رشته های تحصیلی مجاز به ثبت نام برای آموزگار ابتدایی و آموزگار استئنایی

 
1396/12/9

دانلود رایگان سوالات استخدامی اصول و فسلفه تعلیم و تربیت - آموزش و پرورش

 
1396/10/25

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزگار ابتدایی - روانشناسی رشد

 
1396/10/23

دانلود رایگان سوالات استخدامی روشها و فنون تدریس

 
1396/10/21

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزگار ابتدایی - روانشناسی پرورشی

 
1396/10/19

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزگار ابتدایی - اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی

 
1396/10/15

دانلود رایگان جزوه استخدامی روانشناسی تربیتی

 
1396/10/5

دانلود جزوه ها و نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش سال 96

 
1396/11/30

دانلود سوالات استخدامی اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی با پاسخ - آموزگار ابتدایی

 
1396/06/19

دانلود سوالات استخدامی روش ها و فنون تدریس با پاسخ - آموزگار ابتدایی

 
1396/06/16

دانلود سوالات استخدامی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت با پاسخ - آموزگار ابتدایی

 
1396/06/13

دانلود کتاب سوالات استخدامی روانشناسی پرورشی با پاسخ - آموزگار ابتدایی

 
1396/06/11

دانلود دفترچه سوالات آموزگار ابتدایی - 3 شهریور 96

 
1396/06/11

دانلود دفترچه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 96

 
1396/11/23

دانلود کتاب تست روانشناسی رشد با پاسخنامه - آموزگار ابتدایی

 
1396/06/7

دانلود سوالات استخدامی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت با پاسخ

 
1396/05/27

دانلود رایگان جزوه روانشناسی پرورشی - آموزگار ابتدایی

 
1396/05/27

اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی - دانلود رایگان جزوه آموزگار ابتدایی

 
1396/05/27

دانلود رایگان جزوه آموزگار ابتدایی - روانشناسی رشد

 
1396/05/27

دانلود رایگان کتاب روشها و فنون تدریس - آموزگار ابتدایی

 
1396/05/27

اصول و فلسفه تعلیم و تربیت - دانلود رایگان جزوه آموزگار ابتدایی

 
1396/05/27

دانلود رایگان جزوات استخدامی آموزش و پرورش - آموزگار ابتدایی

 
1396/05/27

دانلود دفترچه سوالات استخدامی آموزگار ابتدایی (تخصصی - آموزش و پرورش 95)

 
1396/05/27

دانلود دفترچه سوالات آزمون استخدامی آموزگار استثنایی

 
1396/03/26

برای شغل آموزگار ابتدایی چگونه مطالعه کنیم

 
1396/05/27

دانلود دفترچه سوالات آزمون استخدامی آموزگار ابتدایی

 
1396/05/27