منابع تخصصی و عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش به تفکیک خوشه شغلی

 
با توجه به سوال بسیاری از دوستان در مورد منابع و سرفصل های آزمون استخدامی خوشه های شغلی خود، در این بخش سرفصل های آزمون استخدامی آموزش و پرورش برای هر یک از خوشه های شغلی قرار گرفته است.
یک نکته کوتاه را قبل از معرفی منابع آزمون استخدامی ذکر کنیم، آزمون استخدامی آموزش و پرورش برای هر رشته شغلی از دو بخش عمومی و تخصصی تشکیل شده است، به احتمال فراوان در آزمون امسال نیز 100 سوال عمومی و 60 سوال تخصصی خواهیم داشت، سرفصل های دروس عمومی شامل ریاضی و آمار مقدماتی - زبان انگلیسی - زبان و ادبیات فارسی - معارف اسلامی - فناوری اطلاعات - اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی و استعداد و هوش می باشد.

از دروس عمومی غافل نشوید، برنامه ریزی شده و اصولی مطالعه کنید. با انگیزه باشید، شما موفق خواهید شد.

………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش دبیر معارف اسلامی
اندیشه اسلامی و ایین زندگی و شناخت منابع و متون اسلامی و منابع فقه و علوم و تفسیر قران و احكام و تفسیر 
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش دبیر عربی
قواعد صرف و نحو "كاربردی" و ترجمه، تعریب، درك مطلب و علوم بلاغی "معانی، بیان، بدیع، عروض" و تاریخ ادبیات و  قد ادبی
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش دبیر ادبیات فارسی
نظ و نثر فارسی و كلیات مسایل ادبی "تاریخ ادبیات و فنون ادبی و عروض و قافیه و سبكشناسی" و زبان فارسی "املا و نگارش و ویرایش و دستور زبان"
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش دبیر زیست شناسی
زیست سلولی و مولكولی و بیوشیمی و ژنتیك و فیزیولوژی جانوری و گیاهی و میكروبیولوژی
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش دبیر فیزیك
مجموعه فیزیك "شامل مباحث مكانیك و الكتریسیته و مغناطیس و فشار هیدرواستاتیك و حركت نوسانی و امواج و نور و، حرارت و ترمودینامیك و فیزیك جدید" 
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش دبیر علوم تجربی 
شیمی الی 1 ، 2 و 3 و طیفسنجی و شیمی تجزیه 1 و 2 و دستگاهی و مجموعه فیزیك "شامل مباحث مكانیك، الكتریسیته، مغناطیس، حركت نوسانی، امواج نور و حرارت" و زیست سلولی و ملكولی، فیزیولوژی جانوری و گیاهی
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش دبیر زبان و ادبیات انگلیسی
زبانشناسی و اصول و تئوریهای تدریس و آزمونسازی و روش تحقیق
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش دبیر ریاضی
مجموعه ریاضیات "ریاضی عمومی و معادلات دیفرانسیل و آمار و احتمال" و آنالیز ریاضی، جبر " 1" و آنالیز عددی " 1 " و اصول آموزش ریاضی و خلاقیت ریاضی 
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش آموزگار ابتدایی
اصول و فلسفه تعلی و تربیت و روانشناسی پرورشی و روانشناسی رشد و روشها و فنون تدریس و اندازهگیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز ناوبری
آتشنشانی و كمكهای اولیه پزشكی و بقا در دریا و ملوانی و تخلیه و بارگیری و روش مخابرات بینالمللی دریایی و ناوبری تخمینی ساحلی و كار با نقشه
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز كامپیوتر
ذخیره و بازیابی اطلاعات و برنامهنویسی پیشرفته و شبكههای كامپیوتری و امنیت شبكه و ساختمان دادهها و طراحی الگوریت و پایگاه داده
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز گرافیك
مبانی هنرهای تجسمی و عكاسی و طراحی و تصویرسازی و كارگاه گرافیك "خط در گرافیك، چاپ دستی، پایه و اصول صفحهآرایی" و كاربرد رایانه و چاپ در گرافیك
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش ………………………………………………………………………………
هنرآموز مكانیك خودرو
محاسبات فنی "استاتیك، مقاومت مصالح، ترمودینامیك" و تكنولوژی سوخترسانی "بنزینی، دیزلی" و تكنولوژی شاسی و بدنه و انتقال قدرت و تكنولوژی مولد قدرت و برق خودرو
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز "ساختمان"
استاتیك و مقاومت مصالح و طراحی و اجرای ساختمانهای فلزی و بتنی و اصول نقشه كشی و رس ان به كمك كامپیوتر و تكنولوژی كارگاه قالببندی و آرماتور و نقشهبرداری ساختمان
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز حسابداری
مفاهی و روشهای آماری و اصول حسابداری 1 و 2 و حسابداری شركتها و حسابداری صنعتی و كاربرد كامپیوتر در حسابداری
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز طراحی و دوخت
الگو و دوخت و مبانی هنرهای تجسمی و طراحی اندام و رنگشناسی و علوم الیاف و تاریخ هنر ایران و جهان و تاریخ لباس ………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز زراعی و باغی
حفظ و اصلاح نباتات و تولید محصولات زراعی و باغی و ماشینهای زراعی و باغی و گیاهشناسی و آب و خاك
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز صنایع چوب
خواص فیزیكی و مكانیكی چوب و خشك كردن و نگهداری چوب و محاسبات فنی صنایع چوب و تكنولوژی كارگاه و ماشینآلات چوب و نقشهكشی تخصصی صنایع چوب
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز الكتروتكنیك
ریاضی مهندسی و تحلیل مدارهای الكتریكی و ماشینهای الكتریكی " DC ، AC " و تكنولوژی و كارگاه مدار فرمان و سی پیچی و تأسیسات الكتریكی و كارگاه و PLC
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش دبیر شیمی
شیمی فیزیك 1 و 2 و شیمی معدنی 1 و 2 و شیمی آلی 1 ، 2 و 3 و طیف سنجی و شیمی تجزیه 1 ، 2 و دستگاهی
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز "استادكار الكتروتكنیك"
مدارهای الكتریكی و ماشینهای الكتریكی " AC ، DC " و كارگاه مدار فرمان و سیم پیچی و تأسیسات الكتریكی و كارگاه و رس فنی و اندازهگیری الكتریكی استادكار
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز "استادكار كامپیوتر"
برنامهسازی كامپیوتر و بستههای نرمافزاری و كارگاه و شبكههای كامپیوتری و بانك اطلاعاتی " Access " و سختافزار و كارگاه و سیست عامل
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز " استادكار مكانیك خودرو"
تكنولوژی مولد قدرت و تكنولوژی انتقال قدرت "مكانیكی و اتوماتیك" و تكنولوژی برق خودرو و تكنولوژی شاسی و بدنه و تكنولوژی سوخترسانی و تكنولوژی
موتورهای دیزل
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز "استادكار تأسیسات"
تأسیسات بهداشتی و كارگاه و تأسیسات حرارتی و كارگاه و تأسیسات برودتی و كارگاه و رس فنی و نقشهكشی تأسیسات و برق تأسیسات
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز "استادكار ماشینهای
كشاورزی"
ماشینهای تهیه زمین و كاشت و ماشینهای داشت و برداشت و كاربرد و سرویس تراكتور و پمپها و ماشینهای آبیاری و تعمیر و نگهداری ماشینهای كشاورزی
استادكار ماشینهای
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز " استادكار ساخت و تولید"
تعمیر و نگهداری ماشین تراش و فرز و تراشكاری و كارگاه و فرزكاری و كارگاه و سنگزنی و كارگاه و رس فنی
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز "استادكار صنایع چوب"
تكنولوژی كارگاه صنایع چوب و مواد اولیه صنایع چوب و ابزار و ماشینآلات صنایع چوب و رس فنی
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز "استادكار طراحی و دوخت"
تكنولوژی الگو و تكنولوژی دوخت و طراحی اندام و رنگشناسی و شناخت الیاف و بافت پارچه استادكار طراحی
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز "صنایع شیمیایی"
شیمی "آلی، تجزیه، معدنی" و آزمایشگاه و عملیات دستگاهی در صنایع شیمیایی و صنایع شیمیایی
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز "تأسیسات"
تأسیسات بهداشتی ساختمان و تأسیسات حرارتی و كارگاه و تأسیسات برودتی و كارگاه و برق تأسیسات و رس فنی و نقشهكشی تأسیسات
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز "نقشه كشی معماری"
مبانی طراحی معماری و نقشهكشی و ترسی فنی و ایستایی، عناصر و جز یات و متره و برآورد و اصول نقشهكشی به كمك كامپیوتر هنرآموز نقشه كشی
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز "ساخت و تولید"
تكنولوژی ماشینهای ابزار و كارگاه و نقشهكشی " 1 و 2 " و محاسبات فنی "استاتیك، مقاومت مصالح، اجزای ماشین" و ماشینهای كنترل عددی " CNC " و
عل مواد و اندازهگیری دقیق
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز "صنایع غذایی"
اصول صنایع غذایی و فرآوردههای دامی و فرآوردههای گیاهی و ماشینهای صنایع غذایی و میكروبیولوژی مواد غذایی و عملیات
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز "صنایع دستی"
هنرهای سنتی و صنایع دستی ایران و تاریخ هنر ایران و جهان و مبانی هنرهای تجسمی و طراحی سنتی و هندسه نقوش و شناخت مواد و مصالح هنرآموز صنایع
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز "صنایع فلزی"
جوشكاری با برق و گاز و كارگاه و تكنولوژی نی ساختههای فلزی و كارگاه و استاتیك و مقاومت مصالح و عل مواد و رس فنی
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز "متالوژی"
فیزیك حرارت و متالورژی فیزیكی و عملیات حرارتی و متالوگرافی و ریخته گری آلیاژهای آهنی و غیرآهنی و اصول ریخته گری
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز "الكترونیك"
ریاضی مهندسی و مدارهای الكتریكی 1 و 2 و الكترونیك 1 و 2 و مبانی و آزمایشگاه مخابرات و رادیو و مدارهای منطقی
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز "علوم دامی"
پرورش دام و طیور و تغذیه دام و ژنتیك و اصلاح نژاد دام و میكروبیولوژی و آزمایشگاه و تشریح و فیزیولوژی
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز "انیمیشن"
حركتسازی و فیل نامه انیمیشن و كامپیوتر انیمیشن و كارگردانی انیمیشن و طراحی
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز "مكاترونیك"
مجموعه دروس الكترونیك "الكترونیك و مدار منطقی و میكروكنترلر و مدارهای الكتریكی و PLC و اتوماسیون و حسگرها و مبدلها" و مجموعه دروس مكانیك "هیدرولیك و پنوماتیك و اجزاء ماشین" و مجموعه دروس كامپیوتر "زبان C++  MATLAB و روباتیك و سختافزار و معماری كامپیوتر"
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش دبیر هنر
مبانی هنرهای تجسمی و طراحی و خلاقیت تصویری و درك عمومی هنر
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش دبیر تاریخ
تاریخ جهان "اروپا "قرون وسطی و رنسانس و قرون جدید"" و تاریخ ایران پیش از اسلام "ایران باستان" و تاریخ ایران دوره اسلامی "ایران در دو قرن نخستین و ایران میانه تا پایان صفوی" و تاریخ ایران معاصر "با نگاهی ویژه به انقلاب اسلامی"
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش دبیر جغرافیا
جغرافیای شهری و جغرافیای روستایی و آب و هواشناسی و ژ ومورفولوژی و جغرافیای سیاسی و سنجش از دور و GIS
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش دبیر زمین شناسی
كانیشناسی و سنگشناسی و فسیلشناسی و آب و هوا "اقلی " و اطلاعات عمومی درباره نجوم و آبهای زمین
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش دبیر تربیت بدنی
روش تدریس در تربیتبدنی، رشد و تكامل و یادگیری حركتی و مبانی فیزیولوژی ورزشی و سنجش و اندازهگیری در تربیتبدنی و مدیریت برگزاری مسابقات ورزشی
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش مشاور واحد آموزشی
اصول و فنون مشاوره و مشاوره مدرسه و مشاوره خانواده و راهنمایی و مشاوره شغلی و روانشناسی تربیتی و روانشناسی یادگیری
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش آموزگار استثنایی
آموزش و پرورش استثنایی و آموزش و پرورش افراد نابینا و آموزش و پرورش افراد ناشنوا و اختلالات گویایی و اختلالات رشدی و ژنتیك "نارساییهای استثنایی"
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش مراقب سلامت و مربی بهداشت
كلیات خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت و ارتباطات و تغذیه و بهداشت مواد غذایی و بهداشت مدارس و آخرین دستورالعمل برنامه ایمنسازی كشوری و كمكهای اولیه
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز "كار و فنّاوری"
الف و ویژه رشته مهندسی عمران: استاتیك و مقاومت مصالح و طراحی و اجرای ساختمانهای فلزی و بتنی و اصول نقشهكشی و رس ان به كمك كامپیوتر و تكنولوژی كارگاه قالببندی و آرماتور و نقشهبرداری ساختمان
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش مهندسی مكانیك
محاسبات فنی "استاتیك، مقاومت مصالح، ترمودینامیك" و تكنولوژی سوخترسانی "بنزینی، دیزلی" و تكنولوژی شاسی و بدنه و انتقال قدرت و تكنولوژی مولد قدرت و برق خودرو ج و ویژه رشته مهندسی صنایع: عل مواد و تكنولوژی و كارگاه مقدماتی چوب و فلز و رس فنی و محاسبات فنی و استاتیك و مقاومت مصالح د و ویژه رشته مهندسی كامپیوتر: ذخیره و بازیابی اطلاعات و برنامهنویسی پیشرفته و شبكههای كامپیوتری و امنیت شبكه و ساختمان دادهها و طراحی الگوریتم و پایگاه داده
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش دبیر علوم اجتماعی
مبانی جامعهشناسی و روش تحقیق و نظریههای جامعه شناسی و مفاهیم و حوزه های جامعه شناسی
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش مربی امور تربیتی مدارس
تعلی و تربیت اسلامی و فلسفه و مبانی تعلی و تربیت در اسناد تحول بنیادین آموزش و پرورش و سبك زندگی اسلامی ایرانی و آشنایی با علوم قرانی و مباحث فرهنگی روز و رفتار و روابط انسانی در مدرسه و مبانی روانشناسی عمومی و رشد
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز "ماشینهای كشاورزی"
اب، خاك و گیاه و ماشینهای كشاورزی "تهیه زمین، داشت و برداشت" و سرویس و كاربرد تراكتور مكانیك خاك و طراحی پی و سیست های ابیاری و محاسبات فنی هنرآموز ماشینهای
………………………………………………………………………………

اگر قصد شرکت در آزمون های استخدامی آموزش و پرورش را دارید، مطالب زیر برای شما مفید خواهد بود.
نحوه مطالعه برای آزمون استخدامی آموزگار ابتدایی


1395/07/26
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.