دانلود دفترچه سوالات تخصصی کارشناس امور حمل و نقل - استخدامی 15 تیر 97

 
اصل دفترچه سوالات تخصصی و عمومی آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی کشور برای شغل کارشناس امور حمل و نقل را از لینک زیر دریافت کنید:

فایل بالا اصل دفترچه سوالات آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی کشور برای آزمون استخدامی 15 تیر 97 می باشد که تحت عنوان پنجمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاهای اجرایی کشور زیر نظر سازمان سنجش برگزار شد، دفترچه سوالات تخصصی و عمومی کارشناس امور حمل و نقل را از لینک بالا دانلود کنید.

بخشی از فایل
بخشی از سوالات این دفترچه در زیر آمده است:
- فرایندی که طی آن، برنامه¬ریزی حمل و نقل در مسیرهایی که سفرها از طریق آنها انجام می¬شود را پیش¬بینی می¬کند، کدام است؟
1) تخصیص سفر ۲) سیستم حمل و نقل
۳) توزیع سفر ۴) مدیریت حمل و نقل

- با استفاده از کدام تحلیل¬های سفر، می¬توان در برنامه¬ریزی حمل و نقل، برآورد واقعی تأثیرات سیاست¬ها و برنامه¬ها را برای تقاضای سفر به دست آورد؟
۱) نرخ، تنظیم و سازمان 2) حجم، تخصیص و تنظیم
۳) تخصیص، توزیع و نرخ ۴) تولید، توزیع و تفکیک

- در برنامه¬ریزی حمل و نقل، هدف استفاده از روش¬های محدودیت ظرفیت، برقراری تعادل بینِ کدام موارد است؟
۱) ظرفیت راه و سرعت مربوط ۲) مسافت راه و ظرفیت مربوط
۳) توسعه شبکه و حجم ترافیک 4) سرعت طرح و توسعه شبکه
راهنمایی: با توجه به اطلاعات زیر، به سؤال¬های ۱۰۴ تا ۱۰۶ پاسخ دهید.
در راستای برنامه¬ریزی حمل و نقل یک بزرگراه مابین دو شهر، زمان سفر در قسمتی از بزرگراه از رابطه t=15+0.01 Q به دست می¬آید که Q جریان وسایل نقلیه در ساعت بوده و تابع تقاضا به صورت Q=5400-200t در نظر گرفته شده است.

- جریان تعادل در این برنامه¬ریزی حمل و نقل، چند وسیله نقلیه در ساعت برآورد می¬شود؟
1) 1200 2) 1000 3) 800 4) 600

- با برنامه¬ریزی در نظر گرفته شده، زمان سفر چند دقیقه تخمین زده می¬شود؟
1) 18 2) 23 3) 27 4) 32

- چنانچه تابع عرضه در برنامه¬ریزی آتی حمل و نقل بزرگراه یادشده، با رابطه t=15+0.005 Q ولی با همان تابع تقاضا لحاظ شود، ترافیک اضافی برابر چند وسیله نقلیه در ساعت خواهد بود؟
1) 200 2) 400 3) 600 4) 800

- برای افزایش دقت در پیش¬بینی سفرهای آتی در یک برنامه¬ریزی مناسب حمل و نقل، انجام کدام اقدام ضروری است؟
۱) ارزیابی مجدد و مداوم مدل¬های پیش¬بینی طی سال¬های برنامه
۲) پیش¬بینی صحیح از برآورد جمعیت و کنترل نرخ افزایشی آن
۳) تحقق برنامه¬های توسعه پایدار مطابق مدل¬های پیش¬بینی شده
۴) افزایش استفاده¬کنندگان از وسایل نقلیه عمومی از طریق کاهش هزینه¬های مرتبط

- هدف از برآورد تقاضای سفر به عنوان یکی از مهم¬ترین مؤلفه¬های فرایند برنامه¬ریزی حمل و نقل، کدام است؟
1) برقراری توازن بین وسایل نقلیه عمومی و شخصی
۲) برقراری ارتباط بیشتر بین مرکز و حومه شهر
۳) تأمین بودجه کافی برای توسعه پایدار آتی
۴) تأمین تسهیلات و خدمات مورد نظر

- اگرچه فرایند برنامه¬ریزی حمل و نقل طی سه دهه اخیر، پیشرفت قابل ملاحظه¬ای نموده است ولی امروزه، برنامه¬ریزان درصدد ایجاد چه تغییری در این فرایند هستند؟
1) کلان نگری ۲) ساده¬سازی
۳) کاهش هزینه ۴) افزایش دقت

- در چارچوب برنامه¬ریزی حمل و نقل برای تخصیص سفرهای بین مناطق به راه¬های شبکه حمل و نقل موجود با استفاده از کوتاه¬ترین مسیر با اعمال محدودیت (مانع) ظرفیت، متداول¬ترین روش کدام است؟
۱) تمرکز سفرها روی حلقه¬هایی از شبکه با حداقل مسیر
۲) تمرکز سفرها روی حلقه¬هایی از شبکه با حداقل ترافیک
۳) بارگذاری شبکه و تنظیم سرعت¬های فرضی هر حلقه شبکه
۴) بارگذاری شبکه و تنظیم حجم ترافیک فرضی هر حلقه شبکه

- در یک برنامه¬ریزی حمل و نقل برای یک آزادراه، چنانچه جریان اشباع برابر ۱۵۰۰ وسیله نقلیه در ساعت، جریان ترافیک برابر ۷۵۰ وسیله نقلیه در ساعت، پارامتر سطح سرویس برابر 1/0 و زمان سفر جریان صفر برابر ۲۰ دقیقه باشد، زمان سفر در جریان ترافیک اعلام شده چند دقیقه برآورد می¬شود؟
1) 22 2) 24 3) 26 4) 28

- در برنامه¬ریزی حمل و نقل، پارامتر سطح سرویس (LOS) برای شریان¬های شهری، حدوداً چه مقدار لحاظ می¬شود؟
1) 1/0 تا 3/0 2) 4/0 تا 6/0
3) 7/0 تا 9/0 4) 0/1 تا 5/1

- کدام روش در مدل تفکیک سفر در برنامه¬ریزی حمل و نقل شهری، به ترتیب، در شهرهای کوچک (بدون سرویس حمل و نقل عمومی) و شهرهای بزرگ (با سطح قابل ملاحظه از کاربرد حمل و نقل عمومی)، مناسب است؟
۱) توزیع - تنظیم معکوس ۲) تبادل - تولید مستقیم
۳) تنظیم معکوس – توزیع ۴) تولید مستقیم – تبادل

- در برنامه¬ریزی حمل و نقل، کدام دو مدل، در تحلیل توزیع سفرها، کاربرد بیشتری دارند؟
1) موقعیت و مور (Moore) ۲) موقعیت و گرین شیلدز (Green shields)
۳)جاذبه و فراتر (Fratar) ۴) جاذبه و داویدسون (Davidson)

- شهری با سه منطقه، دارای یک منطقه مسکونی با ۸۴۰ سفر است که این سفرها به دو منطقه اشتغال و فعالیت می¬باشند. چنانچه زمان سفر بین منطقه مسکونی و دو منطقه کار، به ترتیب، ۱۰ و ۱۵ دقیقه باشد، تعداد سفر جذب شده در دو منطقه کار، به ترتیب، کدام تعداد می¬تواند باشد؟
1) ۴۳۵ و ۳۹۵ ۲) ۳۲۵ و ۴۹۵
۳) ۴۳۵ و ۴۱۵ ۴) ۳۲۵ و ۵۱۵
مهندسی ترافیک

- برای کاهش تعداد تصادفات و نیز هدایت بهتر ترافیک در تقاطع¬های هم¬سطح، کدام اقدام مناسب¬تر است؟
1) ایجاد سکوهای جداساز ۲) گرد کردن لبه تقاطع¬ها
۳) تعبیه چراغ راهنمایی دوفاز ۴) خط کشی مناسب هدایت

- از نظر اصول مهندسی ترافیک، در مواردی که بیش از چهار مسیر به هم می¬رسند، احداث کدام مورد، مناسب¬تر است؟
۱) روگذر ۲) میدان ۳) زیرگذر ۴) میانگاه

- در بررسی تأثیر ترافیک در ساعت¬های اوج بر کیفیت سرویس خیابان¬ها، شکل کلی منحنی تغییرات میانگین سرعت (محور قائم) نسبت به ساعات روز (محور افقی) کدام است؟
 
- از معایب اصلی اختصاص خطوط میانی خیابان¬ها به اتوبوس¬ها (وسایل نقلیه عمومی)، کدام مورد است؟
۱) توقف همزمان تعداد زیاد اتوبوس در تقاطع¬ها
۲) افزایش ترافیک دوطرفه در تقاطع¬های هم¬سطح
۳) قطع جریان فعال ترافیک توسط مسافران اتوبوس
۴) کاهش ایمنی به دلیل احتمال افزایش سرعت اتوبوس¬ها

- در محاسبات مهندسی ترافیک، ضریب ساعت اوج (P.H.F) برابر نسبت حجم ترافیک ساعت اوج به کدام مورد است؟
۱) حداکثر حجم ترافیک یک ساعته ۲) میانگین حجم ترافیک یک ساعته
۳) حداکثر حجم ترافیک ۵ دقیقه¬ای ۴) میانگین حجم ترافیک ۵ دقیقه¬ای

- کدام مورد، از روش¬های معمول در هماهنگ کردن چراغ¬های راهنمایی در طول یک مسیر محسوب نمی¬شود؟
1) انعطافی ۲) متناوب ۳) همزمانی ۴) کنترلی
راهنمایی: با توجه به اطلاعات زیر، به سؤال¬های ۱۲۲ تا ۱۲۴ پاسخ دهید.
زمان چرخه چراغ راهنمایی یک تقاطع برابر یک دقیقه، جمع زمان سبز و زرد آن ۳۴ ثانیه و تأخیر شروع آن ۴ ثانیه است. تقاطع در مسیر مورد نظر دارای ترددی برابر P.C.U/h 1000 و تردد اشباع آن برابر P.C.U/h ۲۵۰۰ است.

- زمان سبز مؤثر برای فاز مورد نظر، چند ثانیه است؟
1) 26 2) 30 3) 38 4) 42

- درجه اشباع در مسیر مذکور، چقدر است؟
1) 8/0 2) 75/0 3) 6/0 4) 55/0

- در مهندسی ترافیک، اثر ترافیکی یک اتوبوس برابر کدام مقدار در نظر گرفته می¬شود؟
1) 1 تا 2 2) 5/1 تا 5/2 3) 2 تا 3 4) 5/2 تا 5/3
تحقیق در عملیات

- در برنامه¬ریزی برای تعداد پرواز بهینه جهت انتقال مسافران، کدام فرض مسئله برنامه¬ریزی خطی برقرار نیست؟
۱) جمع پذیری ۲) تناسب
۳) بخش پذیری ۴) قطعی بودن

- اعتبار مدل¬های تحقیق در عملیات، بستگی به کدام ویژگی تحلیلگر دارد؟
۱) خلاقیت، بینش و قوه تخیل ۲) استنباط، نگرش و ذهن سازنده
۳) ذهنیت، تجربه و قوه تفکیک ۴) مسئولیت، حساسیت و ذهن تصمیم¬گیر

- روش ذهنی حل مدل تحقیق در عملیات، متکی به کدام قواعد است؟
۱) مجازی ۲) ژنتیک ۳) ریاضی ۴) تجربی

- در چارچوب ساختار مدل¬های ریاضی برای تحقیق در عملیات، مدل مورد نظر باید متضمن کدام موارد باشد تا متغیرهای تصمیم¬گیری را در حد مقادیر مجاز آنها محدود کند؟
۱) قواعد ۲) قیود ۳) روابط ۴) توابع

- کدام مورد، از ویژگی¬های مسئله حمل و نقل در حالت استاندارد است؟
۱) جواب نامحدود (نامتناهی) 2) جواب بهینه منحصر به فرد
۳) جواب بهینه محدود (متناهی) ۴) جواب اولیه غیر قابل دسترس

1397/07/23
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.