loading...

سوالات آزمون استخدامی و مصاحبه | دانلود تست

آموزش و پرورش,دفترچه سوالات استخدامی,استخدام 97,سوالات استخدامی جدید,دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 97

جهت دانلود رایگان دفترچه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 97 که در تاریخ 15 برگزار شد از لینک زیر استفاده کنید:

همچنین جهت دسترسی به دفترچه سوالات عمومی و تخصصی سایر رشته ها و سایر سالها و دانلود جزوه برای آمادگی در آزمون استخدامی آموزش و پرورش از لینک زیر استفاده کنید:

بخشی از سوالات دفترچه
- کارت VGA در یک سیستم کامپیوتری، برای انتقال کدام مورد استفاده می¬شود؟
۱) سیگنال¬های شبکه ۲) ویدئو
3) صدا ۴) توان الکتریکی

- در سیستم عامل Windows 7، کدام مورد، یک کلید میان¬بر برای ایجاد پوشه جدید است؟
1) برای این عمل، کلید میان¬بری وجود ندارد و می¬بایست از طریق راست کلیک، پوشه جدید ایجاد کرد.
2) Ctrl+N
3) Shift + N
4) Ctrl + Shift +N

- عملیات Restore در سیستم عامل Windows 7، چه تعداد از موارد زیر را انجام می¬دهد؟
- برگرداندن فایل¬های پاک شده
- حذف کردن برنامه¬های نصب شده پس از Restore Point
- برگرداندن تنظیمات سیستم به هنگام ایجاد Restore Point
۱) صفر 2) 1 3) 2 4) 3

- در نرم افزار Word، کدام مورد به عنوان Cross-Reference در یک سند استفاده نمی¬شود؟
۱) سند دیگر 2) متن
۳) نمودار ۴) تصویر

- کدام مورد درخصوص ابزار Go to در نرم افزار Word، صحیح است؟
۱) برای رفتن به Comment ایجاد شده قبل از مکان فعلی نشانگر، قابل استفاده نیست.
۲) تنها کاربرد این ابزار، برای باز کردن و رفتن به سندهای دیگر است.
۳) از این ابزار می¬توان برای رفتن به Headingهای مختلف استفاده کرد.
۴) برای رفتن به صفحات موجودِ قبل از مکان فعلی نشانگر، قابل استفاده نیست.

- خروجی تابع ( )RAND در نرم افزار Excel در کدام بازه قرار دارد؟
۱) بستگی به پارامتر ورودی این تابع دارد. 2) 0 – 100
3) 1 – 100 4) 0 - 1

- تحت کدام شرط، یک متن طولانی در یک سلول، به سلول مجاور وارد می¬شود؟
۱) اندازه سلول اولیه، غیر قابل تغییر باشد.
2) فرمت اعمال شده بر روی هریک از سلول¬ها یکسان باشد.
۳) طول متن، از اندازه سلول اولیه بیشتر باشد.
۴) هیچ داده¬ای به سلول مجاور وارد نمی¬شود.

- در نرم¬افزار 2013 Excel برای درج داده¬های یک ستون در یک ردیف، از کدام روش استفاده می¬شود؟
1) Paste Special > Transpose 2) تابع TOROW
3) تابع CONVERT 4) Paste Special > Paste as a Row

- کدام مورد در نرم افزار Access، لیستی (Drop Down List) را ایجاد می¬کند که می¬توان از آن آیتم¬هایی را انتخاب کرد؟
1) OLE Object 2) Lookup Wizard
3) Memo 4) Hyperlink

- در نرم¬افزار PowerPoint، با استفاده از کدام¬یک از ابزارهای زیر، می¬توان زمان¬بندی ارائه را قبل از انجام آن، تنظیم کرد؟
1) Present online 2) Animation Duration
3) Rehearse Timings 4) Animation Timing

- در نرم¬افزار PowerPoint، کدام مورد درخصوص شکل روبه رو، صحیح است؟
(تصویر در فایل اصلی موجود می باشد)
۱) با استفاده از آیکون¬های موجود، می¬توان به سرعت، عکس یا نموداری را در اسلاید درج کرد.
۲) تنها می¬توان متن در این بخش درج کرد.
3) امکان درج همزمان عكس و نمودار در اسلاید وجود دارد.
۴) در صورت درج عکس یا نمودار، می¬توان به سادگی بر روی آن، متن نوشت.

- نوشتن کدام مورد در نوار آدرس مرورگر و زدن کلید Enter، باعث باز شدن جست¬وجوگر پیش¬فرض و جست¬وجوی متن نوشته شده می¬شود؟
1) http://searchexample 2) https://examplesearch.com
3) http://examplesearch.com 4) example scarch

- معنی واژه¬های «خایب - مشحون - ایما»، به ترتیب، کدام است؟
۱) بی¬بهره به افزایش – کنایه ۲) نا امید - مملو – رمز
۳) سرگشته - پر – اشاره ۴) بی¬نصیب - سرشار - اکنون

- در مصراع زیر، معنی واژه «جری» کدام است؟
«سزد گر ببرّی زبان جری را»
1) گستاخ ۲) دروغین
۳) تزویر ۴) متملّقانه

- کدام آثار زیر، از غلامحسین یوسفی است؟
۱) داستان من و شعر - از رنجی که می¬بریم ۲) چشمه روشن - سه تار
3) دیداری با اهل قلم - کاغذ زر ۴) برگ¬هایی در آغوش باد - خسی در میقات

- در کدام عبارت، «غلط املایی» یافت می¬شود؟
۱) پیر را از مال و مودّت فرزند در کار آورد تا جانب دین و مروّت مهمل گذاشت.
۲) پادشاهان حازم، بسیار کس را که با ایشان الف بیشتر ندارند، برای هنر و اخلاص نزدیک گردانند.
۳) اگر از روی دین و همیّت کوششی پیوسته آید برکات و ثواب¬های آن را نهایت صورت نبندد.
۴) برائت ساخت و فرط مناصحت و صدق اشارت و برکت دیدار من معلوم خواهد شد.

- کدام بیت، فاقد «غلط املایی» است؟
1) به قدر غیرت همکار گیرد اوج هر کاری ز من دارند صائب عندلیبان خوش سفیری را
2) چون سایه که سر در قدم سرو گزارد محو است سرا پا به سرا پای تو ما را
۳) بیار باده که عمری است تا من از سر امن به کنج عافیت از بحر عیش ننشستم
۴) عشق سازد حسن عالم¬سوز را در خون دلیر ذوالفقار شمع باشد بال و پر پروانه را

- با توجه به بیت زیر، کدام واژه «ایهام» دارد؟
«چشمم آن دم که ز شوق تو نهد سر به لحد تا دم صبح قیامت نگران خواهد بود»
۱) دم 2) نگران ۳) شوق 4) قیامت

- آرایه¬های بیت زیر، در کدام مورد، همگی درست هستند؟
«خیال خال تو با خود به خاک خواهم برد که تاز بوی تو خاکم شود عبیر آمیز»
1) جناس، تشبیه، ایهام تناسب، حسن تعلیل ۲) کنایه، ایهام، مجاز، تشبیه
3) مجاز، جناس، حسن تعلیل، نغمه حروف ۴) کنایه، جناس، ایهام، نغمه حروف

- بیت زیر، با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟
«می بهشت ننوشم ز دست ساقی رضوان مرا به باده چه حاجت که مست بوی تو باشم»
1) اگر بیارند کلید همه درهای بهشت جان عاشق به تماشاگه رضوان نرود
۲) شنیده¬ام که بهشت آن کسی تواند یافت که آرزو برساند به آرزومندی
۳) رضوان مگر سراچه فردوس برگشاد کاین حوریان به ساحت دنیا خزیده¬اند
۴) چه لطف بود رقیبا که رفتی از کویش بدین ثواب که کردی بهشت جای تو باد

- بیت زیر، با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟
«اگر ژاله هر قطره¬ای دُرّ شدی چو خرمهره بازار از او پُر شدی»
۱) آبگینه همه جا بابی از آن قدرش نیست لعل دشخوار به دست آید از آن است عزیز
۲) نه منعم به مال از کسی بهتر است خر ار جلّ اطلس بپوشد خر است
۳) اگر باران به کوهستان نبارد به سالی دجله گردد خشک رودی
4) چو گردد کوزة خام از نمی¬خُرد درست از قعر دریا چون توان برد

- کدام ترکیب¬ها، همگی اضافه تشبیهی است؟
1) دروگر زمان - عصاره تاک ۲) بنات نبات - تیر مژگان
3) گوشه کلاه – مهد زمین ۴) روی ماه - موسم ربیع

- در کدام مصراع، دو واژه مرکب وجود دارد؟
۱) گل عذاری زگلستان جهان ما را بس ۲) شرمش از چشم می پرستان باد
۳) شرار رشک و حسد در دل گلاب انداز 4) بیار زان می گلرنگ مشکبو جامی

- در بیت زیر، نقش واژه¬های «شکنج - باد - پریشان» به ترتیب، کدام است؟
«شکنج زلف پریشان به دست باد مده مگو که خاطر عشاق گو پریشان باش»
1) مفعول - مضاف الیه – مسند ۲) نهاد - مضاف الیه – مسند
۳) مفعول - مسند ۔ مضاف الیه ۴) نهاد - مفعول – مسند

- ساختمان کدام گروه کلمه¬ها، متفاوت است؟
۱) نایافتنی - گلزار – شامگاه ۲) پیوستگی - ناتوان – ستایشگری
۳) کوزه¬گر - همیشگی – بی¬مسئولیتی ۴) گیرودار - سراسر - دانشنامه


- «آگاهی انسان به قوای ادراکی خود» و «آگاهی از طریق مفاهیم ذهنی»، به ترتیب، بیانگر کدام نوع از شناخت است؟
۱) علم حصولی - علم حضوری ۲) علم حضوری - علم حضوری
۳) علم حضوری - علم حصولی ۴) علم حصولی - علم حصولی

اصل دفترچه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش که در 15 تیر 97 برگزار گردید را در گروه شغلی سوم از لینک زیر دانلود کنید:
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
موضوعات

 • استخدام

 • آموزش و پرورش

 • سوالات عمومی

 • جزوات عمومی

 • سوالات تخصصی

 • جزوات تخصصی

 • شرکت گاز

 • شرکت نفت

 • الهیات و معارف

 • هوش و استعداد

 • مبانی قانونی

 • اطلاعات عمومی

 • زبان انگلیسی

 • ریاضی و آمار مقدماتی

 • مبانی کامپیوتر

 • فناوری اطلاعات

 • مبانی کامپیوتر

 • ICDL

 • زبان و ادبیات فارسی

 • قانون اساسی

 • مسائل روز

 • سوالات استخدامی

 • سوالات مصاحبه

 • مشاوره استخدامی

 • سازمان تامین اجتماعی

 • برق

 • مدیریت

 • حسابداری

 • شیمی

 • عمران

 • کامپیوتر

 • فیزیک

 • مکانیک

 • صنایع

 • ایمنی صنعتی

 • ایمنی بازرسی فنی

 • بانک ها

 • بانک صادرات

 • بانک ملی

 • بانک سپه

 • بانک مسکن

 • بانک مهر

 • بانک اقتصاد نوین

 • بانک ملت

 • بانک کشاورزی

 • شهرداری

 • نگهبانی

 • متصدی امور دفتری

 • مسئول دفتر

 • مسئول خدمات اداری

 • کارگزین

 • کارشناس امور اداری

 • کارشناس برنامه و بودجه

 • مسئول خدمات مالی

 • حسابدار

 • حسابرس

 • کارشناس برنامه ریزی و آموزش

 • کارشناس مدیریت دولتی

 • مامور حراست

 • کارشناس امور فرهنگی

 • کارشناس امور ورزشی

 • کتابدار

 • محیط زیست

 • امور حمل و نقل

 • اپراتور

 • کاردان معماری

 • نقشه برداری

 • معدن

 • روابط عمومی

 • کارشناس حقوقی

 • کارشناس سمعی بصری

 • کارشناس بازرگانی داخلی

 • آمار

 • کارشناس مطالعات اجتماعی

 • کارشناس ثبت اسناد و املاک

 • کارشناس آتش نشانی

 • کارتوگراف

 • کارشناس امور باغبانی

 • راه و ساختمان

 • ساختمان

 • کارشناس شهرسازی

 • کارشناس آزمایشگاه شیمی

 • کارشناس آزمایشگاه فیزیک

 • کارشناس آزمایشگاه مکانیک خاک

 • آرشیتکت (معماری)

 • حقوق

 • فایل صوتی

 • دستگاه های اجرایی کشور

 • پست بانک

 • هلال احمر

 • وزارت بهداشت

 • پرستاری

 • دانشگاه علوم پزشکی

 • بانک مهر اقتصاد

 • ارتش جمهوی اسلامی

 • وزارت علوم

 • علوم اقتصادی

 • نرم افزار و سخت افزار

 • ذوب آهن

 • وزارت نیرو

 • قانون تجارت

 • تئوری مدیریت

 • حقوق تجارت

 • اقتصاد خرد و کلان

 • آزمون قضاوت

 • آزمون وکالت

 • آموزگار ابتدایی

 • آموزگار استثنایی

 • دبیر ورزش (تربیت بدنی)

 • هنرآموز کامپیوتر

 • مالیه عمومی

 • مصاحبه شغلی

 • دیوان محاسبات

 • آب و فاضلاب

 • بانک تجارت

 • بهداشت

 • بانك صنعت و معدن

 • سازمان دامپزشكی كشور

 • سازمان پزشكی قانونی كشور

 • سازمان حسابرسی

 • بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران

 • سازمان بنادر و دریانوردی

 • سازمان ثبت اسناد و املاك

 • وزارت امور خارجه

 • سازمان اداری و استخدامی كشور

 • نیروی انتظامی

 • سازمان ملی بهره وری

 • وزارت اقتصاد

 • نهاد کتابخانه های عمومی

 • بانک گردشگری

 • دادگستری (قوه قضائیه)

 • بانک مرکزی

 • لینک های مستقیم

 • مهندسی نفت

 • بانک ایران زمین

 • سازمان شیلات کشور

 • سازمان حفاظت محیط زیست

 • وزارت راه و شهرسازی

 • سازمان بیمه سلامت

 • سازمان ملی زمین و مسکن

 • سازمان اوقاف و امور خیریه

 • مکانیک خودرو

 • چاپ

 • طراحی و دوخت

 • آی تی

 • گرافیک

 • متالورژی

 • کشاورزی

 • نقشه کشی

 • مشاوره تحصیلی

 • تاسیسات

 • زراعت

 • پلیس فتا

 • قرارگاه خاتم الانبیاء

 • دبیر معارف اسلامی

 • دبیر علوم تجربی

 • دبیر عربی

 • سازمان امور عشایر

 • وزارت فرهنگ

 • سازمان ثبت احوال

 • سازمان زندان ها

 • سازمان امور اراضی

 • مرکز آمار ایران

 • شرکت مدیریت منابع آب ایران

 • مرکز آموزش مدیریت دولتی

 • سازمان نقشه برداری

 • سازمان راهداری و حمل و نقل

 • شرکت سهامی بیمه ایران

 • شرکت مهندسی آب و فاضلاب

 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 • جهاد کشاورزی
  کدهای اختصاصی