loading...

سوالات آزمون استخدامی و مصاحبه | دانلود تست

دبیر تربیت بدنی,دبیر ورزش,دفترچه سوالات تخصصی,آموزش و پرورش,استخدام 15 تیر 97,سوالات استخدامی,دبیری

اصل دفترچه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش برای رشته شغلی دبیر تربیت بدنی در دو بخش دفترچه سوالات تخصصی دبیر تربیت بدنی و دفترچه سوالات عمومی دبیر تربیت بدنی مربوط به پنجمین آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی کشور که در مورخه 15 تیر 97 برگزار شد می توانید از لینک زیر هم اکنون دانلود کنید:

بخشی از فایل
جهت آشنایی با این فایل بخشی از سوالات این فایل در زیر آمده است:

برای یک معلم فرایندگرا، کدام جزء از برنامه اهمیت زیادی ندارد؟
1) تعامل 2) تلاش فردی 3) ارزیابی پایانی 4) مشارکت گروهی

- بر اساس کدام نوع از انواع تعاملات آموزشی، در کلاس¬های درس تربیت بدنی، معلم باید از نظر آمادگی جسمانی، آموزش مهارت¬های ورزشی و رفتار آموزشی برای شاگردان الگو باشد؟
1) شکل¬دهی رفتار 2) تعامل کلاسی 3) بازتاب اندیشه 4) تبادل نظر

- کدام گروه از اهداف ملاک سنجش و ارزیابی عملکرد دانش¬آموزان محسوب می¬شوند؟
1) کلی 2) دوره 3) جزئی 4) رفتاری

- بیان کلمات تشویق¬آمیز با تکان دادن سر توسط معلم در یک فراید ارتباطی بین معلم و دانش¬آموز، کدام عنصر ارتباط محسوب می¬شود؟
1) پیام 2) کانال ارتباط 3) رمزگشایی 4) تصمیم فرستنده پیام

- کدام روش گروه¬بندی برای آموزش و به ویژه برای انواع بازی، ورزشی و مسابقه، مفید است؟
1) گروه¬بندی بر اساس سن 2) گروه¬بندی نامتجانس
3) گروه¬بندی بر اساس قد 4) گروه¬بندی متجانس

- در موقعیت¬های بحرانی، بروز رفتارهای غلط و سوء آموزشی در مسابقات ورزشی، تمایل بیشتر معلم استفاده از گناه روش اداره کلاسی تربیت بدنی است؟
1) معلم – محور 2) دانش¬آموز – محور 3) بینابینی 4) مشارکتی

- توانایی پیش¬بینی مواردی که ممکن است در طول آموزش اتفاق بیفتد، مربوط به کدام¬یک از اجزای تدریس است؟
1) بازاندیشی 2) رفتار فردی 3) شهود و اشراق 4) شخصیت فردی

- در کدام مرحله از مراحل تدریس، اصول آموزش و یادگیری با توجه به اهداف درس در سه حیطه نگرش و مهارت، اهمیت ویژه¬ای دارد؟
1) پایان کلاس 2) مدیریت کلاس
3) فعالیت¬های مقدماتی 4) موضوع و متن اصلی درس

- به طور میانگین، چند درصد توده عضلانی تا سن 80 سالگی کاهش می¬یابد؟
1) 15 2) 30 3) 50 4) 65

- هنگام تولد، کدام بازتاب فعال است؟
1) بارباب نامتقارن گردن ۲) بازتاب متقارن گردن
۳) بازتاب چتر نجات 4) بازتاب لابیرنتی

- کدام عامل، باعث کوتاه¬تر شدن طول گام در راه رفتن سالمندان می¬شود؟
۱) کاهش توده عضلاتی ۲) مشکلات دستگاه عصبی
3) ترس از افتادن 4) کاهش انعطاف¬پذیری

- کدام حرکت بنیادی، دارای الگوی گام¬برداری متقارن است؟
1) یورتمه رفتن 2) سکسکه کردن 3) لی لی کردن 4) سُر خوردن

- کدام محدودیت در الگوهای گرفتن کودکان، اثر کمتری دارد؟
۱) مسیر پرتاب توپ 2) فاصله پرتاب 3) اندازه توپ 4) شکل توپ

- کدام واژه، به تکلیفی دلالت دارد که هدف خاصی دارد؟
1) مهارت 2) حرکت 3) توانایی 4) الگوی حرکتی

- کدام سیستم حافظه، با تکالیف حرکتی بیشتر ارتباط دارد؟
1) ادراکی 2) رویه¬ای 3) معنایی 4) رویدادی

- ورزشکار در شرایط اجرا (عملکرد)، به چه نوع کانون توجهی نیاز دارد؟
۱) باریک بیرونی ۲) باریک درونی ۳) پهن بیرونی ۴) پهن درونی

- در کدام روش کاهش تواتر باز خورد، ارائه بازخورد به اجرای فرد بستگی دارد؟
۱) خلاصه ۲) میانگین ۳) حذف شده ۴) دامنه¬ای

- قانون تمرین، کدام شکل منحنی اجرا را پیش¬بینی می¬کند؟
1) خطی 2) S شکل 3) شتاب منفی 4) شتاب مثبت

- اولین فرایند موثر بر یادگیری مشاهده¬ای، کدام است؟
1) یادداری 2) تولید رفتار 3) توجه 4) انگیزش

کدام خطا می¬تواند معیار اندازه¬گیری دقت در موقعیت¬های دو بعدی باشد؟
1) منشعب 2) متغیر 3) ثابت مطلق 4) تغییرپذیری کلی

- قانون هیگ، ارتباط کدام عامل با زمان واکنش را بیان می¬کند؟
1) سازگاری محرک و پاسخ ۲) تعداد محرک و پاسخ
3) قابلیت پیش¬بینی 4) میزان تمرین و تجربه
مبانی فیزیولوژی ورزشی

- پروتئین دریافتی پیشنهادی برای ورزشکاران تفریحی، روزانه چند گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن است؟
1) 1 2) 8/0 3) 2/1 4) 6/4

- ورزشکاری استقامتی در یکی دو ماراتون، ۳ لیتر عرق را بخار می¬کند. وی تقریبا چند کیلوکالری گرما دفع می¬کند؟
1) 560 2) 1250 3) 1750 4) 2000

- چهار ورزشکار «الف»، «ب»، «ج» و «د»، به ترتیب، توده عضلانی زیادتری دارند، متابولیسم بازال کدام¬یک بیشتر است؟
1) «الف» 2) «ب» 3) «ج» 4) «د»

- ورزشکاری ظرف ۱۰ روزه به توده عضله چهار سر رانی خود ۱۷۵ گرم می¬افزاید، وی بدین-ترتیب، چند گرم آب در این عضله، بیشتر ذخیره می¬کند؟
1) 470 2) 350 3) 175 4) کمتر از 100

- در مقایسه با غیر ورزشکاران، آستانه لاکتات در کدام دسته از ورزشکاران، در شدت زیادتری از فعالیت ورزشی پدیدار می¬شود؟
۱) استقامتی 2) قدرتی 3) توانی 4) انفجاری

- هنگام سوخت و ساز هوازی یک اسید چرب آزاد، نسبت VCO2 به VO2 تقریبا چند است؟
1) 7/0 2) 86/0 3) 1 4) 8/4

- با فرض برابری توده عضلانی و ترکیب بدنی برابر، سهم مسیر انرژی بی¬هوازی و هوازی در 2دقیقه به ترتیب، تقریبا چقدر است؟
1) 80 و 20 2) 40 و 60 3) 30 و 70 4) 60 و 40

- ورزشکاری پس از تمرین¬های پلیومتریک، حداکثر با چند درصد می¬تواند ارتفاع پرش عمودی را افزایش دهد؟
1) 100 2) 80 تا 90 3) 20 تا 30 4) 10 تا 12

- کدام پروتئین، در بدن ورزشکار، از دو زنجیره سنگین یکسان و دو جفت زنجیره سبک تنظیمی و اصلی تشکیل شده است؟
1) ستین 2) اسکیمر بن 3) تروپوموزین 4) میوزین

- در کدام فعالیت ورزشی ورزشکاران فعال، عضله در حالی که نیرو تولید می¬کند، طویل می-شود؟
1) استتریک 2) کانسنتریک 3) ایزومتریک 4) ایزوتونیک

استخدام های مرتبط
با توچه به این که آزمون استخدامی آموزش و پرورش در آبان سال 98 به صورت مشترک با هفتمین استخدام دستگاه های اجرایی کشور برگزار می گردد و ثبت نام از طریق وبسایت سازمان سنجش در حال انجام می باشد، در مورد رشته های تحصیلی مجاز به ثبت نام برای شغل دبیری عربی که تقریبا در تمام استان های کشور جذب نیرو دارد و در مورد سرفصل های آزمون می توانید به این صفحه مراجعه کنید.
مطالب مرتبط