻞ ﺧﻮﺷﻪای.  3) ﻫﻔﺖﺑﻨﺪ.       4) ﺑﯽﺗﯽراخ. 

- در ﮐﺪام ﻋﻠﻒ ﻫﺮز، ﮔﻞﻫﺎ ﺷﯿﭙﻮری و ﺳﻔﯿﺪ ﺗﺎ ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﻮده و ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻨﺞ ﮐﺎﺳﺒﺮگ، ﭘﻨﺞ ﮔﻠﺒﺮگ و ﭘﻨﺞ ﭘﺮﭼﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟؟
1) ﮔﻞ ﮔﻨﺪم.      2 ( ﺷﯿﺮﯾﻦﺑﯿﺎن.       3 ( ﭘﯿﭽﮏ ﺻﺤﺮاﯾﯽ.  4) ﮔﺎوﭘﻨﺒ 

- ﻧﻮع ﻣﯿﻮه، در ﺗﺎج ﺧﺮوس ﮐﺪام اﺳﺖ؟
1) ﻓﻨﺪﻗﻪ.         2) ﮐﭙﺴﻮل.          3) ﺳﺘﻪ.          4) ﺷﻔﺖ. 

- ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺪام ﮔﺮوه از ﺑﺮﻧﺞﻫﺎی زﯾﺮ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺤﯿﻄﯽ، آﻓﺎت و ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ؟ 1) ﺻﺪری.        2) ﮔﺮده.           3) اﺻﻼحﺷﺪه.      4) ﭼﻤﭙﺎ. 

- ﮔﻞ در ﻧﺨﻮد دارای ................................. اﺳﺖ.) 
1) ﯾﮏ ﻣﺎدﮔﯽ ﯾﮏ ﺑﺮﭼﻪای              2) ﯾﮏ ﻣﺎدﮔﯽ دو ﺑﺮﭼﻪای   
3) دو ﻣﺎدﮔﯽ ﯾﮏ ﺑﺮﭼﻪای              4) دو ﻣﺎدﮔﯽ ﺳﻪ ﺑﺮﭼﻪای  

- ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻣﺤﺼﻮﻻت زﯾﺮ، ﻗﺒﻞ از درو در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد آﺗﺶ زده ﻣﯽﺷﻮد؟
1) ذرت.          2) ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ.       3) ﺳﻮﯾﺎ.          4) ﻧﯿﺸﮑﺮ.  

- ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ورس در ﮔﻨﺪم ﮐﺪام اﺳﺖ؟ 
1) ﻧﻮر زﯾﺎد.          2) ﺧﺸﮑﯽ ﻫﻮا.         3) ازت زﯾﺎد.       4) ﻧﻮر ﮐﻢ.  

- ﮐﺪام رﻗﻢ ﯾﻮﻧﺠﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮده و ﺧﺎص ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮدﺳﯿﺮ اﺳﺖ؟ 
1) ﻣﺎﺋﻮﭘﺎ.         2) ﻣﺴﺎﺳﺮﺳﺎ.          3) ﺑﻤﯽ.          4) رﻧﺠﺮ.  

- ﺗﻌﺪاد ﮐﺮوﻣﻮزوم در ﮔﻨﺪمﻫﺎی دﺳﺘﻪی ﺗﺘﺮاﭘﻠﻮﺋﯿﺪ ﮐﺪام اﺳﺖ؟ 
28 (1             14 (2            7 (3            42 (4  

- رﻗﻢ وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ در ﺳﻮﯾﺎ ﺟﺰو ﮐﺪام ﯾﮏ از ارﻗﺎم زﯾﺮ، ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮد؟
 زودرس.       2) دﯾﺮرس.           3) ﺧﯿﻠﯽ دﯾﺮرس.     4) ﻣﺘﻮﺳﻂ رس.

- ذرت گیاهی است...............................
1) ﯾﮏ ﭘﺎﯾﻪ و ﺧﻮدﮔﺸﻦ.               2) ﯾﮏ ﭘﺎﯾﻪ و دﮔﺮﮔﺸﻦ.   
3) دو ﭘﺎﯾﻪ و دﮔﺮﮔﺸﻦ.                4) دو ﭘﺎﯾﻪ و ﺧﻮدﮔﺸﻦ.   

- ﮐﺪام ﻧﮋاد ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ، ﺟﺰو ﻧﮋادﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ؟ 
1) اﺳﻼﻣﺒﻮﻟﯽ.      2) ﮐﻮزﯾﻤﺎ.           3) دراﮔﺎ.           4) اﻣﺒﺎﺳﺎدور.  

- ﮔﯿﺎﻫﯽ داﺋﻤﯽ از ﺧﺎﻧﻮادهی ﮔﻨﺪﻣﯿﺎن ﮐﻪ ﺗﮑﺜﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎدی آن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﻗﻠﻤﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ...................................... ﻧﺎم دارد.
 1) ﮔﻨﺪم.         2) ﺑﺮﻧﺞ.            3) ﻧﯿﺸﮑﺮ.         4) ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ. 

- ﮐﺪام ﯾﮏ از ارﻗﺎم ﭘﻨﺒﻪ، ﺑﺮای ﮐﺸﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ آﻓﺎت ﮐﺮم ﺧﺎردار و ﻋﺴﻠﮏ ﭘﻨﺒﻪ ﺷﯿﻮع دارد، ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؟
1)ساحل                  2) ورامین                 3) هویی کالا          4) دلتا پایین 16

- کدام گیاه، خودگشتن (اتوگام) است؟
1) یونجه                 2) کلم                    3) گندم             4) ذرت

- ﮐﺪام ﯾﮏ از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت زﯾﺮ، در داﻧﻪی ﮔﻨﺪم دارای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ اﺳﺖ؟ 
1) ﻫﯿﺪراتﻫﺎی ﮐﺮﺑﻦ.  2) ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ.            3) رﻃﻮﺑﺖ.        4) ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ. 

- ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ذرت ﺳﯿﻠﻮﯾﯽ، وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﻪﻫﺎ، ﺣﺎﻟﺖ ...................... دارﻧﺪ. 
1) ﺷﯿﺮی.          2) رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞ.         3) ﺧﻤﯿﺮی.        4) ﮔﺮدهاﻓﺸﺎﻧﯽ.  

- ﮐﺪام ﻣﺤﺼﻮل زراﻋﯽ، ﺑﻪ آب ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺎز دارد؟ 
1) ﺟﻮ.           2) ﭘﻨﺒﻪ.          3) ﻧﯿﺸﮑﺮ.        4) ﮔﻨﺪم. 

1397/05/7
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.