دانلود سوالات استخدامی سازمان حفاظت محیط زیست + استخدام 97

 
استخدام نزدیک به 300 نفر در سازمان حفاظت محیط زیست در پنجمین آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی کشور به صورت سراسری در اکثر شهرهای ایران در تیر ماه 97 برگزار می گردد، لذا بسته جامع آمادگی در این آزمون استخدامی را می توانید بر اساس سرفصل های اعلام شده توسط سازمان سنجش از طریق لینک زیر دانلود کنید:
لینک دانلود: دانلود سوالات آزمون استخدامی سازمان حفاظت محیط زیست 97

درباره آزمون
این آزمون استخدامی با مهلت 9 روزه ثبت نام از امروز تا 29 ام این ماه، آزمون خود را بر اساس سرفصل های اعلام شده توسط سازمان سنجش در پانزدهم تیز ماه برگزار خواهد کرد، آنچه که در زیر آمده است مشاغل مورد نیاز به همراه رشته های تحصیلی مورد نیاز و البته منابع تخصصی هر یک از مشاغل مورد نظر می باشد. جهت ثبت نام در این آزمون به این صفحه مراجعه کنید.

حسابدار
رشته های تحصیلی مجاز: حسابداری(کارشناسی ارشد،دکتری) - حسابرسی(کارشناسی ارشد) - مدیریت مالی(کارشناسی ارشد) - مدیریت گرایش مدیریت مالی(دکتری)  
دروس تخصصی آزمون: حسابداری مالی، 2 حسابداری دولتی، 3 اصول تنظیم و کنترل بودجه، 4 قانون محاسبات عمومی و قانون مناقصات، 5 -  مدیریت مالی 

کارشناس ارزیابی توان  -  اکولوژیک سرزمین 
رشته های تحصیلی مجاز: مهندسی شیمی گرایش محیط زیست(کارشناسی ارشد) - مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت منابع آب(کارشناسی ارشد،دکتری) - سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)(کارشناسی ارشد) - :مهندسی متالوژی و مواد گرایش مواد پیشرفته(دکتری) 
دروس تخصصی آزمون: 3 ارزیابی محیط زیست، ،(RS) 2 سنجش از دور ،(GIS) 1 سیستم اطلاعات جغرافیایی 4 آمایش سرزمین، 5 مدیریت محیط زیست

کارشناس آزمایشگاه محیط زیست
رشته های تحصیلی مجاز: :شیمی تجزیه(کارشناسی ارشد،دکتری) - شیمی الی(کارشناسی ارشد،دکتری) 
دروس تخصصی آزمون: 1 شیمی محیط زیست (آب، خاك، هوا)، 2 آلودگیهای محیط زیست و اثرات آلاینده ها، 3  علوم میکروبیولوژی در محیط زیست، 4  آزمونهای موردنیاز در زمینه محیط زیست و بهداشت محیط،

کارشناس امور اداری
رشته های تحصیلی مجاز: مدیریت اجرایی(کارشناسی ارشد) - مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی(کارشناسی ارشد،دکتری) - مدیریت گرایش مدیریت منابع انسانی(دکتری)  دروس تخصصی آزمون: 1 مبانی سازمان و مدیریت، 2 مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی، 3 مدیریت تحول، 4 حقوق اداری و قانون مدیریت خدمات کشوری

کارشناس آموزش و ترویج حفاظت محیط زیست
رشته های تحصیلی مجاز: :علوم اجتماعی گرایش جامعه شناسی(کارشناسی ارشد) دروس تخصصی آزمون: 1 نظریه های جامعهشناسی، 2 بررسی مسائل اجتماعی، 3 ترویج و آموزش منابع طبیعی، 4 حفاظت خاك، 5 جامعهشناسی روستایی

کارشناس بررسی آلودگی آب و خاك 
رشته های تحصیلی مجاز: مهندسی عمران گرایش مهندسی محیط زیست(کارشناسی ارشد،دکتری) - مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت منابع آب (کارشناسی ارشد،دکتری) - علوم زمین گرایش زمین شناسی زیست محیطی(کارشناسی ارشد،دکتری) - مهندسی عمران گرایش اب و سازه های هیدرولیکی(کارشناسی ارشد،دکتری)
دروس تخصصی آزمون: 1 مهندسی محیط زیست، 2 هیدرولوژی مهندسی، 3 آلودگی خاك، 4 آبهای زیرزمینی، 5 مهندسی منابع آب،

کارشناس بررسی آلودگی هوا و جو
رشته های تحصیلی مجاز: مهندسی عمران گرایش مهندسی محیط زیست(کارشناسی ارشد،دکتری) - مهندسی محیط زیست گرایش الودگی هوا(کارشناسی ارشد) - مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی(کارشناسی ارشد،دکتری) - مهندسی مکانیک گرایش احتراق(کارشناسی ارشد) - مهندسیسیستمهای انرژی گرایش انرژی و محیط زیست(کارشناسی ارشد) - اب و هواشناسی گرایش اب و هواشناسی محیطی(کارشناسی ارشد) - اب و هواشناسی گرایش تغییر اقلیم(کارشناسی ارشد) - اب و هواشناسی گرایش سینوپتیک(کارشناسی ارشد) - مهندسی شیمی گرایش
ترموسینتیک و کاتالیست(کارشناسی ارشد) 
دروس تخصصی آزمون: 1 مهندسی محیط زیست، 2 آلودگی هوا و سنجش آلاینده های هوا، 3 تحلیل سیستمهای انرژی، 4 کنترل انتشار آلاینده ها از منابع ساکن و متحرك، 5 فیزیک جو

کارشناسی برنامه ریزی (آمار)
رشته های تحصیلی مجاز: :امار(کارشناسی ارشد) - امار ریاضی(کارشناسی ارشد) - امار گرایش امار اجتماعی و اقتصادی(کارشناسی ارشد) دروس تخصصی آزمون: 1  تکنیکهای خاص تحقیق، 2 روش تحقیق در علوماجتماعی، 3 آمار کاربردی، 4 نظریه های جامعهشناسی، 5 جامعهشناسی شهری، 6 -  جامعهشناسی روستایی

کارشناس برنامه و بودجه
رشته های تحصیلی مجاز: وسعه اقتصادی و برنامه ریزی(کارشناسی ارشد) - حسابداری(کارشناسی ارشد،دکتری) - مدیریت مالی(کارشناسی ارشد) - مدیریت گرایش مدیریت سیاست گذاری بخش عمومی(دکتری) - مدیریت گرایش مدیریت سیستم ها(دکتری) - مدیریتگرایش مدیریت مالی(دکتری) دروس تخصصی آزمون: 1  اقتصاد کلان و مالیه عمومی، 2 اصول حسابداری، 3 تئوریهای مدیریت، 4 بودجهریزی و حسابداری دولتی 

کارشناس بیماریهای حیات وحش
رشته های تحصیلی مجاز: دکتری دامپزشکی
1 زیستشناسی حیاتوحش، 2 بهداشت و پرورش دام، 3 ویروسشناسی و بیماریها، 4 اصول معاینه دام، 5 بیماریهای درونی دامهای بزرگ و کوچک، 6 بیماریهای طیور

کارشناس پایش محیط زیست
رشته های تحصیلی مجاز: :مهندسی عمران گرایش مهندسی محیط زیست(کارشناسی ارشد،دکتری) - مهندسی محیط زیست گرایش اب و فاضلاب(کارشناسی ارشد) - مهندسی محیط زیست گرایش الودگی هوا(کارشناسی ارشد) - مهندسی محیط زیست گرایش منابع آب (کارشناسی ارشد) - مهندسی شیمی گرایش محیط زیست(کارشناسی ارشد،دکتری) - مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی(کارشناسی ارشد) - مهندسی شیمی گرایش طراحی فرایندها(کارشناسی ارشد) - شیمی گرایش تجزیه(کارشناسی ارشد،دکتری)
دروس تخصصی آزمون: 1 مهندسی محیط زیست، 2 آلودگی خاك، 3 آلودگی هوا، 4 مدیریت مواد زاید جامد، 5 مهندسی منابع آب

کارشناس تحلیلگر سیستم
رشته های تحصیلی مجاز: شبکه های کامپیوتری(کارشناسی ارشد،دکتری) - مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری(کارشناسی ارشد،دکتری) - مهندسی کامپیوتر گرایش سیستم های نرم افزاری(کارشناسی ارشد) - مهندسی فناوری اطلاعات گرایش مدیریت سیستم هایاطلاعاتی(کارشناسی ارشد،دکتری) - مهندسی فناوری اطلاعات گرایش معماری سازمانی(کارشناسی ارشد)
دروس تخصصی آزمون:  - 2 مهندسی نرمافزار، 3 -  شبکه های کامپیوتری و امنیت ،(C++)  - 1 برنامهنویسی پیشرفته شبکه، 4 -  پایگاه داده ها، 5 -  کلیات مبارزه با پولشویی

کارشناس حقوقی
رشته های تحصیلی مجاز: حقوق بین الملل(کارشناسی ارشد) - حقوق بین الملل عمومی(دکتری) - حقوق جزا و جرم شناسی(کارشناسی ارشد،دکتری) - حقوق کیفری و جرم شناسی(دکتری) - فقه و حقوق جزا(کارشناسی ارشد،دکتری) - حقوق عمومی(کارشناسی ارشد،دکتری) - حقوق محیط زیست(کارشناسی ارشد) 
دروس تخصصی آزمون: 1 حقوق خصوصی (مدنی، تجارت و آیین دادرسی مدنی)، 2 حقوق جزا (جزای عمومی، جزای اختصاصی و آیین دادرسی کیفری)، 3 حقوق عمومی (اداری و اساسی)

کارشناس حیات وحش
رشته های تحصیلی مجاز: :حشره شناسی کشاورزی(کارشناسی ارشد،دکتری) - دامپروری(دکتری) - دامپزشکی(دکتری) - زیست شناسی گرایش علوم جانوری(کارشناسی ارشد) - زیست شناسی گرایش علوم گیاهی(کارشناسی ارشد) - شیلات(کارشناسی ارشد،دکتری) - علوم دامی گرایش تغذیه دام(کارشناسی ارشد،دکتری)
دروس تخصصی آزمون: 1 زیستشناسی حیاتوحش، 2 بهداشت و پرورش دام، 3 ویروسشناسی و بیماریها، 4 اصول معاینه دام، 5 بیماریهای درونی دامهای بزرگ و کوچک، 6 بیماریهای طیور

کارشناس روابط عمومی
رشته های تحصیلی مجاز: رنامه ریزی امور فرهنگی(کارشناسی ارشد) - تبلیغ و ارتباطات(کارشناسی ارشد) - حقوق ارتباطات(کارشناسی ارشد) - روزنامه نگاری(کارشناسی ارشد) - علوم ارتباطات(دکتری) - فرهنگ و ارتباطات(دکتری) - مدیریت امور فرهنگی(کارشناسی ارشد) - 
مدیریت رسانه(کارشناسی ارشد)
دروس تخصصی آزمون: مسئول خدمات مالی 1 -  حسابداری دولتی، 2 -  حسابداری مالی، 3 -  بودجه، 4 -  مدیریت مالی
دروس تخصصی آزمون: 1  اصول روابطعمومی، 2 مبانی ارتباطات اجتماعی، 3 مبانی سازمان و مدیریت، 4 آیین

کارشناس زیستگاه های آبی
رشته های تحصیلی مجاز: محیط زیست گرایش مدیریت محیط زیست(دکتری) - مهندسی عمران گرایش مهندسی محیط زیست(کارشناسی ارشد،دکتری) - مهندسی شیمی گرایش محیط زیست(کارشناسی ارشد) - زیست فناوری دریا(کارشناسی ارشد) - شیمی گرایش شیمی دریا(فوق
کارشناسی) - مهندسی عمران گرایش مهندسی سواحل بنادر و سازه های دریایی(کارشناسی ارشد،دکتری) - بوم شناسی آبزیان(دکتری) - 
مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست(کارشناسی ارشد،دکتری) - علوم و مهندسی محیط زیست گرایش الودگی های محیط
زیست(کارشناسی ارشد) - علوم و مهندسی محیط زیست گرایش ارزیابی و امایش سرزمین(کارشناسی ارشد) - علوم و مهندسی محیط زیست گرایش مدیریت و حفاظت تنوع زیستی(کارشناسی ارشد) - مهندسی محیط زیست گرایش سواحل(کارشناسی ارشد)
دروس تخصصی آزمون: 1 فیزیولوژی جانوران آبزی، 2 زیستشناسی دریا، 3 بومشناسی دریا، 4 شناخت محیط زیست، 5 هیدرولوژی

کارشناس زیستگاه های خشکی
رشته های تحصیلی مجاز: بیوتکنولوژی کشاورزی(کارشناسی ارشد،دکتری) - بیوتکنولوژی کشاورزی گرایش گیاهی(دکتری) - مهندسی طراحی محیط زیست(کارشناسی ارشد) 
دروس تخصصی آزمون: 1 انسان و محیط زیست، 2 بیوشیمی، 3 طرح آزمایشات، 4 اکولوژی پیشرفته، 5 جغرافیای گیاهی و فلور ایران

کارشناس موزه تاریخ طبیعی
رشته های تحصیلی مجاز: زمین شناسی گرایش پترولوژی(دکتری) - زیست شناسی گرایش ژنتیک(کارشناسی ارشد) - زیست شناسی گرایش سیستماتیک گیاهی(دکتری) - :زیست شناسی میکروبیولوژی(دکتری) - زیست شناسی گرایش علوم سلولی و مولکولی(کارشناسی ارشد)
دروس تخصصی آزمون: 1 فیزیولوژی گیاهی، 2 فیزیولوژی جانوری، 3 سیستماتیک گیاهی و تکوین گیاهی، 4 زمین -  شناسی ایران، 5 شناخت محیط زیست

کارشناس ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین 
رشته های تحصیلی مجاز: مهندسی شیمی گرایش محیط زیست(کارشناسی ارشد) - مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت منابع آب (کارشناسی ارشد،دکتری) - سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)(کارشناسی ارشد) - مهندسی متالوژی و مواد گرایش مواد پیشرفته(دکتری)
دروس تخصصی آزمون: 3 ارزیابی محیط زیست، ،(RS) 2 سنجش از دور ،(GIS) 1 سیستم اطلاعات جغرافیایی 4 آمایش سرزمین، 5 مدیریت محیط زیست

کارشناس روابط بین الملل
رشته های تحصیلی مجاز: حقوق بین الملل(کارشناسی ارشد) - دیپلماسی و سازمان های بین المللی(کارشناسی ارشد) - روابط بین الملل(فوق کارشناسی،دکتری) - علوم سیاسی(کارشناسی ارشد،دکتری) 
دروس تخصصی آزمون: 1  اصول روابط بینالملل، 2 حقوق بینالملل عمومی، 3 سازمانهای بینالمللی، 4 مطالعات منطقهای و مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم، 5 زبان تخصصی

دروس عمومی آزمون: دروس عمومی آزمون برای تمامی مشاغل مشترک و یکسان می باشد و همان دورس ذکر شده در لینک ابتدای مطلب می باشد.

دباره سازمان حفاظت محیط زیست
اگر قصد شرکت در آزمون استخدامی سازمان حفاظت محیط زیست را دارید، آشنایی این سازمان را حتما به شما توصیه می کنیم، یک آشنایی کلی به سازمانی که قرار است در آن استخدام شوید، به شما دید روشنی در نحوه مطالعه برای آزمون آن سازمان خواهد داد.
در سال 1350 نام سازمان شکاربانی و نظارت بر صید به “سازمان حفاظت محیط زیست و نام شورای‌عالی شکاربانی و نظارت بر صید به “شورای‌عالی حفاظت محیط زیستف تبدیل شد و امور زیست‌محیطی از جمله پیشگیری از اقدامهای زیانبار برای تعادل و تناسب محیط زیست نیز به اختیارات قبلی آن افزوده شد.
در سال 1353 پس از برپایی کنفرانس جهانی محیط زیست در استکهلم و با تصویب قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در 21 ماده، این سازمان از اختیارات قانونی تازه‌ای برخوردار شد و از نظر تشکیلاتی نیز تا اندازه‌ای از ابعاد و کیفیت سازگار با ضرورتهای برنامه‌های رشد و توسعه برخوردار شد.
جهت آشنایی بیشتر با این سازمان به وبسایت رسمی این سازمان در لینک زیر مراجعه کنید:

1397/02/23
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.