منابع تخصصی و عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش به تفکیک خوشه شغلی

 
با توجه به سوال بسیاری از دوستان در مورد منابع و سرفصل های آزمون استخدامی خوشه های شغلی خود، در این بخش سرفصل های آزمون استخدامی آموزش و پرورش برای هر یک از خوشه های شغلی قرار گرفته است.
یک نکته کوتاه را قبل از معرفی منابع آزمون استخدامی ذکر کنیم، آزمون استخدامی آموزش و پرورش برای هر رشته شغلی از دو بخش عمومی و تخصصی تشکیل شده است، به احتمال فراوان در آزمون امسال نیز 100 سوال عمومی و 60 سوال تخصصی خواهیم داشت، سرفصل های دروس عمومی شامل ریاضی و آمار مقدماتی - زبان انگلیسی - زبان و ادبیات فارسی - معارف اسلامی - فناوری اطلاعات - اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی و استعداد و هوش می باشد.

از دروس عمومی غافل نشوید، برنامه ریزی شده و اصولی مطالعه کنید. با انگیزه باشید، شما موفق خواهید شد.

………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش دبیر معارف اسلامی
اندیشه اسلامی و ایین زندگی و شناخت منابع و متون اسلامی و منابع فقه و علوم و تفسیر قران و احكام و تفسیر 
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش دبیر عربی
قواعد صرف و نحو "كاربردی" و ترجمه، تعریب، درك مطلب و علوم بلاغی "معانی، بیان، بدیع، عروض" و تاریخ ادبیات و  قد ادبی
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش دبیر ادبیات فارسی
نظ و نثر فارسی و كلیات مسایل ادبی "تاریخ ادبیات و فنون ادبی و عروض و قافیه و سبكشناسی" و زبان فارسی "املا و نگارش و ویرایش و دستور زبان"
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش دبیر زیست شناسی
زیست سلولی و مولكولی و بیوشیمی و ژنتیك و فیزیولوژی جانوری و گیاهی و میكروبیولوژی
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش دبیر فیزیك
مجموعه فیزیك "شامل مباحث مكانیك و الكتریسیته و مغناطیس و فشار هیدرواستاتیك و حركت نوسانی و امواج و نور و، حرارت و ترمودینامیك و فیزیك جدید" 
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش دبیر علوم تجربی 
شیمی الی 1 ، 2 و 3 و طیفسنجی و شیمی تجزیه 1 و 2 و دستگاهی و مجموعه فیزیك "شامل مباحث مكانیك، الكتریسیته، مغناطیس، حركت نوسانی، امواج نور و حرارت" و زیست سلولی و ملكولی، فیزیولوژی جانوری و گیاهی
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش دبیر زبان و ادبیات انگلیسی
زبانشناسی و اصول و تئوریهای تدریس و آزمونسازی و روش تحقیق
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش دبیر ریاضی
مجموعه ریاضیات "ریاضی عمومی و معادلات دیفرانسیل و آمار و احتمال" و آنالیز ریاضی، جبر " 1" و آنالیز عددی " 1 " و اصول آموزش ریاضی و خلاقیت ریاضی 
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش آموزگار ابتدایی
اصول و فلسفه تعلی و تربیت و روانشناسی پرورشی و روانشناسی رشد و روشها و فنون تدریس و اندازهگیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز ناوبری
آتشنشانی و كمكهای اولیه پزشكی و بقا در دریا و ملوانی و تخلیه و بارگیری و روش مخابرات بینالمللی دریایی و ناوبری تخمینی ساحلی و كار با نقشه
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز كامپیوتر
ذخیره و بازیابی اطلاعات و برنامهنویسی پیشرفته و شبكههای كامپیوتری و امنیت شبكه و ساختمان دادهها و طراحی الگوریت و پایگاه داده
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز گرافیك
مبانی هنرهای تجسمی و عكاسی و طراحی و تصویرسازی و كارگاه گرافیك "خط در گرافیك، چاپ دستی، پایه و اصول صفحهآرایی" و كاربرد رایانه و چاپ در گرافیك
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش ………………………………………………………………………………
هنرآموز مكانیك خودرو
محاسبات فنی "استاتیك، مقاومت مصالح، ترمودینامیك" و تكنولوژی سوخترسانی "بنزینی، دیزلی" و تكنولوژی شاسی و بدنه و انتقال قدرت و تكنولوژی مولد قدرت و برق خودرو
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز "ساختمان"
استاتیك و مقاومت مصالح و طراحی و اجرای ساختمانهای فلزی و بتنی و اصول نقشه كشی و رس ان به كمك كامپیوتر و تكنولوژی كارگاه قالببندی و آرماتور و نقشهبرداری ساختمان
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز حسابداری
مفاهی و روشهای آماری و اصول حسابداری 1 و 2 و حسابداری شركتها و حسابداری صنعتی و كاربرد كامپیوتر در حسابداری
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز طراحی و دوخت
الگو و دوخت و مبانی هنرهای تجسمی و طراحی اندام و رنگشناسی و علوم الیاف و تاریخ هنر ایران و جهان و تاریخ لباس ………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز زراعی و باغی
حفظ و اصلاح نباتات و تولید محصولات زراعی و باغی و ماشینهای زراعی و باغی و گیاهشناسی و آب و خاك
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز صنایع چوب
خواص فیزیكی و مكانیكی چوب و خشك كردن و نگهداری چوب و محاسبات فنی صنایع چوب و تكنولوژی كارگاه و ماشینآلات چوب و نقشهكشی تخصصی صنایع چوب
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز الكتروتكنیك
ریاضی مهندسی و تحلیل مدارهای الكتریكی و ماشینهای الكتریكی " DC ، AC " و تكنولوژی و كارگاه مدار فرمان و سی پیچی و تأسیسات الكتریكی و كارگاه و PLC
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش دبیر شیمی
شیمی فیزیك 1 و 2 و شیمی معدنی 1 و 2 و شیمی آلی 1 ، 2 و 3 و طیف سنجی و شیمی تجزیه 1 ، 2 و دستگاهی
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز "استادكار الكتروتكنیك"
مدارهای الكتریكی و ماشینهای الكتریكی " AC ، DC " و كارگاه مدار فرمان و سیم پیچی و تأسیسات الكتریكی و كارگاه و رس فنی و اندازهگیری الكتریكی استادكار
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز "استادكار كامپیوتر"
برنامهسازی كامپیوتر و بستههای نرمافزاری و كارگاه و شبكههای كامپیوتری و بانك اطلاعاتی " Access " و سختافزار و كارگاه و سیست عامل
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز " استادكار مكانیك خودرو"
تكنولوژی مولد قدرت و تكنولوژی انتقال قدرت "مكانیكی و اتوماتیك" و تكنولوژی برق خودرو و تكنولوژی شاسی و بدنه و تكنولوژی سوخترسانی و تكنولوژی
موتورهای دیزل
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز "استادكار تأسیسات"
تأسیسات بهداشتی و كارگاه و تأسیسات حرارتی و كارگاه و تأسیسات برودتی و كارگاه و رس فنی و نقشهكشی تأسیسات و برق تأسیسات
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز "استادكار ماشینهای
كشاورزی"
ماشینهای تهیه زمین و كاشت و ماشینهای داشت و برداشت و كاربرد و سرویس تراكتور و پمپها و ماشینهای آبیاری و تعمیر و نگهداری ماشینهای كشاورزی
استادكار ماشینهای
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز " استادكار ساخت و تولید"
تعمیر و نگهداری ماشین تراش و فرز و تراشكاری و كارگاه و فرزكاری و كارگاه و سنگزنی و كارگاه و رس فنی
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز "استادكار صنایع چوب"
تكنولوژی كارگاه صنایع چوب و مواد اولیه صنایع چوب و ابزار و ماشینآلات صنایع چوب و رس فنی
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز "استادكار طراحی و دوخت"
تكنولوژی الگو و تكنولوژی دوخت و طراحی اندام و رنگشناسی و شناخت الیاف و بافت پارچه استادكار طراحی
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز "صنایع شیمیایی"
شیمی "آلی، تجزیه، معدنی" و آزمایشگاه و عملیات دستگاهی در صنایع شیمیایی و صنایع شیمیایی
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز "تأسیسات"
تأسیسات بهداشتی ساختمان و تأسیسات حرارتی و كارگاه و تأسیسات برودتی و كارگاه و برق تأسیسات و رس فنی و نقشهكشی تأسیسات
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز "نقشه كشی معماری"
مبانی طراحی معماری و نقشهكشی و ترسی فنی و ایستایی، عناصر و جز یات و متره و برآورد و اصول نقشهكشی به كمك كامپیوتر هنرآموز نقشه كشی
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز "ساخت و تولید"
تكنولوژی ماشینهای ابزار و كارگاه و نقشهكشی " 1 و 2 " و محاسبات فنی "استاتیك، مقاومت مصالح، اجزای ماشین" و ماشینهای كنترل عددی " CNC " و
عل مواد و اندازهگیری دقیق
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز "صنایع غذایی"
اصول صنایع غذایی و فرآوردههای دامی و فرآوردههای گیاهی و ماشینهای صنایع غذایی و میكروبیولوژی مواد غذایی و عملیات
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز "صنایع دستی"
هنرهای سنتی و صنایع دستی ایران و تاریخ هنر ایران و جهان و مبانی هنرهای تجسمی و طراحی سنتی و هندسه نقوش و شناخت مواد و مصالح هنرآموز صنایع
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز "صنایع فلزی"
جوشكاری با برق و گاز و كارگاه و تكنولوژی نی ساختههای فلزی و كارگاه و استاتیك و مقاومت مصالح و عل مواد و رس فنی
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز "متالوژی"
فیزیك حرارت و متالورژی فیزیكی و عملیات حرارتی و متالوگرافی و ریخته گری آلیاژهای آهنی و غیرآهنی و اصول ریخته گری
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز "الكترونیك"
ریاضی مهندسی و مدارهای الكتریكی 1 و 2 و الكترونیك 1 و 2 و مبانی و آزمایشگاه مخابرات و رادیو و مدارهای منطقی
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز "علوم دامی"
پرورش دام و طیور و تغذیه دام و ژنتیك و اصلاح نژاد دام و میكروبیولوژی و آزمایشگاه و تشریح و فیزیولوژی
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز "انیمیشن"
حركتسازی و فیل نامه انیمیشن و كامپیوتر انیمیشن و كارگردانی انیمیشن و طراحی
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز "مكاترونیك"
مجموعه دروس الكترونیك "الكترونیك و مدار منطقی و میكروكنترلر و مدارهای الكتریكی و PLC و اتوماسیون و حسگرها و مبدلها" و مجموعه دروس مكانیك "هیدرولیك و پنوماتیك و اجزاء ماشین" و مجموعه دروس كامپیوتر "زبان C++  MATLAB و روباتیك و سختافزار و معماری كامپیوتر"
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش دبیر هنر
مبانی هنرهای تجسمی و طراحی و خلاقیت تصویری و درك عمومی هنر
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش دبیر تاریخ
تاریخ جهان "اروپا "قرون وسطی و رنسانس و قرون جدید"" و تاریخ ایران پیش از اسلام "ایران باستان" و تاریخ ایران دوره اسلامی "ایران در دو قرن نخستین و ایران میانه تا پایان صفوی" و تاریخ ایران معاصر "با نگاهی ویژه به انقلاب اسلامی"
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش دبیر جغرافیا
جغرافیای شهری و جغرافیای روستایی و آب و هواشناسی و ژ ومورفولوژی و جغرافیای سیاسی و سنجش از دور و GIS
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش دبیر زمین شناسی
كانیشناسی و سنگشناسی و فسیلشناسی و آب و هوا "اقلی " و اطلاعات عمومی درباره نجوم و آبهای زمین
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش دبیر تربیت بدنی
روش تدریس در تربیتبدنی، رشد و تكامل و یادگیری حركتی و مبانی فیزیولوژی ورزشی و سنجش و اندازهگیری در تربیتبدنی و مدیریت برگزاری مسابقات ورزشی
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش مشاور واحد آموزشی
اصول و فنون مشاوره و مشاوره مدرسه و مشاوره خانواده و راهنمایی و مشاوره شغلی و روانشناسی تربیتی و روانشناسی یادگیری
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش آموزگار استثنایی
آموزش و پرورش استثنایی و آموزش و پرورش افراد نابینا و آموزش و پرورش افراد ناشنوا و اختلالات گویایی و اختلالات رشدی و ژنتیك "نارساییهای استثنایی"
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش مراقب سلامت و مربی بهداشت
كلیات خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت و ارتباطات و تغذیه و بهداشت مواد غذایی و بهداشت مدارس و آخرین دستورالعمل برنامه ایمنسازی كشوری و كمكهای اولیه
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز "كار و فنّاوری"
الف و ویژه رشته مهندسی عمران: استاتیك و مقاومت مصالح و طراحی و اجرای ساختمانهای فلزی و بتنی و اصول نقشهكشی و رس ان به كمك كامپیوتر و تكنولوژی كارگاه قالببندی و آرماتور و نقشهبرداری ساختمان
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش مهندسی مكانیك
محاسبات فنی "استاتیك، مقاومت مصالح، ترمودینامیك" و تكنولوژی سوخترسانی "بنزینی، دیزلی" و تكنولوژی شاسی و بدنه و انتقال قدرت و تكنولوژی مولد قدرت و برق خودرو ج و ویژه رشته مهندسی صنایع: عل مواد و تكنولوژی و كارگاه مقدماتی چوب و فلز و رس فنی و محاسبات فنی و استاتیك و مقاومت مصالح د و ویژه رشته مهندسی كامپیوتر: ذخیره و بازیابی اطلاعات و برنامهنویسی پیشرفته و شبكههای كامپیوتری و امنیت شبكه و ساختمان دادهها و طراحی الگوریتم و پایگاه داده
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش دبیر علوم اجتماعی
مبانی جامعهشناسی و روش تحقیق و نظریههای جامعه شناسی و مفاهیم و حوزه های جامعه شناسی
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش مربی امور تربیتی مدارس
تعلی و تربیت اسلامی و فلسفه و مبانی تعلی و تربیت در اسناد تحول بنیادین آموزش و پرورش و سبك زندگی اسلامی ایرانی و آشنایی با علوم قرانی و مباحث فرهنگی روز و رفتار و روابط انسانی در مدرسه و مبانی روانشناسی عمومی و رشد
………………………………………………………………………………
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز "ماشینهای كشاورزی"
اب، خاك و گیاه و ماشینهای كشاورزی "تهیه زمین، داشت و برداشت" و سرویس و كاربرد تراكتور مكانیك خاك و طراحی پی و سیست های ابیاری و محاسبات فنی هنرآموز ماشینهای
………………………………………………………………………………

اگر قصد شرکت در آزمون های استخدامی آموزش و پرورش را دارید، مطالب زیر برای شما مفید خواهد بود.
نحوه مطالعه برای آزمون استخدامی آموزگار ابتدایی


1395/07/26
1396/12/1 15:36
سلام من دنبال جزوات دروس تخصصی حسابداریم ازمونم نزدیکه ولی هر چی جستجو میزنم نیست میشه کمک کنید
دانلود تست
با سلام کاربر گارمی، به آدرس زیر مراجعه کنید:
http://downloadtest.ir/post/category/44
موفق باشید
1396/04/4 14:13
سلام و تشکر از شما . من دنبال جزوات تخصصی دبیر فیزیک هستم اما مطلبی پیدا نکردم لطفا راهنمایی کنید
دانلود تست
با سلام کاربر گرامی
نام درس مد نظر را ذکر کنید
موفق باشید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.