دانلود دفترچه سوالات استخدامی هنرآموز صنایع نساجی (آموزش و پرورش)

 
دفترچه سوالات استخدامی هنرآموز صنایع نساجی که توسط آموزش و پرورش برگزار شده است را در دو بخش تخصصی و عمومی از طریق لینک زیر دریافت کنید:

آشنایی با فایل
فایل ذکور اصل دفترچه سوالات استخدامی هنرآموز صنایع نساجی برای آزمون استخدامی آموزش و پرورش می باشد که بخشی از سوالات این فایل را در زیر می توانید مشاهده کنید:

-ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻟﯿﺎف رﺑﺎﯾﯽ در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎﻟﺶ، رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺪام ﻧﮑﺘﻪ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ؟
1) ﻓﺸﺎر ﻏﻠﺘﮏ ﻫﺎی ﮐﺎﻟﻨﺪر اﻟﯿﺎف ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
2) اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﮕﺸﺘﯽ ﻧﻤﺪی ﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬار ﺑﺎﻟﺶ.
3) اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن اﺛﺮ ﻓﺸﺎر ﻏﻠﺘﮏ.
4) اﻟﯿﺎف ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر زده ﺷﺪه و ﺑﺎز ﺷﻮد.

- ﻗﻄﺮ داﺧﻠﯽ ﺷﯿﭙﻮری ﮐﺪام ﯾﮏ از اﻟﯿﺎف ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ اﺳﺖ؟
1)ﭘﻨﺒﻪ                2)ﭘﻠﯽ اﺳﺘﺮ                3)وﯾﺴﮑﻮز رﯾﻮن                  4)اﮐﺮﯾﻠﯿﮏ

- ﻣﻮادی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺷﯿﻄﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ دارای ﮐﺪام وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
1) دارای ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﺎﯾﺸﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﯾﻨﮓ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
2) ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ، دارای ﺧﺎﺻﯿﺖ اﻻﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
3) ﺣﺮارت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻞ ﺳﻄﺢ ﺧﻮد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﮑﻨﻨﺪ.
4) ﺣﺮارت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﺧﻮد را ﺑﻪ رﯾﻨﮓ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﮑﻨﻨﺪ.

- ﻧﻤﺮه ﻧﺨﯽ ﺑﺮ روی ﻣﺎﺳﻮره رﯾﻨﮓ 10 ﭘﻨﺒﻪ ای ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب 5 درﺻﺪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﮔﯽ ﻧﻤﺮه ﻧﺦ ﺑﺮ روی ﻏﻠﺘﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
1)53/10               2)5/9                3)95/9                4)05/10

- ﮐﺪام راﺑﻄﻪ در ﻣﻮرد ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺻﺎدق اﺳﺖ؟
1)C2-(DD-DF)/DD                        2) C_τ-(D_D+D_F)/D_D
3) C2-(DF-DD)/DF                               4) C2-(DF+DD)/DF  

- ﻧﻤﺮه ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﺦ ﺗﺎﺑﯿﺪه از ﺳﻪ ﻧﺦ 100 و 120 و 150 ﺗﮑﺲ ﺑﺎ 10 درﺻﺪ ﮐﺴﺮ ﻃﻮل ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ؟
1)326                 2)333                 3)370                     4)411                         

-درﻏﻠﺘﮏ ﮐﺎرد، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﻌﺎع ﻏﻠﺘﮏ ﻧﻮار ﺑﻪ اﻧﺪازه 150 ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ و ازدﯾﺎد ﻃﻮل آن ﺑﻪ اﻧﺪازه 5 درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨ ﻃﻮل ﻧﻮار ﺑﺮش ﺧﻮرده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟(π=3)      
1)855                   2)725                3)755               4)455

- در ﺳﯿﺴﺘﻢ رﯾﺴﻨﺪﮔﯽ ﭼﺮﺧﺎﻧﻪ ای ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺷﯿﭙﻮری از ﺟﻨﺲ ﺳﺮاﻣﯿﮏ و ﺷﮑﻞ ﻧﺎزل ﻫﺸﺖ ﺷﯿﺎر ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺧﻮاص ﻧﺦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
1)نخ نرم با تاب کم         ب) نخ پرزدار برای تولید حوله           ج) نخ حجیم و زبر با تاب کم  د) نخ نرم با تاب زیاد

- در رﯾﺴﻨﺪﮔﯽ اﻟﯿﺎف ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺸﺶ ﻣﯿﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺨﺘﯽ ﺳﻄﺢ ﻏﻠﺘﮏ ﻫﺎی ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﻮر ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨ اﺳﺖ؟
1)70-60           2)90-70                   3)70-30               4)60-40

- در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻦ ﺑﺎ ﻃﻮل اﺗﺎﻗﮏ 5 ﻣﺘﺮ و ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻮر 10 ﻣﺘﺮ در دﻗﯿﻘﻪ زﻣﺎن ﺗﺨﻠﯿﻪ اﺗﺎﻗﮏ ﺳﯿﻠﻨﺪری ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺛﺎﻧﯿ ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ؟
1)120                 2)90                3)60               4)30
111- دﻫﻨﻪ در ﭼﻪ ﻧﻘﻄﻪ ای از داﯾﺮه زﻣﺎﻧﯽ در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﯽ ﻣﺎﮐﻮﯾﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؟
1)135 درجه              2) 270 درجه            3) 45 درجه              4)90 درجه

- رﮔﻮﻻﺗﻮرﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﺮای ﺑﺎﻓﺖ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ؟
1) ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﻫﺎ ﭘﻮدﻫﺎی ﻧﺎﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود.
2) ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﻧﺦ ﻫﺎی ﭘﺸﻤﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. 
3) ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ آن ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺮاﮐﻢ ﭘﻮدی ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻧﺸﻮد.
4) ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﺦ ﻫﺎی ﭘﻮد دارای ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎﺷﻨﺪ.

- در ﮐﺪام ﺣﺲ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﻄﺮ ﻣﺎﺳﻮره ﺗﻮﯾﻂ ﯾﮏ ﭼﻨﮕﺎل ﺣﺲ ﻣﯽ ﮔﺮدد؟
1) الکتریکی            2) فتوالکتریک             3) مکانیکی               4) لولتراسونیک

- در ﮐﺪام روش ﭘﻮدﮔﺬاری، ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺦ ﭘﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ؟
1)ﭘﺮوژ ﮐﺘﺎﺑﻞ                 2)راﭘﯿﺮی                3)ﺟﺖ ﻫﻮا                4)ﺟﺖ آب

- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻌﺪاد ﺷﯿﺎرﻫﺎی ﭼﺮخ ﻃﺮح 102 و ﻋﺮض اوﻟﯿﻪ ﻃﺮح 102 ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺗﻌﺪاد ﻋﺮض اوﻟﯿﻪ و ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻃﺮح، ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
1) ﯾﮏ ﻋﺮض اوﻟﯿﻪ – ﻓﺎﻗﺪ ﻋﺮض ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ                        2) ﻓﺎﻗﺪ ﻋﺮض اوﻟﯿﻪ – ﯾﮏ ﻋﺮض ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ
 3) ﯾﮏ ﻋﺮض اوﻟﯿﻪ – ﯾﮏ ﻋﺮض ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ                       4) ﻓﺎﻗﺪ ﻋﺮض اوﻟﯿﻪ – ﻓﺎﻗﺪ ﻋﺮض ﺛﺎﻧﻮیه

- ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ، از ﻋﯿﻮب ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد؟
1)ﻧﻮارﻫﺎی اﻓﻘﯽ ﯾﺎ ﻋﻤﻮدی                      2)ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ در ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺦ ﺑﯿﻦ ﺳﻮزن ﻫﺎ و ﺳﯿﻠﻨﺪر
3)ﺑﺎﻻ زدن ﭘﺎرچه                                  4)رﻧﮓ ﻫﺎی ﭘﺮﯾﺪ

- در ﮐﺪام ﯾﮏ از روش ﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﭘﯿﭽﯽ، زاوﯾﻪ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ؟
1)دقیق               2) اتفاقی              3) مرحله ای                     4) غیرپیوسته

- ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﺗﺮﯾﮑﻮ ﺻﺎدق اﺳﺖ؟
1)ﻋﻤﻞ اﯾﻦ – ﻟﯽ روی ﻣﺎﺷﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.                    2)ﻧﺦ ﻫﺎی ﮐﺸﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ روی ﺷﺎﻧﻪ ﺟﻠﻮ ﻧﺦ ﮐﺸﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
3)ﻧﺦ ﻫﺎی ﮐﺸﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ روی ﺷﺎﻧﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺦ ﮐﺸﯽ ﺷﻮﻧﺪ.  4)ﻣﻘﺪار ﻃﻮل ﺷﺎﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻣﻘﺪار ﮐﺸﺴﺎﻧﯽ ﻧﺦ اﺳﺖ.

- ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﯽ ﺣﻠﻘﻮی ﺗﺎری ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﺧﻮان، ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ؟
1)16               2)4               3)8               4)6

- در ﻣﺎﺷﯿﻦ راﺷﻞ ژاﮐﺎرد، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﺮﮐﺖ اﺻﻠﯽ ﺷﺎﻧﻪ ژاﮐﺎرد ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ اﯾﻦ-ﻟﯽ، ﺑﺎ دو اﻧﺪرﻟﭗ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﺪام ﺣﺮﮐﺖ ﻟﭙﯿﻨﮓ ﺑﺮای راﻫﻨﻤﺎ ﺻﺎدق اﺳﺖ؟
1) راﻫﻨﻤﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ اﻧﺪرﻟﭗ، اﯾﻦ-ﻟﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.      2) راﻫﻨﻤﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ دو اﻧﺪرﻟﭗ، اﯾﻦ-ﻟﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
3) راﻫﻨﻤﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﻪ اﻧﺪرﻟﭗ، اﯾﻦ-ﻟﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.       4) راﻫﻨﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﻪ اﻧﺪرﻟﭗ، اﯾﻦ-ﻟﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
121- ﺗﮑﻤﯿﻞ S ﺑﺮ روی اﻟﯿﺎف ﺗﺮی اﺳﺘﺎت، ﮐﺪام ﯾﮏ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت زﯾﺮ در ﮐﺎﻻی رﻧﮕﺮزی ﺷﺪه ﺑﺎ رﻧﮕﯿﻨﻪﻫﺎی دﯾﺴﭙﺮس را ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻤﯽﺑﺨﺸﺪ؟
1) ﺛﺒﺎت ﺳﺎﯾﺸﯽ ﺧﺸﮏ.       2) ﺛﺒﺎت ﺳﺎﯾﺸﯽ ﺗﺮش         3) ﺛﺒﺎت در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺎزﻫﺎ.      4) ﺛﺒﺎت ﻧﻮری.

- در ﻣﻮرد ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻧﺎﯾﻠﻮن 6 و ﻧﺎﯾﻠﻮن 66 ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؟
1) ﺳﺮﻋﺖ رﻧﮕﺮزی ﻧﺎﯾﻠﻮن 6، ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺎﯾﻠﻮن 66 اﺳﺖ.           2) ﺛﺒﺎت ﻧﺎﯾﻠﻮن 6، ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ از ﻧﺎﯾﻠﻮن 66 اﺳﺖ. 
3) ﺛﺒﺎت ﻧﻮری ﻧﺎﯾﻠﻮن 6 رﻧﮕﺮزی ﺷﺪه، ﺑﻬﺘﺮ از ﻧﺎﯾﻠﻮن 66 رﻧﮕﺮزی ﺷﺪه اﺳﺖ.
4) ﺛﺒﺎت ﻧﻮری ﻧﺎﯾﻠﻮن 66 رﻧﮕﺮزی ﺷﺪه، ﺑﻬﺘﺮ از ﻧﺎﯾﻠﻮن 6 رﻧﮕﺮزی ﺷﺪه اﺳﺖ.

- اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﯾﮏ ﻣﺎده رﻧﮕﺰای ﻣﺘﺎل ﮐﻤﭙﻠﮑﺲ 1:1 در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻤﻮل ﺗﻮﺳﻂ اﻟﯿﺎف ﭘﺸﻢ، ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ؟
1) ﻧﯿﺮوی واﻧﺪرواﻟﺴﯽ.      2) ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻫﯿﺪروژﻧﯽ.      3) اﺗﺼﺎل ﮐﺌﻮردﯾﻨﺎﻧﺲ.                4) اﺗﺼﺎل ﻧﻤﮑﯽ.

- ﮐﺮﯾﺮ ﻣﺼﺮﻓﯽ در رﻧﮕﺮزی ﭘﻠﯽاﺳﺘﺮ، ﺑﺮ روی ﮐﺪام ﯾﮏ از ﺧﻮاص ﺛﺒﺎﺗﯽ آن اﻏﻠﺐ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽﮔﺬارد؟
1) ﺛﺒﺎت ﺳﺎﯾﺸﯽ ﺧﺸﮏ. 2   ( ﺛﺒﺎت در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺮﯾﻖ.      3) ﺛﺒﺎت ﻧﻮری.                           4) ﺛﺒﺎت ﺳﺎﯾﺸﯽ.

- ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ، ﺟﻬﺖ رﻧﮕﺮزی ﮐﺎﻻی ﭘﻠﯽاﺳﺘﺮ در دﻣﺎی 100 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد در دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ ﮐﺪام اﺳﺖ؟
1) دی ﻓﻨﯿﻠﯽ.  2  ( ﮐﻠﺮوﺑﻨﺰول.      3) ﭘﺎراﻓﻨﯿﻞ ﻓﻨﻞ.               4) ارﺗﻮﻓﻨﯿﻞ ﻓﻨﻞ.

1397/04/13
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.